İLÇE/BELDE GÜN HASTANELERİNİN AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

 

Yayım (Onay) tarihi: 10.02.2006

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- İlçe/belde gün hastanelerinin hizmet alanlarının belirlenmesi, açılması, kapanması ve buralarda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Bakanlıkça uygun görülen İlçe/Belde Gün hastaneleri ile hizmete açılacak İlçe/Belde Gün hastanelerini ve bu kurumların bulunduğu ilçe merkezinde sağlık hizmeti sunan sağlık birimlerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu�nun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin ( c ) bendi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname�nin 43 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen

a) Bakanlık                                  :Sağlık Bakanlığı�nı,

b) İlçe/belde gün Hastanesi            :Bakanlıkça belirlenecek olan yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayaktan ve yatarak tıbbi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin verildiği, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, görev yapan tabiplerin ayakta ve yatırarak hasta kabul ve tedavi ettiği, ileri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda hastaların stabilize edilerek uygun bir şekilde sevkinin sağlandığı sağlık kurumlarıdır.

  İlçe merkezinde mevcut Verem Savaş Dispanseri ve Sağlık Ocağı, Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık İstasyonu, v.b. sağlık kuruluşları, İlçe/belde gün hastanesi hizmetleri ile birleştirilir/entegre edilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Açılması, Kapanması, Personel Durumu, Çalışma Usul ve Esasları

 

Açılması

Madde 5-İlçe/belde gün hastaneleri, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önünde alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır.

Çalışma usul ve esasları

Madde 6-İlçe/belde gün hastanelerinin çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a)      İlçe/belde gün hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezindeki tüm sağlık hizmetleri birleştirilerek ilçe/belde gün hastanesi tarafından yürütülür.

b)      İlçe/belde gün hastanesi baştabibi aynı zamanda sağlık grup başkanlığı görevini de yürütür. Hizmetin birleştirildiği kurumlarda temel sağlık hizmetlerinin aksatılamadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur. Tarama, ETF, aşı vb. vatandaşa gidilerek yürütülen koruyucu hizmetler aksamaya fırsat verilmeden yürütülür.

c)      İlçe/belde gün hastaneleri tarafından verilecek sağlık hizmetleri için gerekli olan tüm tıbbi malzeme, araç, gereç, ilaç, serum, aşı vb. ihtiyaçlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanır.

d)      İlçe merkezindeki sağlık kuruluşlarına ait olan bina, müştemilat vb., ilçe/belde gün hastanesi baştabipliği tarafından değerlendirilerek ihtiyaç doğrultusunda kullanımına devam edilir. Planlamalarda binaların fiziki durumları ve tadilat ihtiyaçları da dikkate alınarak kullanılabilecek durumda olanların kullanımına öncelik verilir.

e)      İlçe merkezinde bulunan mevcut sağlık birimleri bina, araç, gereç, malzeme ve personeli ile beraber ilçe/belde gün hastanesine devredilir.

f)        İlçe/belde gün hastanelerindeki sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlara göre yürütülmeye devam edilir.

g)      İlçe/belde gün hastaneleri tarafından verilen sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönerge kapsamında değerlendirilir.

h)      Sağlık Müdürlükleri bu Yönerge kapsamına dâhil edilen il genelindeki ilçe/belde gün hastanelerinin döner sermaye işlemlerini tek elden yürütür.

i)        İlçe/belde gün hastanelerinde her hekime bir muayene odası açılır. Muayene odasına hekimin ismi yazılır.

j)        İlçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki personel hastane baştabipliğine bağlı olarak hizmet verir, personelin özlük ve idari işlemleri hastane idaresi tarafından yürütülür.

k)      İlçe/belde gün hastanelerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına göre yürütülür. Nöbetlerinin düzenlenmesinden ve aksatılmadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur.

Personel durumu, görev, yetki ve sorumlukları

Madde 8-İlçe/belde gün hastanelerinde EK:1�de belirtilen personel kadroları uygulanır. Her kademedeki personelin görev, yetki ve sorumlukları ilgili mevzuatında belirtilen esaslar dâhilinde yürütülür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 9- Bu yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönerge ilçe/belde gün hastanesi olarak açılan ilçelerde uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

EK: 1

İLÇE/BELDE GÜN HASTANESİ

PERSONEL KADROSU

 

Personelin

Unvanı

 

Sınıfı

 

Baştabip

 

SHS

 

Uzman Tabip

 

SHS

 

Pratisyen Tabip

 

SHS

 

Diş Tabibi

 

SHS

 

Acil Tıp Teknisyeni

 

SHS

 

Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni)

 

SHS

 

Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)

 

SHS

 

Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı)

 

SHS

 

Sağlık Memuru (Laboratuvar)

 

SHS

 

Hemşire

 

SHS

 

Ebe

 

SHS

 

Ambulans ve Acil Tıp Teknikeri

 

SHS

 

Veznedar

 

GİSH

 

Ayniyat Saymanı

 

GİSH

 

Şef

 

GİHS

 

Memur/Tıbbi Sekreter

 

GİHS

 

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

 

GİHS

 

Şoför

 

GİHS

 

Kaloriferci

 

YHS

 

Teknisyen

 

THS

 

Hizmetli

 

YHS

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT: İlçe/Belde Gün Hastanelerin Personel Kadro Sayısı, İstihdam Planlama Kurulunca (İPK) belirlenecektir. Uzman Tabip kadrosu Aile Hekimleri içindir. Aile hekimi dışındaki uzman hekim talepleri İPK�ca değerlendirilecektir.