# Adı Detay Küçük Harf
1 KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN BEYAN İLE ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesine ek denetleyici makamlar ve sınıraşan veri akışına ilişkin protokolün beyan ile onaylanması hakkında karar
2 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ”NİN ONAYLANMASINA İLİŞKİN KARAR 176 sayılı maden işyerlerinde güvenlik ve sağlık sözleşmesi”nin onaylanmasına ilişkin karar
3 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İSTİHDAM EDİLECEK YERLERLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI 2014 sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek yerlerle ilgili bakanlar kurulu kararı 2014
4 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN İNSANİ VE TEKNİK YARDIM AMACIYLA YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN KARAR sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından insani ve teknik yardım amacıyla yurtdışında görevlendirilecek personele ödenecek ücretlere ilişkin karar
5 PROTOKOL YAPAN ÜNİVERSİTELERİN TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ İÇİN DEVLET YARDIMI YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR protokol yapan üniversitelerin tıp fakültesi hastaneleri için devlet yardımı yapılmasına ilişkin karar
6 SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLAR sağlık bakanlığı tarafından, 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar
7 İLAVE ÜCRET KARARI (%70) ilave ücret kararı (%70)
8 KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi
9 SAĞLIK HİZMETLERİ BEDELİNE EK OLARAK ALINABİLECEK İLAVE ÜCRETİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin bakanlar kurulu kararı
10 BAĞKUR EMEKLİLERİNDEN SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ KESİLMESİNE İLİŞKİN KARAR bağkur emeklilerinden sağlık sigortası primi kesilmesine ilişkin karar
11 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI ESASLARI sözleşmeli personel çalıştırılması esasları
12 BEŞERİ İLAÇLARIN FİYATLANDIRILMASI beşeri ilaçların fiyatlandırılması
13 BAĞKUR EMEKLİ AYLIKLARINDAN SAĞLIK PRİMİ KESİLMESİ KARARI bağkur emekli aylıklarından sağlık primi kesilmesi kararı
14 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SAĞLIK BİRİMLERİNDEKİ GEÇİCİ MAHİYETTE İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU P bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun çerçevesinde sağlık bakanlığına devredilen sağlık birimlerindeki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu p
15 KAMU HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ YARARLANMA İLE İLGİLİ BAZI KARARLAR kamu hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanma ile ilgili bazı kararlar