I. Etik Bildirgeler  sırası ile okunup tartışıldıktan sonra ;

 1. TTB Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları (GATSU) Bildirgesi oyçokluğu ile kabul edildi. 
   
 2. TTB Beslenme ve Gıda Güvenliği Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 3. TTB Çalışanların Sağlığına İlişkin Hekim Sorumluluğu Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 4. TTB Çevre Sağlığı Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 5. TTB Hekim Hakları Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 6. TTB Mahremiyet Hakkının Korunmasına İlişkin Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 7. TTB Özgürlüğünden Yoksun Bırakılan Bireylere İlişkin oybirliği ile kabul edildi.
   
 8. TTB Palyatif Bakım Hizmetleri Bildirgesi oyçokluğu ile kabul edildi.
   
 9. TTB Yaşamın Sonuna İlişkin Bildirgesi oyçokluğu ile kabul edildi.
   
 10. TTB Sağlık Hizmeti Kaynaklı Zarar Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 11. TTB Silahlı Çatışma, Yerinden Edilme ve Göçe Zorlanmaya İlişkin Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 12. TTB Tıp Eğitimi Etiği Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 13. TTB Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelik Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.
   
 14. TTB Yaşamın Başlangıcına İlişkin Bildirgesi oybirliği ile kabul edildi.

II. Tüm etik bildirgelerin Kongre’de dile getirilen önerilerle birlikte Etik Kurul’ca gözden geçirilerek düzenlenmesi ve duyurulması konusunda TTB Merkez Konseyi’ne yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. (Kılavuzlara buradan erişebilirsiniz)