TTB TABİP ODALARI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

(10/11 Ekim 1998 tarihli 47.Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

Amaç

Madde 1-Tabip odaları ile bu odalara bağlı il ve ilçelerdeki hekimlerle iletişimin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasını sağlamaktadır.

Kapsam

Madde 2-Bu yönetmelik,

a)İl ve ilçelerde temsilciliklerin oluşturulmasını

b)Görev ve yetkilerini, görev sürelerini,

c)Tabip Odası ile ilişkilerini

düzenler.

Kuruluş

Madde 3- Tabip Odası bölgelerine bağlı il, ilçe ve sağlık birimlerinde gereksinimlere göre, temsilcilik bölgesindeki üyelerin seçimle belirleyeceği bir veya birden fazla temsilci, Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından temsilci olarak görevlendirilir. Temsilci adayı çıkmaması nedeniyle seçimin yapılamadığı hallerde Tabip Odası Yönetim Kurulu, temsilcileri atamayla belirleyebilir.

Birden fazla temsilcisi bulunan il ve ilçelerde tüm temsilcilerin katılımı ile temsilciler kurulu oluşturulur. Temsilciler kurulu ilk toplantısında kendi içinden il veya ilçe temsilcisini seçer.

İşleyiş

Madde 4-Temsilcilikler idari ve mali yönden Tabip Odası Yönetim Kurulu'na bağlıdır.

Temsilciler uygun görülecek aralıklarla Oda Yönetim Kurulu ile toplantı yaparlar.

Bölgelerindeki hekimlerin sorunlarını ve istemlerini Oda yönetimine iletirler. Faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunurlar.

Temsilcilerin görev süresi Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlıdır. Tabip Odası Yönetim Kurulu usulüne uygun çalışmayan temsilciyi, temsilcilik bölgesindeki üyelerin görüşlerine başvurmak kaydıyla veya onların önerisi doğrultusunda gerekçeli olarak vereceği bir kararla görevden alabilir.

Temsilciliğin asgari büro donanımı, demirbaş eşya, kira ve elektrik gibi zorunlu giderleri Tabip Odası tarafından karşılanır.

Görev ve Yetkiler

Madde 5-Temsilcilerin görev ve yetkileri şunlardır:

a)Temsilcilikler kendi bölgelerinde, tabip odasına mevzuatla verilen görevleri Oda yönetim kurulu adına ve Oda ile işbirliği içinde yaparlar.

b) Temsilcilikler bulundukları bölgede kişi ve kuruluşlara karşı Tabip Odasını temsil ederler.

c) Temsilcilikler, biri faaliyetlerini, diğeri yazışmalarını içeren iki ayrı dosya tutarlar. Faaliyetleri hakkında Tabip Odası Yönetim Kuruluna düzenli aralıklarla bilgi verirler.

d)Üyelerden Tabip Odasına, Tabip Odasından üyelere ulaşması gereken belge, bilgi, fikir, afiş, broşür, ilan, dergi vb. yayınları ulaştırırlar.

e)Bölgelerine yeni gelen hekimler ile ayrılan hekimleri odaya bildirirler.

f)Bölgelerinde odaya kayıtlı üyelerden üyelik aidatlarını toplarlar.

g)Bölgelerinde sağlık alanında yaşanan gelişmeleri odaya bildirirler.

h)Bölgelerindeki üyelerle düzenli aralıklarla bir araya gelirler.

Dayanak

Madde 6- Bu yönetmelik 6023 sayılı kanunun 28.maddesinin VII. Fıkrası uyarınca 59/g maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 7- Bu yönetmelik TTB Büyük Kongresinde görüşülüp kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.