# Adı Detay Küçük Harf
1 İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Değişiklik Getiren 15 No’lu Protokolün Onaylanması Hakkında Karar insan haklarını ve ana hürriyetleri korumaya dair sözleşme’ye değişiklik getiren 15 no’lu protokolün onaylanması hakkında karar
2 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Karar kişisel verilerin otomatik işleme tabi tutulması karşısında bireylerin korunması sözleşmesinin onaylanmasına ilişkin karar
3 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme
4 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM VE SOSYAL GÜVENLİK REFORMU PROJESİNİN FİNANSMANI İÇİN KREDİ ANLAŞMASI sağlıkta dönüşüm ve sosyal güvenlik reformu projesinin finansmanı için kredi anlaşması
5 ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME engellilerin haklarına ilişkin sözleşme
6 (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL ŞARTI (gözden geçirilmiş) avrupa sosyal şartı
7 TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ ULUSLARARASI KONFERANSI BİLDİRİSİ (ALMA ATA) temel sağlık hizmetleri uluslararası konferansı bildirisi (alma ata)
8 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (LİZBON SÖZLEŞMESİ) avrupa bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin sözleşme (lizbon sözleşmesi)
9 İNSAN HAKLARINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMA SÖZLEŞMESİ’NE EK ÖLÜM CEZASININ HER KOŞULDA KALDIRILMASINA DAİR 13 NO.LU PROTOKOL insan haklarını ve temel özgürlükleri koruma sözleşmesi’ne ek ölüm cezasının her koşulda kaldırılmasına dair 13 no.lu protokol
10 GEMİADAMLARININ SAĞLIĞININ KORUNMASI VE TIBBÎ BAKIMINA İLİŞKİN ILO SÖZLEŞMESİ gemiadamlarının sağlığının korunması ve tıbbî bakımına ilişkin ılo sözleşmesi
11 MESLEKİ HASTALIKLARIN TAZMİNİ HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ mesleki hastalıkların tazmini hakkında ılo sözleşmesi
12 KAMU SÖZLEŞMELERİNE KONULACAK KOŞULLARA İLİŞKİN ILO SÖZLEŞMESİ kamu sözleşmelerine konulacak koşullara ilişkin ılo sözleşmesi
13 KAMU HİZMETİNDE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA VE İSTİHDAM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN 151 SAYILI SÖZLEŞME kamu hizmetinde örgütlenme hakkının korunmasına ve istihdam koşullarının belirlenmesi yöntemlerine ilişkin 151 sayılı sözleşme
14 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN 87 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 87 sayılı ılo sözleşmesi
15 İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN METİN) insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasına ilişkin avrupa sözleşmesi (11. protokol ile değiştirilen metin)
16 DOKU TİPİ TAYİNİNE YARAYAN REAKTİFLERİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (ETS 84) doku tipi tayinine yarayan reaktiflerin değişimine ilişkin avrupa anlaşması (ets 84)
17 DOPİNGLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ dopingle mücadele sözleşmesi
18 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TÜTÜN KONTROLÜ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ dünya sağlık örgütü tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi
19 DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ’NİN İŞYERİ GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ dünya tabipler birliği’nin işyeri güvenliği konusundaki görüşü
20 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* insan hakları evrensel bildirgesi*
21 BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN biyoloji ve tıbbın uygulanması bakımından insan hakları ve insan haysiyetinin korunması sözleşmesi: insan hakları ve biyotıp sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun
22 İNSAN KÖKENLİ TEDAVİ MADDELERİNİN DEĞİŞİMİNE İLİŞKİN AVRUPA ANTLAŞMASI insan kökenli tedavi maddelerinin değişimine ilişkin avrupa antlaşması
23 İŞKENCENİN VE GAYRİ İNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ işkencenin ve gayri insani ya da küçültücü ceza veya muamelenin önlenmesine dair avrupa sözleşmesi
24 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILO-UÇÖ) İŞYERLERİNDEKİ İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN TAVSİYE KARARI uluslararası çalışma örgütü (ılo-uçö) işyerlerindeki iş sağlığı hizmetlerine ilişkin tavsiye kararı
25 SOSYAL VE TIBBİ YARDIM KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ VE EK PROTOKOLÜ sosyal ve tıbbi yardım konusunda avrupa sözleşmesi ve ek protokolü