BAKANLAR KURULU KARARI

Resmi Gazete:21.3.2007-26469

             Karar Sayısı : 2007/11830

             Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 2007 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 23/2/2007 tarihli ve 26144 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/2/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                   Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

             Başbakan

       M. V. GÖNÜL                                  A. ŞENER                            M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. V.     Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

       A. BABACAN                                 M. AYDIN                          N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

        Devlet Bakanı                                Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

           C. ÇİÇEK                                   M. V.GÖNÜL                             A.AKSU                   K. UNAKITAN

        Adalet Bakanı                          Milli Savunma Bakanı                   İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

           H. ÇELİK                                     F. N.ÖZAK                             R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

    Milli Eğitim Bakanı                 Bayındırlık ve İskan Bakanı Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                       M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

             Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                       M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                          O. PEPE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı