# Adı Detay Küçük Harf
1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 6023 - türk tabipleri birliği kanunu
2 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ DERGİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA YÖNERGESİ türk tabipleri birliği sürekli tıp eğitimi dergisi yayın kurulu çalışma yönergesi
3 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİ AKADEMİSİ YÖNERGESİ türk tabipleri birliği afetlerde sağlık hizmetleri yönetimi akademisi yönergesi
4 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 75. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 75. büyük kongre kararları
5 TTB Trans ve İkilikdışı Cinsiyeti Olanların Sağlığı Tutum Belgesi ttb trans ve ikilikdışı cinsiyeti olanların sağlığı tutum belgesi
6 Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik türk tabipleri birliği tıpta uzmanlık yeterlik kurulları eşgüdüm kurulunun kuruluş ve çalışma yöntemi hakkında yönetmelik
7 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU ÇALIŞMA YÖNERGESİ türk tabipleri birliği kadın hekimlik ve kadın sağlığı kolu çalışma yönergesi
8 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 74. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 74. büyük kongre kararları
9 TABİP ODASI GENEL KURULLARININ TOPLANTILARI İLE YAPILACAK SEÇİMLERİN USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE tabip odası genel kurullarının toplantıları ile yapılacak seçimlerin usul ve esaslarına ilişkin yönerge
10 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HUKUKSAL HARCAMALARA KATKI YÖNERGESİ türk tabipleri birliği hukuksal harcamalara katkı yönergesi
11 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 73. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 73. büyük kongre kararları
12 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 72. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 72. büyük kongre kararları
13 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 71. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 71. büyük kongre kararları
14 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 70. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 70. büyük kongre kararları
15 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 69. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 69. büyük kongre kararları
16 ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkında yönetmelik
17 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik
18 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 68. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 68. büyük kongre kararları
19 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri hakkında yönetmelik
20 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMA TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj bilgileri, kullanma talimatı ve takibi yönetmeliği
21 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU sağlık hizmetleri temel kanunu
22 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık hizmeti sunucularının faturalarının incelenmesine ve bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
23 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmelik
24 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ
25 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği
26 TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK türkiye sağlık hizmetleri kalite ve akreditasyon enstitüsünün yapılanması ve faaliyetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik
27 DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ doçentlik sınav yönetmeliği
28 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU (6735) uluslararası işgücü kanunu (6735)
29 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 67. BÜYÜK KONGRE KARARLARI türk tabipleri birliği 67. büyük kongre kararları
30 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN iş kanunu ile türkiye iş kurumu kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
31 KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesine ek denetleyici makamlar ve sınıraşan veri akışına ilişkin protokolün beyan ile onaylanması hakkında karar
32 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği
33 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kişisel verilerin korunması kanunu
34 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Değişiklik Getiren 15 No’lu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşme’ye değişiklik getiren 15 no’lu protokolün onaylanması hakkında karar
35 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin karar
36 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliği
37 HEKİMİN STRATEJİK PERSONEL SAYILMASIYLA EŞ DURUMU MAZERETİNİN KISITLANMASI HK. DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI hekimin stratejik personel sayılmasıyla eş durumu mazeretinin kısıtlanması hk. danıştay yürütmenin durdurulması kararı
38 GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik
39 TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik
40 TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği
41 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK BİLİM KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı bünyesinde oluşturulacak bilim kurulları hakkında yönetmelik
42 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında yönetmelik
43 SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI UYGULAMALARI HAKKINDA TEBLİĞ sağlık hizmetleri alanında sanayi işbirliği programı uygulamaları hakkında tebliğ
44 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması hakkında tebliğ
45 GERİ ÇEKME YÖNETMELİĞİ geri çekme yönetmeliği
46 TÜBERKÜLOZ LABORATUVARLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ tüberküloz laboratuvarlarının çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ
47 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK türk tabipleri birliği - uzmanlık dernekleri eşgüdüm kurulunun kuruluşu ve çalışma yöntemi hakkında yönetmelik
48 İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ilaç ve biyolojik ürünlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik
49 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ ilkyardım yönetmeliği
50 66. BÜYÜK KONGRE 66. büyük kongre
51 BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK beşerî tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında yönetmelik
52 SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK sağlıkta kalitenin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik
53 İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelik
54 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
55 AVUÇİÇİ İZİ ALINMASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI avuçiçi izi alınması ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
56 SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sosyal güvenlik yüksek danışma kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
57 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI TABELA YÖNETMELİĞİ sağlık kurum ve kuruluşları tabela yönetmeliği
58 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından evde sağlık hizmetlerinin sunulmasına dair yönetmelik
59 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ”NİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR 176 sayılı maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi”nin onaylanmasına ilişkin karar
60 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler yönetmeliği
61 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
62 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI VE YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK halk sağlığı laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarların çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
63 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (2008) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (2008)
64 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ kamu hastaneleri birlikleri verimlilik değerlendirmesi yönetmeliği
65 65. BÜYÜK KONGRE 65. büyük kongre
66 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun
67 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği
68 TOZLA MÜCADELE İLE İLGİLİ UYGULAMALARA İLİŞKİN TEBLİĞ tozla mücadele ile ilgili uygulamalara ilişkin tebliğ
69 EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ eğitim aile sağlığı merkezleri ödeme ve sözleşme yönetmeliği
70 TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ tıbbi cihaz klinik araştırmaları yönetmeliği
71 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik
72 ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK zorunlu sigorta takibine ilişkin yönetmelik
73 64. BÜYÜK KONGRE 64. büyük kongre
74 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik
75 TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği
76 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 112 acil çağrı merkezleri kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği
77 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
78 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelik
79 İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK ilaçların güvenliliği hakkında yönetmelik
80 TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği
81 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ acil sağlık hizmetleri yönetmeliği
82 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında tebliğ
83 6225 SAYILI YASA (UZMANLIKLAR) İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 6225 sayılı yasa (uzmanlıklar) ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
84 SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği
85 OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelik
86 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6514 sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 6514
87 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
88 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
89 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK YERLERLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI 2014 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek yerlerle ilgili bakanlar kurulu kararı 2014
90 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik
91 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI - ( 3 Aralık 2013) sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı - ( 3 aralık 2013)
92 HEKİM - ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KILAVUZU* hekim - endüstri ilişkileri kılavuzu*
93 UZMANLIK DERNEKLERİ ETİK KURULLAR KILAVUZU uzmanlık dernekleri etik kurullar kılavuzu
94 HASTA HAKLARI KILAVUZU hasta hakları kılavuzu
95 AYDINLATILMIŞ ONAM KILAVUZU aydınlatılmış onam kılavuzu
96 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ BİLGİLENDİRME VE TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (2013-15) özel sağlık kuruluşlarının bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (2013-15)
97 63. BÜYÜK KONGRE 63. büyük kongre
98 ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK uluslararası giriş noktalarında uygulanacak çevre sağlığı işlemlerine dair yönetmelik
99 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ tozla mücadele yönetmeliği
100 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ - 2013 tıbbi laboratuvarlar yönetmeliği - 2013
101 ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ özel sağlık sigortaları yönetmeliği
102 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ (2013) tıbbi laboratuvarlar yönetmeliği (2013)
103 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
104 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik
105 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
106 650 SAYILI KHK (ÇALIŞMA KISITLAMALARI) İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 650 sayılı khk (çalışma kısıtlamaları) ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
107 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN İNSANİ VE TEKNİK YARDIM AMACIYLA YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN KARAR sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından insani ve teknik yardım amacıyla yurtdışında görevlendirilecek personele ödenecek ücretlere ilişkin karar
108 6009 SAYILI KANUNDA İŞÇİ SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN KİMİ DÜZENLEMELERLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 6009 sayılı kanunda işçi sağlığı alanında yapılan kimi düzenlemelerle ilgili anayasa mahkemesi kararı
109 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
110 SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik
111 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
112 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
113 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNUN SGK'DAN HİZMET ALACAĞINA İLİŞKİN DAVANIN ADLİ YARGIDA GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI özel sağlık kuruluşunun sgk'dan hizmet alacağına ilişkin davanın adli yargıda görülmesi gerektiğine ilişkin uyuşmazlık mahkemesi kararı
114 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
115 663 sayılı KHK hakkında Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı 663 sayılı khk hakkında anayasa mahkemesi gerekçeli kararı
116 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
117 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik
118 UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN (ASİSTANLAR) EĞİTİM VE ÇALIŞMALARI GENELGESİ uzmanlık öğrencilerinin (asistanlar) eğitim ve çalışmaları genelgesi
119 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI ve MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI HEKİM MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KLOZU - 2013 mesleki sorumluluk sigortası genel şartları ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları hekim mesleki sorumluluk sigortası klozu - 2013
120 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik
121 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK beşeri tıbbi ürünlerin imalathaneleri hakkında yönetmelik
122 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK beşeri tıbbi ürünlerin imalathaneleri hakkında yönetmelik
123 KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK klinik araştırmalar hakkında yönetmelik
124 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ sgk sağlık uygulama tebliği
125 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (2013) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği (2013)
126 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER BİLİMSEL DANIŞMANLIK VE RUHSATLANDIRMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu beşeri tıbbi ürünler bilimsel danışmanlık ve ruhsatlandırma komisyonlarının teşkili ve görevleri hakkında yönetmelik
127 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN sağlık bakanlığınca kamu özel iş birliği modeli ile tesis yaptırılması, yenilenmesi ve hizmet alınması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
128 İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ istirahatli olan sigortalıların işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerce sosyal güvenlik kurumuna gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
129 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN (TSM) KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE (3.8.2011) İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI toplum sağlığı merkezlerinin (tsm) kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge (3.8.2011) ile ilgili danıştay kararı
130 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK türkiye kamu hastaneleri kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik
131 OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği
132 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yönetmeliği
133 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK genel sağlık sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmelik
134 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
135 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ aile hekimliği uygulama yönetmeliği
136 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik
137 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
138 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
139 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
140 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıfları tebliği
141 SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği
142 SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ sağlık meslekleri kurulu yönetmeliği
143 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ türkiye kamu hastaneleri kurumu disiplin yönetmeliği
144 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ türkiye ilaç ve tıbbî cihaz kurumu disiplin amirleri yönetmeliği
145 AİLE HEKİMLERİNİN VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ HASTANE NÖBETLERİ HAKKINDA GENELGE aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının hastane nöbetleri hakkında genelge
146 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 2012 ) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik ( 2012 )
147 62. BÜYÜK KONGRE 62. büyük kongre
148 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6354) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (6354)
149 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMAESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin radyasyon doz limitleri ve çalışmaesasları hakkında yönetmelik
150 SAHTE DİŞHEKİMLERİNE VERİLECEK CEZALARLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI sahte dişhekimlerine verilecek cezalarla ilgili anayasa mahkemesi kararı
151 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU iş sağlığı ve güvenliği kanunu
152 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ SÜRESİNİN TAMAMLANMASI VE KURUMLARIN SAĞLIK YARDIMLARININ SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ genel sağlık sigortası geçiş süresinin tamamlanması ve kurumların sağlık yardımlarının sosyal güvenlik kurumuna devir işlemlerine ilişkin tebliğ
153 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlere tedavi yardımı yapılmasına dair yönetmelik
154 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardımın usul ve esasları hakkında yönetmelik
155 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlara ilişkin yönetmelik
156 TDB DELEGE SAYILARINA İLİŞKİN İPTAL KARARI tdb delege sayılarına ilişkin iptal kararı
157 SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı bağlı kuruluşları hizmet birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
158 ULUSAL TÜBERKÜLOZ TANI LABORATUVARLARI AĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ ulusal tüberküloz tanı laboratuvarları ağı çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ
159 YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK yabancı sağlık meslek mensuplarının türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik
160 DEVLET MEMURLARININ YİYECEK YARDIMININ YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI devlet memurlarının yiyecek yardımının yönetmelikle düzenlenmesi hakkında anayasa mahkemesi kararı
161 MECBURİ HİZMETTE CEZALI SÜRE İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI mecburi hizmette cezalı süre ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
162 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu
163 61. BÜYÜK KONGRE 61. büyük kongre
164 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÜYELİK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ türk tabipleri birliği üyelik işlemleri yönergesi
165 60. BÜYÜK KONGRE 60. büyük kongre
166 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ organ ve doku nakli hizmetleri yönetmeliği
167 MUAYENEHANE BİNA STANDARTLARINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ 2011/55 muayenehane bina standartlarına ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi 2011/55
168 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (2010) sgk sağlık uygulama tebliği (2010)
169 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - BİR KADRONUN BAKANLAR KURULU KARARIYLA MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLİĞİNE ATANAN KAMU GÖREVLİLERİ (GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLERİ) İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - bir kadronun bakanlar kurulu kararıyla müsteşarlık müşavirliğine atanan kamu görevlileri (gümrük başmüdürleri) ile ilgili
170 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı taşra teşkilatı idari ve hizmet birimleri kadro standartları yönetmeliği
171 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
172 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DESTEK ANLAŞMASI (UNDP) sağlıkta dönüşüm programı destek anlaşması (undp)
173 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 5614 SAYILI TORBA YASA İLE 1219, 2368 VE 3359 SAYILI YASALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - 5614 sayılı torba yasa ile 1219, 2368 ve 3359 sayılı yasalarda yapılan değişikliklerle ilgili
174 TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE EĞİTİM BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri hakkında yönetmelik
175 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663 sayılı KHK) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname (663 sayılı khk)
176 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM HASTANELERİNE ŞEF ATAMALARI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI sağlık bakanlığı eğitim hastanelerine şef atamaları ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
177 GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YÖNERGESİ girişimsel işlemler yönergesi
178 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (2008) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (2008)
179 SAYILI TORBA YASA sayılı torba yasa
180 ÜÇLÜ PROTOKOL (19.8.2011 Tarihli) üçlü protokol (19.8.2011 tarihli)
181 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ sahil sağlık denetleme merkezleri yönetmeliği
182 HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ havaalanı sağlık denetleme merkezleri yönetmeliği
183 HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK hudut kapılarında uygulanacak sağlık işlemleri hakkında yönetmelik
184 650 SAYILI KHK 650 sayılı khk
185 TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
186 AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE aile hekimliğinin pilot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezleri kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge
187 AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE aile hekimliğinin pilot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezleri kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge
188 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği
189 TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI tek hekimin sürekli icap nöbetçisi olamayacağına ilişkin danıştay kararı
190 AYAKTA TEŞHİS TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN MUAYENEHANE STANDARTLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ HAKKINDA DANIŞTAY YD KARARI - 10. DAİRE 2011-7101 ayakta teşhis tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin muayenehane standartları ile öğretim üyelerinin çalışması ile ilgili hükümleri hakkında danıştay yd kararı - 10. daire 2011-7101
191 TAM GÜN YASASI (5947) İLE İLGİLİ DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS KARARI tam gün yasası (5947) ile ilgili danıştay 5. daire esas kararı
192 ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN EK ÖDEMESİNİN MESAİ SONRASI ÇALIŞMASINA BAĞLI OLARAK KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI üniversite personelinin ek ödemesinin mesai sonrası çalışmasına bağlı olarak kesilemeyeceğine ilişkin danıştay kararı
193 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YOĞUN BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ yataklı sağlık tesislerinde yoğun bakım hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ
194 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DİSİPLİN CEZASIYLA ÜNİVERSİTEDEN ÇIKARTILANLARIN YENİDEN BİR BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEĞİ KURALININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA anayasa mahkemesi kararı disiplin cezasıyla üniversiteden çıkartılanların yeniden bir başka üniversiteye giremeyeceği kuralının anayasaya aykırı olduğu hakkında
195 ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YASA HÜKMÜNÜN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU KARARI öğretim üyesi görevlendirmeye ilişkin yasa hükmünün anayasaya aykırı olduğu kararı
196 TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÜL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE temel iş sağlığı hizmetlerinin uygulama usül ve esasları hakkında yönerge
197 DİPLOMA DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE OTOMATİK DENKLİK DÜZENLEMESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI KARARI diploma denklik yönetmeliğinde otomatik denklik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması kararı
198 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - TIPTA UZMANLIK KURULU İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - tıpta uzmanlık kurulu ile ilgili
199 İŞ BIRAKMAYA İLİŞKİN İDARE MAHKEMESİ KARARI iş bırakmaya ilişkin idare mahkemesi kararı
200 MUAYENEHANEDE YARDIMCI PERSONEL ZORUNLULUĞUNA VE HASTA BİLGİLERİNİN BAKANLIĞA VERİLMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI muayenehanede yardımcı personel zorunluluğuna ve hasta bilgilerinin bakanlığa verilmesi zorunluluğuna ilişkin yürütmenin durdurulması kararı
201 MESAİ SAATLERİ DIŞINDA KAMU DIŞINDA ÇALIŞANLARA DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİ YAPILMAYACAĞI GENELGESİ mesai saatleri dışında kamu dışında çalışanlara döner sermaye ek ödemesi yapılmayacağı genelgesi
202 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
203 İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) ÖNLENMESİ KONULU GENELGE işyerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi konulu genelge
204 SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ sağlık bakanlığı izin yönergesi
205 YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik
206 'TAM GÜN' YASASININ UYGULAMASIYLA İLGİLİ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI 'tam gün' yasasının uygulamasıyla ilgili danıştay idari dava daireleri kurulu kararı
207 TIBBİ CİHAZLAR ALANINDA FAALİYET GÖSTERECEK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR TEBLİĞ tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara dair tebliğ
208 MECBURİ HİZMETE TABİ OLANLARIN DİPLOMALARINA EL KONULMASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI mecburi hizmete tabi olanların diplomalarına el konulması ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
209 MUAYENEHANELERLE İLGİLİ BELİRLENEN STANDARTLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI muayenehanelerle ilgili belirlenen standartlar hakkındaki yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin danıştay kararı
210 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT 2007) DANIŞTAY İPTAL KARARI sağlık uygulama tebliği (sut 2007) danıştay iptal kararı
211 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
212 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
213 ÇEŞİTLİ KARARLAR çeşitli kararlar
214 DÖNER SERMAYE YASASININ BÜTÇE YASASI İLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI -5 ŞUBAT 2011 döner sermaye yasasının bütçe yasası ile değiştirilemeyeceğine ilişkin anayasa mahkemesi kararı -5 şubat 2011
215 HEMŞİRELİK KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 5 ŞUBAT 2011 hemşirelik kanunu ile ilgili anayasa mahkemesi kararı - 5 şubat 2011
216 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI yürütmenin durdurulması kararı
217 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ (TSM) YÖNERGESİ (27.1.2010) İLE İLGİLİ DANIŞTAY YD KARARI toplum sağlığı merkezleri (tsm) yönergesi (27.1.2010) ile ilgili danıştay yd kararı
218 SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2010 sgk sağlık uygulama tebliği 2010
219 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 2008 ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik - 2008
220 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ - AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği - aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ile sözleşme usul ve esasları hakkında yönetmelik
221 5947 SAYILI YASA (TAM GÜN) ILE ILGILI ANAYASA MAHKEMESI KARARI 5947 sayılı yasa (tam gün) ıle ılgılı anayasa mahkemesı kararı
222 TABİPLİK YAPMAYA ENGEL SUÇ VE CEZALARI BELİRTEN HÜKME İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI tabiplik yapmaya engel suç ve cezaları belirten hükme ilişkin anayasa mahkemesi kararı
223 PROTOKOL YAPAN ÜNİVERSİTELERİN TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ İÇİN DEVLET YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR protokol yapan üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri için devlet yardımı yapılmasına ilişkin karar
224 İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK insan doku ve hücreleri ile bunlarla ilgili merkezlerin kalite ve güvenliği hakkında yönetmelik
225 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI işsizlik sigortası fonunun kullanımına ilişkin yapılan bir değişikliğin iptaline ilişkin anayasa mahkemesi kararı
226 CEZA DAVALARINDA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASINA BAŞVURU ZORUNLULUĞUNUN İPTALİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ceza davalarında yüksek sağlık şurasına başvuru zorunluluğunun iptali ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
227 59. BÜYÜK KONGRE 59. büyük kongre
228 GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ geleneksel bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği
229 ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VE KLİNİK ÖRNEĞİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ enfeksiyöz madde ile enfeksiyöz tanı ve klinik örneği taşıma yönetmeliği
230 AİLE HEKİMLERİYLE İLGİLİ GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ aile hekimleriyle ilgili gelir vergisi tebliği
231 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ sağlık personeli çalışma saatleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
232 SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR sağlık bakanlığı tarafından, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar
233 RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ radyasyon güvenliği denetimleri ve yaptırımları yönetmeliği
234 TAM GÜN YASASI (5947) - ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI KARARI tam gün yasası (5947) - anayasa mahkemesi yürürlüğün durdurulması kararı
235 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında kurum katkısına ilişkin usul ve esaslara dair tebliğ
236 İLAÇLI STENT - SUT 2010 - DANIŞTAY YD KARARI ilaçlı stent - sut 2010 - danıştay yd kararı
237 ULUSAL ORGAN VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON SİSTEMİ YÖNERGESİ ulusal organ ve doku nakli koordinasyon sistemi yönergesi
238 DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK diyaliz merkezleri hakkında yönetmelik
239 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER VE SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Yürürlükten Kaldırılan) aile hekimliği pilot uygulaması kapsamında sağlık bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ve sözleşme şartları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
240 BÜYÜK KONGRE KARARLARI (34-58) büyük kongre kararları (34-58)
241 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ AĞIZ YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANLIK ALANI İLE KULAK BURUN BOĞAZ UZMANLIK SÜRESİYLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği ağız yüz ve çene cerrahisi uzmanlık alanı ile kulak burun boğaz uzmanlık süresiyle ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
242 BAĞKUR TEDAVİ YARDIMI - İLAÇLI STENT - YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARI bağkur tedavi yardımı - ilaçlı stent - yargıtay 10. hukuk dairesi kararı
243 AİLE HEKİMLİĞİNE GEÇİŞTİ MUVAFAKAT İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ aile hekimliğine geçişti muvafakat işlemleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
244 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - TTB işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - ttb
245 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - TTB işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - ttb
246 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - ÖZEL KURULUŞLARA EĞİTİM KURUMU YETKİSİ VERİLEMEYECEĞİ işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - özel kuruluşlara eğitim kurumu yetkisi verilemeyeceği
247 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ YAN DALI İLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği çocuk hematolojisi ve onkolojisi yan dalı ile ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
248 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - maden mühendisleri odası
249 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - makina mühendisleri odası
250 TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESİ tam gün yasasına göre ek ödeme genelgesi
251 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - kadın hastalıkları ve doğuma ilişkin danıştay kararı
252 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - YOĞUN BAKIM VE ÇOCUK BAKIMA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - yoğun bakım ve çocuk bakıma ilişkin danıştay kararı
253 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - AĞIZ YÜZ ÇENE CERRAHİSİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - ağız yüz çene cerrahisine ilişkin danıştay kararı
254 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - CERRAHİ ONKOLOJİYE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - cerrahi onkolojiye ilişkin danıştay kararı
255 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - PLASTİK CERRAHİYE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - plastik cerrahiye ilişkin danıştay kararı
256 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - MUHTELİF HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - muhtelif hükümlerine ilişkin danıştay kararı
257 MESKENLERDE MUAYENEHANE AÇILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI meskenlerde muayenehane açılabilmesine izin verilmesi ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
258 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI kamu görevlileri etik kurulu kanunu ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
259 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü döner sermaye işletmesi yönetmeliği
260 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 4924 SAYILI YASA İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - 4924 sayılı yasa ile ilgili
261 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ sağlık uygulama tebliği
262 SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU KARARI sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu kararı
263 BİYOGÜVENLİK KANUNU biyogüvenlik kanunu
264 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ALGOLOJİ YAN DALI İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği algoloji yan dalı ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
265 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ YAN DALI İLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği klinik nörofizyoloji yan dalı ile ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
266 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - HEMŞİRELİK KANUNU İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - hemşirelik kanunu ile ilgili
267 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN (5283) İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun (5283) ile ilgili
268 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI emekli ikramiyesi ödemesi ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
269 HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK hayvan deneyleri etik kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik
270 TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK terapötik aferez merkezleri hakkında yönetmelik
271 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ hemşirelik yönetmeliği
272 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelik
273 (Yürürlükten Kaldırılan) AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE (yürürlükten kaldırılan) aile hekimliğinin pilot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezleri kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge
274 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ROMATOLOJİ YAN DALININ BAĞLI BULUNDUĞU ANA DALLAR ARASINDA FTR'NİN BULUNMASINDA HUKUKA AYKIRILIK OLMADIĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği romatoloji yan dalının bağlı bulunduğu ana dallar arasında ftr'nin bulunmasında hukuka aykırılık olmadığına ilişkin danıştay kararı
275 TÜRK SOYLU YABANCILARDAN ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF TUTULACAKLARA İLİŞKİN GİZLİ YÖNETMELİĞİN BİR KISIM HÜKÜMLERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI türk soylu yabancılardan çalışma izninden muaf tutulacaklara ilişkin gizli yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin danıştay kararı
276 MESAİ DIŞI POLİKLİNİK UYGULAMASINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ mesai dışı poliklinik uygulamasına ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
277 SENDİKAL GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ sendikal gelişmeler doğrultusunda alınacak önlemlere ilişkin başbakanlık genelgesi
278 YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK GİDERLERİ HAKKINDA MALİYE BAKANLIĞI YAZISI yükseköğrenim öğrencilerinin sağlık giderleri hakkında maliye bakanlığı yazısı
279 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - YENİ KURULAN YAN DAL UZMANLIK UNVANLARININ ANCAK İLGİLİ ANA DAL UZMANLARINA SINAVSIZ OLARAK VERİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - yeni kurulan yan dal uzmanlık unvanlarının ancak ilgili ana dal uzmanlarına sınavsız olarak verilebileceğine ilişkin danıştay kararı
280 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun
281 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları genelgesi (sağlık bakanlığı)
282 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMASI İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi alması ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
283 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ TIBBİ PARAZİTOLOJİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği tıbbi parazitoloji ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
284 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER MEZUNLARI İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği tıbbi biyolojik bilimler mezunları ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
285 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ KALP DAMAR CERRAHİSİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği kalp damar cerrahisi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
286 ÖZEL SAĞLIK KURUMLARININ REKLAMLARI NEDENİYLE CEZALANDIRILMALARI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BAZI DANIŞTAY KARARLARI özel sağlık kurumlarının reklamları nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin bazı danıştay kararları
287 KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ kan hizmet birimlerinde görev yapacak sağlık personelinin eğitimi ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
288 KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİKKURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ kamu personelinin sağlık hizmetlerinin sosyal güvenlikkurumuna devrine ilişkin tebliğ
289 BÜTÇE KANUNU (2010) bütçe kanunu (2010)
290 KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI klinik araştırmalar hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
291 ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIM KILAVUZU endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzu
292 KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ kamu personelinin genel sağlık sigortası kapsamına alınması hakkında tebliğ
293 İLAVE ÜCRET KARARI (%70) ilave ücret kararı (%70)
294 (Yürürlükten kaldırılan) İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (yürürlükten kaldırılan) işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin uygulanmasına dair tebliğ
295 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlike sınıfları listesi tebliği
296 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMALARINI ÖNLEYEN YÖNETMELİK MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURAN DANIŞTAY KARARI biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi almalarını önleyen yönetmelik maddesinin yürütmesini durduran danıştay kararı
297 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım paylarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
298 YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğ
299 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme
300 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım payının uygulanması hakkında tebliğ
301 ORTA VADELİ PROGRAM (2010-2012) orta vadeli program (2010-2012)
302 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİNİN FİNANSMANI İÇİN KREDİ ANLAŞMASI sağlıkta dönüşüm ve sosyal güvenlik reformu projesinin finansmanı için kredi anlaşması
303 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılmıştır)
304 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
305 TÜTÜN ÜRÜNLERİ KULLANIM YASAĞININ UYGULANMASINA İLİŞKİN BAŞBAKANLIK GENELGESİ tütün ürünleri kullanım yasağının uygulanmasına ilişkin başbakanlık genelgesi
306 ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME engellilerin haklarına ilişkin sözleşme
307 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alan özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin belirlenmesi ile sağlık raporlarının alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
308 SAĞLIK BAKANLIĞI PLANLAMA VE İSTİHDAM KOMİSYONU KARARI (1) sağlık bakanlığı planlama ve istihdam komisyonu kararı (1)
309 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR TEBLİĞ ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin mesleki eğitimlerine dair tebliğ
310 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ YAYIMLANDI hekim yetkisi genelgesi yayımlandı
311 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (SGK) 2009 hekim yetkisi genelgesi (sgk) 2009
312 UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanun
313 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KORUNMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Yürürlükten Kaldırıldı) sağlık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliğinin sağlanması ve korunmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ (yürürlükten kaldırıldı)
314 DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararı
315 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin çalışma usul ve esaslarına dair tebliğ
316 ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ 2007 DEĞİŞİKLİKLERİ DANIŞTAY İPTAL KARARI atama nakil yönetmeliği 2007 değişiklikleri danıştay iptal kararı
317 DİYALİZ SERTİFİKALARININ RESERTİFİKASYONU HAKKINDA TEBLİĞ diyaliz sertifikalarının resertifikasyonu hakkında tebliğ
318 GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezleri hakkında yönetmelik
319 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ türkiye kızılay derneği tüzüğü
320 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) DANIŞTAY KARARI hekim yetkisi genelgesi (3-255) danıştay kararı
321 SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK sağlık hizmeti sunan 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarına ilişkin yönetmelik
322 HEKİM VE İLAÇ TANITIM İLKELERİ hekim ve ilaç tanıtım ilkeleri
323 BAĞKUR PRİM BORCU BEŞ YILI AŞANLARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ bağkur prim borcu beş yılı aşanlarla ilgili yapılacak işlemler hakkında tebliğ
324 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkında yönetmelik
325 TEDAVİ KATILIM PAYLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım paylarının tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ
326 TEDAVİ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ tedavi katılım payının uygulanması hakkında tebliğ
327 BÜTÇE KANUNU (2009) bütçe kanunu (2009)
328 YENİ YÖNETMELİK yeni yönetmelik
329 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ kan ve kan ürünleri yönetmeliği
330 ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezler hakkında yönetmelik
331 İLAÇLI STENT BEDELİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ilaçlı stent bedeline ilişkin danıştay kararı
332 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
333 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİ (2008 - 2009) tedavi yardımı uygulama tebliği (2008 - 2009)
334 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI GENELGESİ genel sağlık sigortası uygulamaları genelgesi
335 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARIN PRİME ESAS KAZANCININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışan sigortalıların prime esas kazancının tespitine ilişkin tebliğ
336 SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİBİ OLAN ANA VE BABAYA AYLIK BAĞLANMASININ TESPİTİNE İLİŞKİN TEBLİĞ sigortalının ölümünde hak sahibi olan ana ve babaya aylık bağlanmasının tespitine ilişkin tebliğ
337 KAMU GÖREVLİLERİNİN TAHSİS YARDIMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ kamu görevlilerinin tahsis yardımlarına ilişkin tebliğ
338 KAMU GÖREVLİLERİNİN MALULİYET İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ kamu görevlilerinin maluliyet işlemleri hakkında tebliğ
339 ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ alt işverenlik yönetmeliği
340 GELİR/AYLIK ÖDEME VE YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ gelir/aylık ödeme ve yoklama işlemleri hakkında tebliğ
341 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ VE SONA ERMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı kanun gereğince sigortalı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, kuruma bildirilmesi ve sona ermesi hakkında tebliğ
342 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI BAKIMINDAN İŞVERENİN, ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN VE SİGORTALILARIN SORUMLULUĞU İLE PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİNİN HESAPLANMASIYLA İLGİLİ İŞLEMLER HAKKINDA TEBLİĞ iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bakımından işverenin, üçüncü kişilerin ve sigortalıların sorumluluğu ile peşin sermaye değerlerinin hesaplanmasıyla ilgili işlemler hakkında tebliğ
343 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR, SAYILMAYANLAR, SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI, KURUMA BİLDİRİLMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 5510 sayılı kanun gereğince genel sağlık sigortalısı sayılanlar, sayılmayanlar, sigortalılığın başlangıcı, kuruma bildirilmesi hakkında tebliğ
344 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ kısa vadeli sigorta kolları uygulama tebliği
345 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi
346 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (Eylül 2008) sağlık uygulama tebliği (eylül 2008)
347 Hizmet satınalma ile ilgili Danıştay kararı hizmet satınalma ile ilgili danıştay kararı
348 HİZMET SATINALMA İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI hizmet satınalma ile ilgili danıştay kararı
349 EĞİTİM HASTANELERİNE KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCISI ATANMASI İLE İLGİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI eğitim hastanelerine klinik şefi ve şef yardımcısı atanması ile ilgili yasa değişikliği hakkında anayasa mahkemesi kararı
350 DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 5371 SAYILI YASA HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARI devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin 5371 sayılı yasa hakkındaki anayasa mahkemesi gerekçeli kararı
351 SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik
352 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sosyal güvenlik kurumu sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
353 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği
354 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği
355 YAŞLI HİZMET MERKEZLERİNDE SUNULACAK GÜNDÜZLÜ BAKIM İLE EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkında yönetmelik
356 ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ özel huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliği
357 UZMANLIK ÖĞRNEMİ SONRASINDA ZORUNLU HİZMETE ATANANLARA YOLLUK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI uzmanlık öğrnemi sonrasında zorunlu hizmete atananlara yolluk ödenmesi gerektiği hakkında danıştay kararı
358 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİ acil sağlık hizmetlerinin sunumu konulu başbakanlık genelgesi
359 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
360 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI yüksek seçim kurulu kararı
361 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik
362 SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELİNE EK OLARAK ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararı
363 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro standartları yönetmeliği
364 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI BİNA DURUMU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ özel sağlık kuruluşları bina durumu hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
365 YASA'DA DEĞİŞİKLİK yasa'da değişiklik
366 AVIAN INFLUENZA HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ avıan ınfluenza hastalığına karşı korunma ve mücadele yönetmeliği
367 HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ havaalanı sağlık denetleme merkezleri yönetmeliği
368 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Yeni) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (yeni)
369 BAĞKUR EMEKLİLERİNDEN SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KESİLMESİNE İLİŞKİN KARAR bağkur emeklilerinden sağlık sigortası primi kesilmesine ilişkin karar
370 DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmelik
371 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ vergi usul kanunu genel tebliği
372 (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL ŞARTI (gözden geçirilmiş) avrupa sosyal şartı
373 BÜTÇE KANUNU (2008) bütçe kanunu (2008)
374 HİZMET SATIN ALMA İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI hizmet satın alma ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
375 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA POLİKLİNİK HİZMETLERİNİN HASTALARIN HEKİMİNİ SEÇMESİNE VE DEĞİŞTİRMESİNE İMKÂN VERECEK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE sağlık hizmeti sunumunda poliklinik hizmetlerinin hastaların hekimini seçmesine ve değiştirmesine imkân verecek şekilde düzenlenmesi hakkında yönerge
376 DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNİN UYGULANMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik değişikliğinin uygulanması hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
377 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN tüketicinin korunması hakkında kanun
378 DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 5371 SAYILI YASA HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Y.D.) devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin 5371 sayılı yasa hakkındaki anayasa mahkemesi kararı (y.d.)
379 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik
380 SAĞLIK OCAKLARINDA ÜCRETSİZ HİZMET SUNUMU GENELGESİ sağlık ocaklarında ücretsiz hizmet sunumu genelgesi
381 BİRİNCİ BASAMAK HİZMETLERİNİN ÜCRETSİZ OLMASINA İLİŞKİN GENELGE birinci basamak hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin genelge
382 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI ESASLARI sözleşmeli personel çalıştırılması esasları
383 BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI beşeri ilaçların fiyatlandırılması
384 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ ULUSLARARASI KONFERANSI BİLDİRİSİ (ALMA ATA) temel sağlık hizmetleri uluslararası konferansı bildirisi (alma ata)
385 SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığınca yapılacak piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları hakkında yönetmelik
386 BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ bulaşıcı hastalıklar sürveyans ve kontrol esasları yönetmeliği
387 TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (2007) tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliği (2007)
388 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği
389 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ tedavi yardımı genelgesi
390 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRENİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN-MÜLGA) yurtdışı yükseköğrenim diplomaları denklik yönetmeliği (yürürlükten kaldırılan-mülga)
391 HEMŞİRELİK KANUNU hemşirelik kanunu
392 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU (MÜLGA) kan ve kan ürünleri kanunu (mülga)
393 YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı yönetmeliği
394 DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları yönetmeliği
395 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTA hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik ile ilgili danışta
396 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun-torba yasa
397 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ - 2007 (SGK) hekim yetkisi genelgesi - 2007 (sgk)
398 BAĞKUR EMEKLİ AYLIKLARINDAN SAĞLIK PRİMİ KESİLMESİ KARARI bağkur emekli aylıklarından sağlık primi kesilmesi kararı
399 TORBA YASA VE İADE GEREKÇESİ torba yasa ve iade gerekçesi
400 TEDAVİ YARDIMI TEBLİĞİNİN UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEĞİNE İLİŞKİN GENELGE (8 Ocak 2007) tedavi yardımı tebliğinin uygulamasına devam edileceğine ilişkin genelge (8 ocak 2007)
401 TEDAVİ YARDIMI GENELGESİ 1 MART 2007 tedavi yardımı genelgesi 1 mart 2007
402 TEDAVİ YARDIMI UYGULAMA TEBLİĞİNE İLİŞKİN (25 Ocak 2007 tarihli) GENELGE tedavi yardımı uygulama tebliğine ilişkin (25 ocak 2007 tarihli) genelge
403 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı
404 VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları yönetmeliği
405 VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği
406 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ tıbbi cihaz yönetmeliği
407 BÜTÇE KANUNU (2007) bütçe kanunu (2007)
408 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USÜLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK türk tabipleri birliği uzmanlık dernekleri eşgüdüm kurulunun kuruluşu ve çalışma usülleri hakkında yönetmelik
409 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu hakkında anayasa mahkemesi kararı
410 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliği
411 VAKA BAŞINA ÖDEMENİN KALDIRILDIĞINI DUYURAN MALİYE BAKANLIĞI GENELGESİ vaka başına ödemenin kaldırıldığını duyuran maliye bakanlığı genelgesi
412 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelik
413 ENTEGRE İLÇE HASTANESİNİN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE entegre ilçe hastanesinin açılması, kapanması ve buralarda verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönerge
414 ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELERİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ enfeksiyon kontrol hemşirelerinin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
415 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU kamu denetçiliği kurumu kanunu
416 ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI HAKKINDA BAŞBAKANLIK GENELGESİ ulusal tütün kontrol programı hakkında başbakanlık genelgesi
417 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU mesleki yeterlilik kurumu kanunu
418 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik
419 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) sağlık bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
420 BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK bazı akademik kadrolara öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalarda ya da açıktan atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
421 KÜRESEL BİR GRİP SALGINI (PANDEMİ) KONUSUNDA YAPILMASI GEREKEN HAZIRLIKLARLA İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ küresel bir grip salgını (pandemi) konusunda yapılması gereken hazırlıklarla ilgili başbakanlık genelgesi
422 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ türk tabipleri birliği işyeri hekimi çalışma onayı yönergesi
423 ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (Devlet hizmeti yükümlülerinin) askerlik sevk tehir işlemleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (devlet hizmeti yükümlülerinin)
424 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) aile hekimliği pilot uygulaması hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılmıştır)
425 SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ TIBBÎ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK sağlık tesislerinin, kiralama karşılığı yaptırılması ile tesislerdeki tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yenilenmesine dair yönetmelik
426 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkında kanun
427 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik
428 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu
429 SSK İSTİRAHAT RAPORLARI GENELGESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI ssk istirahat raporları genelgesi - sağlık bakanlığı
430 AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) aile hekimliğinin pilot uygulandığı illerde toplum sağlığı merkezleri kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge (yürürlükten kaldırılan)
431 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılmıştır)
432 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK bilgi edinme değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
433 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ 2006 yılı sosyal sigortalar kurumu başkanlığı ilaç listesi ve uygulama tebliği
434 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği
435 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU sosyal güvenlik kurumu kanunu
436 DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDAKİ GENELGE döner sermayeden yapılan ek ödeme hakkındaki genelge
437 DÖNER SERMAYEDEN YAPILAN EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ döner sermayeden yapılan ek ödeme hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
438 MADDE BAĞIMLILIĞI MERKEZLERİNDE GÖREV YAPACAK PERSONELİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ madde bağımlılığı merkezlerinde görev yapacak personelin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
439 ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ VE SİLAH RUHSATI ALACAKLARA VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGELERİ özel güvenlik görevlileri ve silah ruhsatı alacaklara verilecek sağlık kurulu raporları hakkında sağlık bakanlığı genelgeleri
440 KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (MAYIS 2006) kök hücre çalışmaları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (mayıs 2006)
441 NİSAN 2006 AYI DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ nisan 2006 ayı döner sermaye ödemeleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
442 YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı yönetmeliği
443 GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
444 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 avrupa bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun - 5463
445 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (LİZBON SÖZLEŞMESİ) avrupa bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin sözleşme (lizbon sözleşmesi)
446 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge
447 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge
448 SAĞLIK KURULU RAPORLARINA YAZILACAK İLAÇLARIN ETKEN MADDE İSİMLERİNİN KULLANILMASI GEREKTİĞİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ sağlık kurulu raporlarına yazılacak ilaçların etken madde isimlerinin kullanılması gerektiği hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
449 İLÇE/BELDE GÜN HASTANELERİNİN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE (SAĞLIK BAKANLIĞI) ilçe/belde gün hastanelerinin açılması, kapanması ve buralarda verilecek sağlık hizmetleri hakkında yönerge (sağlık bakanlığı)
450 DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRLERİ UYGULANAN KİŞİLERİN TEDAVİLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ denetimli serbestlik tedbirleri uygulanan kişilerin tedavileri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
451 MALULİYET İŞLEMLERİ GENELGELERİ (SAĞLIK BAKANLIĞI VE SSK) maluliyet işlemleri genelgeleri (sağlık bakanlığı ve ssk)
452 BİLGİ VE BELGEYE ERİŞİM ÜCRETİ GENEL TEBLİĞİ bilgi ve belgeye erişim ücreti genel tebliği
453 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge
454 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge
455 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İŞLETME, İDARE VE MUHASEBE İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı kanun gereğince işletme, idare ve muhasebe işlerine dair yönetmelik
456 GEÇİCİ GÖREVLENDİRME GENELGESİ -Sağlık Bakanlığı - Ocak 2006 geçici görevlendirme genelgesi -sağlık bakanlığı - ocak 2006
457 İŞ KAZALARI İLE MESLEK HASTALIKLARI, HASTALIK CE ANALIK SİGORTALARI UYGULAMALARI HAKKINDA 3 SAYILI SSK GENELGESİ iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ce analık sigortaları uygulamaları hakkında 3 sayılı ssk genelgesi
458 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ (Yürürlükten Kaldırılmıştır) yurtdışı yükseköğretim diplomaları denklik yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
459 SSK İLAÇ LİSTESİ VE TALİMATI (2005) ssk ilaç listesi ve talimatı (2005)
460 NÖBET HİZMETLERİ VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ nöbet hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
461 BÜTÇE KANUNU (2006) bütçe kanunu (2006)
462 ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ GENELGESİ (Sağlık Bakanlığı) askerlik sevk tehir işlemleri genelgesi (sağlık bakanlığı)
463 ADLİ TABİPLİK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK ESASLAR adli tabiplik hizmetlerinin yürütülmesinde uyulacak esaslar
464 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ’NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL insan haklarını ve temel özgürlükleri koruma sözleşmesi’ne ek ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasına dair 13 no.lu protokol
465 DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ diş protez laboratuvarları yönetmeliği
466 Personel Atama İşlemleri Genelgesi - Kasım 2005 personel atama işlemleri genelgesi - kasım 2005
467 İNSANİ AMAÇLI İLACA ERKEN ERİŞİM PROGRAMI KILAVUZU - Sağlık Bakanlığı insani amaçlı ilaca erken erişim programı kılavuzu - sağlık bakanlığı
468 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTOKOL (2005) sağlık bakanlığı ile türk silahlı kuvvetleri arasında sağlık hizmetlerine ilişkin protokol (2005)
469 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge
470 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ embriyonik kök hücre araştırmaları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
471 KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZLERİ VE KEMİK İLİĞİ NAKLİ DOKU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNERGESİ kemik iliği nakli merkezleri ve kemik iliği nakli doku bilgi işlem merkezleri yönergesi
472 PERSONEL ATAMA İŞLEMLERİ GENELGESİ – Eylül 2005 personel atama işlemleri genelgesi – eylül 2005
473 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme yönetmeliği
474 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ evde bakım hizmetleri sunumu hakkında sağlık bakanlığı tebliği
475 SSK HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) ssk hekim yetkisi genelgesi (3-255)
476 DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ devlet hizmeti yükümlülüğü ile ilgili başbakanlık genelgesi
477 SU İŞLETMELERİ ANALİZ LABORATUARLARI STANDARTLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ su işletmeleri analiz laboratuarları standartları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
478 TIBBİ CİHAZ DAİMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ tıbbi cihaz daimi özel ihtisas komisyonu hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
479 PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEME HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (25.08.2005) performansa dayalı ek ödeme hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (25.08.2005)
480 PRATİSYEN HEKİMLER TARAFINDAN HASTA YATIRILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ (Temmuz 2005) pratisyen hekimler tarafından hasta yatırılması hakkında sağlık bakanlığı genelgesi (temmuz 2005)
481 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği
482 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
483 ÇOCUK HASTALARA REFAKAT HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ çocuk hastalara refakat hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
484 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönerge
485 SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE MERKEZ SAYMANLIĞINA AKTARILAN MERKEZ PAYINDAN SÖZLEŞMELİ UZMAN TABİP VE TABİPLERE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE sağlık bakanlığı döner sermaye merkez saymanlığına aktarılan merkez payından sözleşmeli uzman tabip ve tabiplere ek ödeme yapılmasına dair yönerge
486 BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ bağ-kur sağlık sigortası yardımları yönetmeliği
487 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK bağ-kur sigortalılarının yurt dışında tedavilerine ilişkin yönetmelik
488 ÇOCUK KORUMA KANUNU çocuk koruma kanunu
489 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU kalıtsal hastalıklarla mücadele kanunu
490 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
491 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ kordon kanı bankacılığı yönetmeliği
492 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SAĞLIK BİRİMLERİNDEKİ GEÇİCİ MAHİYETTE İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU P bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun çerçevesinde sağlık bakanlığına devredilen sağlık birimlerindeki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu p
493 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARA sağlık hizmetleri temel kanunu, sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun, devlet memurları kanunu ve tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun ile sağlık bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kara
494 PSİKO TEKNİK DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ psiko teknik değerlendirme merkezleri
495 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun
496 KIRMIZI REÇETE GENELGESİ kırmızı reçete genelgesi
497 YEŞİL REÇETE GENELGESİ yeşil reçete genelgesi
498 ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ adli ve önleme aramaları yönetmeliği
499 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK ceza muhakemesinde beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkında yönetmelik
500 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği
501 KAN MERKEZLERİNDE VE İSTASYONLARINDA GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ kan merkezlerinde ve istasyonlarında görev yapacak sağlık personelinin eğitimine ve sertifikalandırılmasına dair tebliğ
502 Sosyal güvenlik kurumlarının gider kaydı işlemlerinde uygulanacak esaslara ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı sosyal güvenlik kurumlarının gider kaydı işlemlerinde uygulanacak esaslara ilişkin bütçe uygulama talimatı
503 HASTA HAKLARI UYGULAMA YÖNERGESİ hasta hakları uygulama yönergesi
504 ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ çalışma düzeni hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
505 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği değişikliği hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
506 RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAİR YÖNETMELİK ruhsatlandırılmış veya ruhsatlandırma başvurusu yapılmış beşeri tıbbi ürünlerdeki değişikliklere dair yönetmelik
507 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ kozmetik yönetmeliği
508 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ belediye gelirleri kanunu genel tebliği
509 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK sahil sağlık denetleme merkezlerinde uygulanacak sağlık işlemlerine ilişkin yönetmelik
510 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
511 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
512 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanun
513 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun
514 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
515 TULAREMİ HASTALIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ tularemi hastalığı hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
516 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik
517 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı 2005 yılı sosyal sigortalar kurumu başkanlığı ilaç listesi ve uygulama talimatı
518 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU sağlık hizmetleri temel kanunu
519 ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK çalışma hayatına ilişkin üçlü danışma kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
520 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ iş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliği
521 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliği
522 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanların çalışma koşullarına ilişkin yönetmelik
523 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmelik
524 ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi hakkında yönetmelik
525 ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ ücret garanti fonu yönetmeliği
526 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
527 AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ afetlerde sağlık hizmetleri birimi hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
528 SU ANALİZ LABORATUVARLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ su analiz laboratuvarları hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
529 PRATİSYEN HEKİMLERİN HASTA YATIRMALARI VE UZMAN HEKİM OLMAYAN HASTANELERDE YEMEK ÇIKARILMASI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ pratisyen hekimlerin hasta yatırmaları ve uzman hekim olmayan hastanelerde yemek çıkarılması hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
530 HASTA YATIŞI YAPILMAKSIZIN YAPILACAK CERRAHİ VE TEDAVİ İŞLEMLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ hasta yatışı yapılmaksızın yapılacak cerrahi ve tedavi işlemleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
531 İLERİ TETKİK GEREKTİREN ANİ ACİLLER HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ ileri tetkik gerektiren ani aciller hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
532 FİYAT TARİFESİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ fiyat tarifesi hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
533 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği
534 YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK yüzdelerden toplanan paraların işçilere dağıtılması hakkında yönetmelik
535 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE CALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve calışma esasları hakkında yönetmelik
536 YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
537 SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE  SAĞLIK VE sondajla maden çıkarılan işletmelerde  sağlık ve
538 PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik
539 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
540 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri
541 KABAHATLER KANUNU kabahatler kanunu
542 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun
543 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ yıllık ücretli izin yönetmeliği
544 SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (MÜLGA) sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik (mülga)
545 ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı hakkında yönetmelik
546 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelik
547 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ dernekler yönetmeliği
548 KOZMETİK KANUNU kozmetik kanunu
549 TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ titreşim yönetmeliği
550 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
551 İŞYERİ HEKİMLERİ TARAFINDAN YAZILAN REÇETE İÇERİĞİ İLAÇLARIN KARŞILANABİLMESİ İÇİN ECZACI ODASI ONAYINI ÖNGÖREN SSK GENEL YAZISI işyeri hekimleri tarafından yazılan reçete içeriği ilaçların karşılanabilmesi için eczacı odası onayını öngören ssk genel yazısı
552 BAŞASİSTANLIK ATAMA VE NAKİLLERİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
553 SAĞLIK BAKANLIĞI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI KURUMSAL KALİTEYİ GELİŞTİRME VE PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ sağlık bakanlığı yataklı tedavi kurumları kurumsal kaliteyi geliştirme ve performans değerlendirme yönergesi
554 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU İLE İLGİLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili başbakanlık genelgesi
555 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği
556 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ceza muhakemesi kanunu
557 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK evde bakım hizmetleri sunumu hakkında yönetmelik
558 MUAYENE KATKI PAYLARINA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ muayene katkı paylarına ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
559 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk grupları listesi
560 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU idari yargılama usulü kanunu
561 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU il özel idaresi kanunu
562 DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN YAPILACAK İHALELERDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ döner sermaye kaynaklarından yapılacak ihalelerde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
563 SAĞLIK BAKANLIĞI-SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ PROTOKOLÜ sağlık bakanlığı-sosyal sigortalar kurumu sağlık hizmetleri protokolü
564 KURUM TABİPLİKLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ kurum tabiplikleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
565 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
566 SAĞLIK BİRİMLERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ sağlık birimlerinin devrine ilişkin sağlık bakanlığı genelgesi
567 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik
568 OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESİ okul sağlığı hizmetleri hakkında sağlık bakanlığı genelgesi
569 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK beşeri tıbbi ürünlerin sınıflandırılmasına dair yönetmelik
570 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK sosyal sigortalar kurumu başkanlığı ilaç listesi ve uygulama talimatının düzenlenmesi usul ve esaslarına dair yönetmelik
571 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliği
572 ÜNİVERSİTELERDE DERS ARACI OLARAK KULLANILAN KİTAPLAR, TEKSİRLER VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI DIŞINDAKİ YAYINLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK üniversitelerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlarla ilgili yönetmelik
573 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ üniversiteler yayın yönetmeliği
574 BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Tedavi Yardımı) (2005) bütçe uygulama talimatı (tedavi yardımı) (2005)
575 SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı sicil amirleri yönetmeliği
576 MÜLGA - SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ mülga - sağlık bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği
577 SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNERGESİ sağlık hizmetlerinin yürütülmesi hakkında sağlık bakanlığı yönergesi
578 KURUM TABİPLİKLERİNİN STANDARDINA DAİR SAĞLIK BAKANLIĞI TEBLİĞİ kurum tabipliklerinin standardına dair sağlık bakanlığı tebliği
579 BÜTÇE KANUNU (2005) bütçe kanunu (2005)
580 GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBÎ BAKIMINA İLİŞKİN ILO SÖZLEŞMESİ gemiadamlarının sağlığının korunması ve tıbbî bakımına ilişkin ılo sözleşmesi
581 MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ mesleki hastalıkların tazmini hakkında ılo sözleşmesi
582 KAMU SÖZLEŞMELERİNE KONULACAK KOŞULLARA İLİŞKİN ILO SÖZLEŞMESİ kamu sözleşmelerine konulacak koşullara ilişkin ılo sözleşmesi
583 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik
584 DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği
585 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN türkiye cumhuriyeti devletinin para birimi hakkında kanun
586 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN türk ceza kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun
587 TÜRK CEZA KANUNU türk ceza kanunu
588 DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ devlet memurları sicil yönetmeliği
589 İŞ KANUNU iş kanunu
590 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ YÖNERGESİ yataklı tedavi kurumları tıbbi kayıt ve arşiv hizmetleri yönergesi
591 KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 151 SAYILI SÖZLEŞME kamu hizmetinde örgütlenme hakkının korunmasına ve istihdam koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin 151 sayılı sözleşme
592 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN 87 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 87 sayılı ılo sözleşmesi
593 İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
594 KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ kalıtsal kan hastalıklarından hemoglobinopati kontrol programı ile tanı ve tedavi merkezleri yönetmeliği
595 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRİ HAKKINDA GENELGE sağlık kurum ve kuruluşlarının devri hakkında genelge
596 YEŞİL KART UYGULAMALARI yeşil kart uygulamaları
597 SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞMA DÜZENİ HAKKINDA GENELGE sağlık personeli çalışma düzeni hakkında genelge
598 YEŞİL KART İLAÇ VE ECZANE UYGULAMALARI yeşil kart ilaç ve eczane uygulamaları
599 HASTA HAKLARI GENELGESİ hasta hakları genelgesi
600 KAMU HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ YARARLANMA İLE İLGİLİ BAZI KARARLAR kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanma ile ilgili bazı kararlar
601 SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMET KUSURU GENELGESİ sağlık bakanlığı hizmet kusuru genelgesi
602 İL AMBULANS SERVİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ il ambulans servisi çalışma yönergesi
603 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği
604 HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik
605 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun
606 DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK devlet memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelik
607 BEŞERİ VE VETERİNER TIBBİ ÜRÜNLERDE KULLANILAN RENKLENDİRİCİLERLE İLGİLİ TEBLİĞ beşeri ve veteriner tıbbi ürünlerde kullanılan renklendiricilerle ilgili tebliğ
608 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ acil sağlık hizmetleri yönetmeliği
609 ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ adli tıp kurumu kanunu uygulama yönetmeliği
610 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN - AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ yürürlükten kaldırılan - ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği
611 AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK akupunktur tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları ile bu tedavinin uygulanması hakkında yönetmelik
612 AMBULANSLAR İLE ÖZEL AMBULANS SERVİSLERİ VE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ambulanslar ile özel ambulans servisleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliği
613 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 24 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğin 24 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik
614 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ asgari ücret yönetmeliği
615 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
616 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İMALATHANELERİ YÖNETMELİĞİ beşeri tıbbi ürünler imalathaneleri yönetmeliği
617 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik
618 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik
619 DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ devlet memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği
620 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik
621 DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) diyaliz merkezleri hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
622 EĞİTİM PERSONELİNİN NİTELİK VE SEÇİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK eğitim personelinin nitelik ve seçim esasları hakkında yönetmelik
623 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ elle taşıma işleri yönetmeliği
624 EMEKLİ VE MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE İLE TEDAVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK emekli ve malullük aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ile tedavileri hakkında yönetmelik
625 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik
626 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ genetik hastalıklar tanı merkezleri yönetmeliği
627 GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİ gözlükçülük ruhsatnamesi verilmesi için gerçekleştirilecek kurs ve sınav yönetmeliği
628 GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
629 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ halkın sağlık eğitimi yönetmeliği
630 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ hasta hakları yönetmeliği
631 HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yönetmeliği
632 HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği
633 İLAÇ ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) ilaç araştırmaları hakkında yönetmelik (mülga)
634 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
635 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ iş kanununa ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği
636 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
637 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSK GRUPLARI LİSTESİ TEBLİĞİ iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk grupları listesi tebliği
638 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ türk tabipleri birliği işyeri hekimi çalışma onayı yönetmeliği
639 İŞYERI KURMA İZNI VE İŞLETME BELGESI ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK işyerı kurma iznı ve işletme belgesı alınması hakkında yönetmelik
640 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK işyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerlerinin kapatılmasına dair yönetmelik
641 KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik
642 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kura ile atanacak bazı sağlık personelinin atama esas ve usullerine ilişkin yönetmelik
643 KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK kamu personeli ve bunların emeklilerinin yurt dışında tedavilerine ilişkin yönetmelik
644 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) kan ve kan ürünleri yönetmeliği (mülga)
645 KANSER KAYIT MERKEZİ YÖNETMELİĞİ kanser kayıt merkezi yönetmeliği
646 KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
647 KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ kaplıcalar yönetmeliği
648 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (MÜLGA / YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin yönetmelik (mülga / yürürlükten kaldırılmıştır)
649 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ kişisel koruyucu donanım yönetmeliği
650 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik
651 KONTROLE TABİ KİMYASAL MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK kontrole tabi kimyasal maddeler hakkında yönetmelik
652 MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ madde bağımlılığı tedavi merkezleri yönetmeliği
653 MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
654 NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK PERSONELİN EĞİTİMİ. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK nüfus planlaması hizmetlerini yürütecek personelin eğitimi. görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelik
655 NÜFÜS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ nüfüs planlaması hizmetlerini yürütme yönetmeliği
656 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşil kart uygulaması hakkında yönetmelik
657 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
658 ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ özel huzurevleri ve yaşlı bakımevleri yönetmeliği
659 ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik
660 POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik
661 RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ radyasyon güvenliği yönetmeliği
662 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hizmetin yürütülmesi hakkında yönetmelik
663 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK sosyal sigortalar kurumu eğitim hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların uzmanlık kadrolarına atanmalarına ilişkin yönetmelik
664 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK sosyal sigortalar kurumu merkez ve taşra teşkilatının norm kadrolarına ilişkin yönetmelik
665 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ sosyal sigortalar kurumu başkanlığı personel yönetmeliği
666 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİ sosyal sigortalar kurumu sağlık teşkilatı yönetmeliği
667 TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ tababet uzmanlık yönetmeliği
668 TABİP ODALARINDA HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK tabip odalarında hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yönetmelik
669 TANI VE TEDAVİ PROTOKOLLERİ ETİK KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) tanı ve tedavi protokolleri etik kurulu hakkında yönetmelik (mülga)
670 TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ tıpta tedavi amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını içeren tesislere lisans verme yönetmeliği
671 TTB İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNETMELİĞİ ttb işyeri hekimliği sertifika programı yönetmeliği
672 TTB TABİP ODALARI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ ttb tabip odaları temsilcilikleri yönetmeliği
673 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ türk tabipleri birliği disiplin yönetmeliği
674 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ORGANLARI ÇALIŞMA YÖNERGESİ türk tabipleri birliği organları çalışma yönergesi
675 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ türk tabipleri birliği özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşları yönetmeliği
676 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Yürürlükten kaldırıldı) türk tabipleri birliği uzmanlık dernekleri koordinasyon kurulunun kuruluşu ve çalışma usulleri hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırıldı)
677 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) üremeye yardımcı tedavi (üyte) merkezleri yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
678 VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBÎ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ (Yürürlükten kaldırılmıştır) vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbî cihazlar yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
679 İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN METİN) insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin avrupa sözleşmesi (11. protokol ile değiştirilen metin)
680 DOKU TİPİ TAYİNİNE YARAYAN REAKTİFLERİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (ETS 84) doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin değişimine ilişkin avrupa anlaşması (ets 84)
681 DOPİNGLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ dopingle mücadele sözleşmesi
682 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ dünya sağlık örgütü tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi
683 DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN İŞYERİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ dünya tabipler birliği’nin işyeri güvenliği konusundaki görüşü
684 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* insan hakları evrensel bildirgesi*
685 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN biyoloji ve tıbbın uygulanması bakımından insan hakları ve insan haysiyetinin korunması sözleşmesi: insan hakları ve biyotıp sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
686 İNSAN KÖKENLİ TEDAVİ MADDELERİNİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA ANTLAŞMASI insan kökenli tedavi maddelerinin değişimine ilişkin avrupa antlaşması
687 İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ işkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine dair avrupa sözleşmesi
688 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO-UÇÖ) İŞYERLERİNDEKİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI uluslararası çalışma örgütü (ılo-uçö) işyerlerindeki iş sağlığı hizmetlerine ilişkin tavsiye kararı
689 SOSYAL VE TIBBİ YARDIM KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLÜ sosyal ve tıbbi yardım konusunda avrupa sözleşmesi ve ek protokolü
690 BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ böbrek nakli merkezleri yönergesi
691 DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ doku tipleme laboratuvarları yönergesi
692 GÖZ BANKASI VE KORNEA NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ göz bankası ve kornea nakli merkezleri yönergesi
693 KALP, AKCİĞER, KALP-AKCİĞER VE HOMOGREFT NAKLİ MERKEZLERİ YÖNERGESİ kalp, akciğer, kalp-akciğer ve homogreft nakli merkezleri yönergesi
694 BULAŞICI HASTALIKLARIN İHBARI VE BİLDİRİM SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ bulaşıcı hastalıkların ihbarı ve bildirim sistemi hakkında tebliğ
695 DEVLET MEMURLARINA DOĞUM SEBEBİYLE VERİLECEK İZİNLER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2004/3) devlet memurlarına doğum sebebiyle verilecek izinler hakkında tebliğ (tebliğ no: 2004/3)
696 DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ döner sermaye yönergesi
697 GEZİCİ/MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA GENELGE gezici/mobil sağlık hizmetleri hakkında genelge
698 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NİN İHLAL KARARLARI HAKKINDA GENELGE avrupa insan hakları mahkemesi'nin ihlal kararları hakkında genelge
699 MANUAL ON THE EFFECTİVE INVESTİGATİON AND DOCUMENTATİON OF TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADİNG TREATMENT OR PUNİSHMENT (THE ISTANBUL PROTOCOL) İSTANBUL PROTOKOLÜ manual on the effective ınvestigation and documentation of torture and other cruel, ınhuman or degrading treatment or punishment (the ıstanbul protocol) istanbul protokolü
700 KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TEBLİĞİ kısa çalışma ödeneği tebliği
701 MAGNETİK REZONANS CİHAZLARI HAKKINDA GENELGE magnetik rezonans cihazları hakkında genelge
702 MEZARLIKLAR VE ÖLÜ DEFNİ HAKKINDA GENELGE mezarlıklar ve ölü defni hakkında genelge
703 OLÜ DEFİN RUHSATLARI HAKKINDA GENELGE olü defin ruhsatları hakkında genelge
704 OLÜLERİN NAKLİ HAKKINDA GENELGE olülerin nakli hakkında genelge
705 RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK resmî yazışmalarda uygulanacak esas ve usuller hakkında yönetmelik
706 RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE ruh hastalarının sevk ve ayaktan takipleri hakkında genelge
707 TÜRKİYE'DE RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN KİŞİLERE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER türkiye'de ruhsal bozukluğu olan kişilere yönelik yasal düzenlemeler
708 SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELİ TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN HİZMETLERİN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine ilişkin esas ve usuller
709 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi hakkında tebliğ
710 TIBBİ ATIKLAR HAKKINDA GENELGE tıbbi atıklar hakkında genelge
711 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ YÖNTEMLERİ KONUSUNDA EĞİTİM VERECEK MERKEZLERİN NİTELİKLERİ, TESPİTİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİM PROGRAMI VE SERTİFİKA VERİLMESİNE DAİR TEBLİĞ üremeye yardımcı tedavi yöntemleri konusunda eğitim verecek merkezlerin nitelikleri, tespiti, çalışma usul ve esasları ile eğitim programı ve sertifika verilmesine dair tebliğ
712 AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER TÜZÜĞÜ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) ağır ve tehlikeli işler tüzüğü (yürürlükten kaldırılmıştır)
713 ASKERİ HASTAHANELERE ALINACAK AHALİ VE FUKARA HAKKINDAKİ TÜZÜK askeri hastahanelere alınacak ahali ve fukara hakkındaki tüzük
714 EMEKLİ, ADİ MALULLÜK VEYA VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜĞÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE VE TEDAVİLERİ HAKKINDA TÜZÜĞÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜZÜK emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlüğü bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ve tedavileri hakkında tüzüğün yürürlükten kaldırılmasına dair tüzük
715 EVLENME MUAYENESİ HAKKINDA NİZAMNAME evlenme muayenesi hakkında nizamname
716 FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA TÜZÜK fizyoterapi ve bunlara benzer müesseseler hakkında tüzük
717 GEBE VEYA EMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) gebe veya emzikli kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
718 GEMİLERDE YOLCULARIN SIHHİ EMNİYETİ HAKKINDA NİZAMNAME gemilerde yolcuların sıhhi emniyeti hakkında nizamname
719 GENEL KADINLAR VE GENELEVLERİN TABİ OLACAKLARI HÜKÜMLER VE FUHUŞ YÜZÜNDEN BULAŞAN ZÜHREVİ HASTALIKLARLA MÜCADELE TÜZÜĞÜ genel kadınlar ve genelevlerin tabi olacakları hükümler ve fuhuş yüzünden bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele tüzüğü
720 HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI hekimlik meslek etiği kuralları
721 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR NİZAMNAMESİ ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar nizamnamesi
722 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları hakkında tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
723 İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASINA DAİR TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işyerinde işin durdurulmasına veya işyerinin kapatılmasına dair tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
724 MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA ALINACAK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TÜZÜK maden ve taş ocakları işletmelerinde ve tünel yapımında alınacak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine ilişkin tüzük
725 ÖZEL HASTANELER TÜZÜĞÜ özel hastaneler tüzüğü
726 PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER HAKKINDA TÜZÜK parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde alınacak tedbirler hakkında tüzük
727 RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ radyasyon güvenliği tüzüğü
728 RADYOLOJİ, RADYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA TÜZÜK radyoloji, radyom ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkında tüzük
729 RAHİM TAHLİYESİ VE STERİLİZASYON HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN TÜZÜK rahim tahliyesi ve sterilizasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesine ilişkin tüzük
730 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA TÜZÜK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında tüzük (yürürlükten kaldırılmıştır)
731 SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ sosyal sigorta sağlık işlemleri tüzüğü
732 TIBBİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ tıbbi deontoloji tüzüğü
733 TIPTA UZMANLIK TÜZÜĞÜ - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR tıpta uzmanlık tüzüğü - yürürlükten kaldırılmıştır
734 TÜRK ECZACILAR DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ türk eczacılar deontoloji tüzüğü
735 TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TÜZÜĞÜ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) türkiye kızılay derneği tüzüğü (yürürlükten kaldırılmıştır)
736 ADLİ TIP KURUMU KANUNU adli tıp kurumu kanunu
737 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU aile hekimliği kanunu
738 ANAYASA anayasa
739 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU avrupa birliği uyum komisyonu kanunu
740 BASIN KANUNU basın kanunu
741 BELEDİYE KANUNU belediye kanunu
742 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU bilgi edinme hakkı kanunu
743 ÇEVRE KANUNU çevre kanunu
744 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME çocuk haklarına dair sözleşme
745 DERNEKLER KANUNU dernekler kanunu
746 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN sağlık ve sosyal yardım bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanun
747 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN eczacılar ve eczaneler hakkında kanun
748 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
749 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kanunu
750 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU gemi sağlık resmi kanunu
751 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun
752 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU gülhane askeri tıp akademisi kanunu
753 HUSUSİ HASTANELER KANUNU hususi hastaneler kanunu
754 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu
755 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 sayılı sözleşme
756 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı sözleşme
757 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun 3572
758 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN kamu görevlileri etik kurulu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun
759 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU kan ve kan ürünleri kanunu
760 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun
761 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN muhtaç erbaş ve er ailelerinin ücretsiz tedavisi hakkında kanun
762 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN nüfus planlaması hakkında kanun
763 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN optisyenlik hakkında kanun
764 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun
765 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanun
766 SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME sağlık bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname
767 SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU sağlık eğitim enstitüleri kuruluş kanunu
768 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun
769 SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun
770 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU seriri taharriyat ve tahlilat yapılan ve masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları kanunu
771 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU sosyal sigortalar kanunu
772 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun
773 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
774 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU türk diş hekimleri birliği kanunu
775 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU türk eczacıları birliği kanunu
776 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU umumi hıfzıssıhha kanunu
777 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU yüksek öğretim kanunu
778 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU yükseköğretim personel kanunu