T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE                                                                                                       

Esas No   : 2010/696                                                                                                

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Tabipleri Birliği     

Vekilleri                                : Av. Mustafa Güler, Av. Verda Ersoy

Strazburg Cad. 28/28   Sıhhiye/ANKARA

Davalılar ______________ :_ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/ ANKARA

Davanın Özeti__________ :   15.8.2009   tarih   ve   27320   sayılı   Resmi   Gazete'de

yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin 2. maddesinin (a) bendindeki "...en az 50 ..." ve "...gereğinde..." ibarelerinin; 4. maddesinin (c) bendindeki "...Genel Müdürlükçe yetkilendirilen..." ve "...özel hukuk tüzel kişilerini" ibarelerinin; (e) bendindeki "...Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen..." ibaresi ile (ğ) bendindeki "...işyeri dışında...", "...ve Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilen..." ve "...ve özel hukuk tüzel kişilerini..." ibarelerinin; 5. maddesinin 2. fıkrasının birinci cümlesindeki "...en az 50..." ve "...gereğinde..." ibareleri ile aynı fıkranın ikinci cümlesinin; 8. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesindeki "en az elli" ve aynı fıkranın ikinci cümlesindeki "...gerektiğinde..." ibareleri ile son cümlesindeki "...Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş..." ibaresinin; 9. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesindeki "...veya kurucu ortaklarından en az birinin...", "...veya (A) sınıfı iş güvenliği uzmanı..." ibareleri ile ikinci fıkrasının "Ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin kurucusunun veya kurucu ortaklarından birinin işyeri hekimi olması halinde işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü, iş güvenliği uzmanı olması halinde ise iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü aranmaz." şeklindeki ikinci cümlesinin; 10. maddesindeki "...gereğinde..." ibaresinin; 14. maddesinin (b) ve (c) bentleri ile (ç) bendindeki "...veya kurucu ortaklarından en az birinin...", "...veya iş güvenliği uzmanlığı..." ibarelerinin; 15. maddesinin, 16. maddenin (b) bendinin, 17. maddesinin, 26. maddesinin 1. fıkrasının, 30. maddesindeki "...Genel Müdürlükçe yaptırılacak..." ibaresinin; 31. maddesinin; 40. maddesindeki "...ve Genel Müdürlükçe yetkilendirilen..." ve "...veya özel hukuk tüzel kişileri..." ibarelerinin; 41. maddesinin, 42 maddesinin, 44. maddesinin (a), (b) (c) ve (d) bentlerinin; 47. maddesinin 1. fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri ile 2. fıkrasının; 50. maddesinin ikinci cümlesindeki "...Genel Müdürlükçe yaptırılacak..." ibaresinin; 51. maddesinin 1. fıkrasının; 52. maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkralarının; 53. maddesinin (a) bendi ile (b) bendindeki "...Genel Müdürlükçe yaptırılan..." ibaresinin; 57. maddesinin 1. fıkrasının; Geçici 1. maddesinin; Ek - 4 "İşyeri Hekimliği Sözleşmesi" başlıklı ekin; Ek - 6 "Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile İşyeri Arasındaki Sözleşme" başlıklı ekin, hukuka ve hizmet gereklerine aykırı oldukları iddiasıyla; aynı Yönetmeliğin 9., 10., 11., 13., 14., 15., 26., 27., 31. ve 33. maddelerinin eksik düzenlenmiş olduğu iddiasıyla iptali ve yürütülmelerinin durdurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi   : Nihan Didem Çakmak

Düşüncesi______________ :   Yürütmenin   durdurulması    isteminin   davalı    idarenin

savunması ve ara kararı cevabı alındıktan sonra incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.


 

Danıştay Savcısı___________ :Hüseyin Ünal Kara                                          

Düşüncesi______________ : 2577 sayılı  İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 ncı

maddesi  uyarınca yürütmenin  durdurulması  isteminin  karara  bağlanabilmesi  için,  dâvâlı

idarenin savunmasının alınması gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, gereği görüşüldü:

Uyuşmazlığın çözümünde gerekli görüldüğünden;

Davalı idareden;

1-Dava konusu Yönetmeliğin dayanağı olan 4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesi ile 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinin (r) bendi, 12. maddesinin (k) ve (I) bentleri ile Dairemizin 28.2.2006 tarih ve E:2004/1253, K:2006/1658 sayılı kararının birlikte incelenmesinden;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını belirleme yetkisi bulunduğu; bu kapsamda, 1219 sayılı Yasa uyarınca pratisyen hekim olduktan sonra işyeri hekimi unvanını kazanan, başka bir anlatımla, işyeri hekimliği alanında yan dal uzmanlığını başarıyla tamamlayan hekimlere yönelik olarak seminer ve eğitim programı düzenlemeye yetkili olduğu; İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin, işyeri hekimlerinin eğitimine yönelik usul ve esasları düzenleyen ve dava konusu edilen maddelerinde ise, pratisyen hekimlere, işyeri hekimi unvanını kazanabilmeleri için Genel Müdürlükçe yetkilendirilen özel hukuk tüzel kişilerince eğitim verilmesinin öngörüldüğü anlaşıldığından; bu düzenlemelerin yasal dayanağının sorulmasına,

2-4857 sayılı İş Kanununun 81. maddesinde, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim ve belgelendirme usul ve esaslarını düzenleyecek Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinin görüşlerinin alınmasından sonra çıkarılması öngörüldüğünden, dava konusu Yönetmelik çıkarılırken, adı geçen Bakanlık ve kuruluşların görüşlerinin alınıp alınmadığının sorulmasına, alınmışsa görüşlerinin birer örneğinin istenilmesine,

Sağlık Bakanlığı'ndan;

31.12.2009 tarih ve 27449 (7. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tüzükle yürürlükten kaldırılan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde, işyeri hekimliğinin yanı sıra, iş ve meslek hastalıkları da yan dal olarak düzenlenmekte iken; 18.7.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğiyle, işyeri hekimliğinin ayrı bir yan dal olarak düzenlenmesinden vazgeçilip, yalnızca iş ve meslek hastalıklarının yan dal olarak düzenlendiği anlaşıldığından;

1-Söz konusu değişikliğe ihtiyaç duyulmasının sebebinin sorulmasına,

2-işyeri hekimliği ile iş ve meslek hastalıkları yan dal eğitiminin bilimsel açıdan aynı nitelikte olup olmadığının; diğer bir ifadeyle, her iki yan dalı başarıyla tamamlayan hekimler arasında yapmaya yetkili oldukları iş ve işlemler bakımından fark olup olmadığının sorulmasına,

3-Dava konusu Yönetmelikte işyeri hekimlerine tanınan görev ve yetkiler de dikkate alındığında, işyeri hekimliğinin, iş ve meslek hastalıkları uzmanı tarafından icra edilmesi gereken bir meslek olarak değerlendirilip değerlendirilmediğinin; başka bir anlatımla, işyeri hekimliğinin gerçekte uzmanlığı gerektiren, pratisyen hekimlerce yapılamayacak bir meslek olup olmadığının sorulmasına,

Ara kararı gereğinin yerine getirilmesi için davalı idare ile Sağlık Bakanlığı'na 30 gün süre verilmesine,

Davanın durumu ve uyuşmazlığın hukuki niteliğine göre, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile davalı idarenin savunması ve ara kararı cevapları alındıktan veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra bu konuda yeniden bir karar verilinceye kadar, 15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin, dava konusu edilen düzenlemelerinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA 29.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Uye

Uye

Uye

Uye

Mehmet

Nü ket

ibrahim

Emin Celâlettin

Kemal

ÜNLÜÇAY

YOKLAMACIOĞLU

BERBEROĞLU

ÖZKAN

BİLECEN