Yürürlük Tarihi : 22.11.2019

AMAÇ VE DAYANAK

Madde 1- Bu Yönerge, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 59. maddesine dayanılarak, tabip odası üyeliklerinde standart uygulamanın sağlanması amacıyla çıkartılmıştır.

KAYIT İŞLEMLERİ

Madde 2- (1) Üyelik kaydı için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi örneği (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir ve fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır; uzmanlık ve yan dal uzmanlık belgesinin verilmesi halinde de aynı yöntem kullanılır) veya e-devletten alınan barkodlu mezuniyet belgesi.

b) Hekime ait Sağlık Bakanlığı doktor bilgi bankası kaydı çıktısı.

c)  Yabancı üniversitede tıp eğitimi alanların diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 4. maddesi uyarınca kabul edilmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmiş olduğuna dair belge, (Noter onaylı değil ise belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir, duraksama olmadığı takdirde, fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır)

d) Kimlik numarasını içerir nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet veya eşdeğerde resmi kimlik belgesi fotokopisi (Noter onaylı değil ise, belge aslı Oda personeli tarafından kontrol edilir, duraksama olmadığı takdirde, fotokopi üzerinde aslının görüldüğü ibaresi personel tarafından yazılıp imzalanır. Her koşulda TC Kimlik numarası ilgili internet adresinden elektronik olarak kontrol edilir. (http://tckimlik.nvi.gov.tr/Web/VerifyIdentityNumber.aspx)

e)     Son üç ay içinde düzenlenmiş ikametgâhı gösterir belge (İkametgah belgesi olabileceği gibi ilgili adına düzenlenmiş adresi gösteren elektrik, su, gaz vb. kurum faturaları da olabilir; ikametgah belgesinin e-devletten alınmış barkodlu çıktısı geçerlidir.)

f)    2 adet vesikalık fotoğraf,

g)    Kayıt formu (Bu Yönergeye Ek-3’teki form hekim tarafından doldurulur),

h)    Kayıt ücretinin yattığını gösteren makbuz,

(2) Hekimin isteğine bağlı olarak, aidat da kayıt sırasında tahsil edilebilir.

(3) İlk kayıtta kimlik ücreti alınmaz.

(4) Hekim olmadıkları halde Tıpta Uzmanlık Tüzüğü'ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriyolog, biyokimya, vb. laboratuvar uzmanlarının kayıtları ayrı kütüklerde tutulur. Yukarıda (1) nolu fıkrada belirtilen belgeler bu kişilerden de istenir, bu kişilere kimlik belgesi verilmez.  

(5) Tabip odalarına üyelik şahsen müracaatla ya da noterden verilmiş “tabip odasına üyelik kaydı yaptırmak için” özel yetki içerir vekaletname ile yapılır.

NAKİL İŞLEMLERİ

Madde 3- (1) Üyenin bir odadan başka bir odaya üyeliğinin naklinde, odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

(2) Hekim nakil isteğini, yeni kayıt formu doldurarak, dilekçesi ve 2. maddenin 1. fıkrasında belirtilen belgeler ile birlikte nakil gideceği tabip odasına iletir. Hekimin nakil gideceği tabip odası, nakil dilekçesinin örneğini de ekleyerek, istek yazısını hekimin kayıtlı olduğu tabip odasına gönderir. Hekimin kayıtlı olduğu tabip odası, hekimin sicil dosyasını nakil gideceği tabip odasına iletir.

(3) Hekimin üyesi olduğu oda bölgesinde çalışmadığı, bir başka oda bölgesinde ise zorunlu olarak üye olmayı gerektiren şekilde çalıştığı ancak üyelik kaydını nakletmediği saptandığında; hekimin vereceği nakil talebi dilekçesi ile ya da hekimin çalışmasını gösteren belgeyle kayıtlı olduğu Odadan, aidat borç durumunu da gösteren dosyası istenir.

(4) Hekimden nakil dilekçesi ya da çalışmasını gösteren belge alınamaması halinde; TTB kayıtları, il sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınarak nakil işlemleri Yönetim Kurulu tarafından resen yapılır. Bu şekilde yapılan nakil işlemleri, hekimin nakil gittiği oda tarafından hekime SMS, e-posta ve iadeli taahhütlü mektup veya kendisine teslim edildiğini gösterir imzalı belge ile bildirilir.

(5) Üye iken başka bir ile sürekli ataması yapılan kamu çalışanı hekimin kaydı, kişinin yazılı talebi olmadıkça, devam eder.

(6) Üyenin aidat borcunun bulunması, kayıtların nakledilmesine engel değildir. Nakil gönderen tabip odasının alacaklarının tahsili için hukuksal işlem yapma hakkı saklıdır. Nakil halinde, nakil tarihindeki aidat alacağının talep edilmesinde, hekimin o yılın ilk günü kayıtlı bulunduğu tabip odası hak sahibidir.

BİRDEN FAZLA TABİP ODASINA ÜYELİK (MÜKERRER ÜYELİK)

Madde 4- (1) Hekimin birden fazla tabip odasında kaydının bulunduğunun Türk Tabipleri Birliği merkezi üye kayıt programı (hekimlik) üzerinden ya da herhangi bir yolla saptanması halinde; diğer kayıtların kapatılmasıyla, en son üye olduğu tabip odasındaki kaydı korunur.

(2)Hekim oda bölgesinden ayrılmışsa;

a)    Öncelikle hekime ulaşılarak nakil konusunda dilekçe göndermesi istenir, ancak nakil konusunda dilekçe mevcut olmasa dahi, başka tabip odası bölgesinde çalıştığı ilgili tabip odası, il sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından veya hekimden yazılı olarak öğrenilmişse yönetim kurulu kararı ile üyeliği ilgili odaya nakledilir.

b)    İlgili tabip odası ve hekim mükerrer üyelik ve nakil işlemi hakkında bilgilendirilir,

c)    Aidat borcu var ise borcun miktarı ile ödenmesi gereğine ilişkin yazı ilgili hekime gönderilir.

(3) Birden fazla odada üyelik kaydı bulunan kişinin aidat borcu, sonraki üyelik kaydının yapıldığı tarihe kadar önceki kayıtlı olduğu oda; bu tarihten sonraki dönemde ise sonraki kayıtlı bulunduğu oda tarafından tahsil edilecektir. Aidat borcu ait olduğu yılın ilk günü tahakkuk etmekte olduğundan, nakil halinde aidat alacağının talep edilmesinde hekimin o yılın ilk günü kayıtlı bulunduğu tabip odası hak sahibidir.

İKİ ODA BÖLGESİNDE BİRDEN ÇALIŞMA

Madde 5- (1) Birden fazla tabip odası bölgesinde çalışması olan hekim, çalıştığı her bölgede tabip odasına kayıt olmak zorundadır. Bu kayıt, odaya üyelik değildir.

(2) Hekimin çalışmasına ilişkin bilgi vermediği durumlarda; TTB kayıtları,  il sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınarak bu kayıt işlemi, Yönetim Kurulu tarafından resen yapılır. Bu şekilde yapılan kayıt işlemleri, kaydı yapan oda tarafından hekime SMS, e-posta ve iadeli taahhütlü mektup veya kendisine teslim edildiğini gösterir imzalı belge ile bildirilir.

(3) Bu şekilde çalışacak hekimlerden kayıt için, 2. maddenin 1. fıkrasında belirtilen belgeler istenir. Bu belgelerden TTB kayıtlarında mevcut olanlar, oda tarafından sistemden alınarak dosyasına eklenir, eksik belgelerin hekim tarafından tamamlanması istenir. Anılan maddenin (g) bendi uyarınca bu Yönergeye Ek-4’teki kayıt formu hekim tarafından doldurulur.

(4) Hekimin birden fazla tabip odası bölgesinde fiilen çalışmasının bulunması durumunda, zorunlu üyelik kaydını gerektiren ve sürmekte olan en eski tarihli çalışmasının bulunduğu yer tabip odasındaki üyelik kaydı devam eder. Hekimin, bütün üyelik hak ve yükümlülükleri bu tabip odasına karşı devam eder.

(5) İlk üyelikten sonraki tarihli ikinci işin yürütüldüğü tabip odasında, “Başka Odaya üye olup da Oda bölgesinde çalışacak hekimler kütüğü”nde hekimin kaydı tutulur. Söz konusu kayıtta oda organlarına ilişkin seçimlerde seçme ve seçilme hakkı bulunmadığı şerhi düşülür.

(6) İkinci işin yürütüldüğü tabip odası, bu kişilerden kayıt ücreti alır.  Bu kişilere üyelik belgesi verilemez, ancak istekleri halinde, tabip odasında kayıtları bulunduğu bilgisini içeren Ek-2’de örneği bulunan “kayıt belgesi” verilebilir.

 

(7) İkinci işin sona ermesi durumunda bu kayıt, başvuru üzerine veya bu durumun öğrenilmesiyle, tabip odası tarafından resen silinir.

(8) Hekimin muayenehanesinin bulunması durumunda, ilk çalışma olup olmadığına bakılmaksızın muayenehanenin bulunduğu yer tabip odası, asıl oda olarak belirlenir.

ÜYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 6-(1) Mesleğini sadece kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerinde icra edenler dışındaki hekimler, çalıştıkları yere bakılmaksızın (hastane, tıp merkez, poliklinik, Vakıf Üniversitesi, aile hekimliği, işyeri hekimliği, ilaç firmalarında çalışma, sigorta şirketlerinde çalışma vb) Odaya üye olmak zorundadır.

(2) Çalıştığı kurum, çalıştığı mekan (taşınma vb), iletişim adresi ve diğer mesleki ve iletişim bilgilerinin değişmesi halinde hekim, durumu en geç 15 gün içerisinde Odaya bildirir.

(3) Herhangi bir nedenle oda ile ilişiğinin kesilmesi veya üyeliğinin sona ermesi halinde; oda kimlik belgesini iade etmek, kayıp halinde ise durumu gazete ilanı ya da resmi tutanakla belgelemek zorundadır.

(4) Üye aidatlarının en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekir. Aksi halde aidat borcu yasal faiz işletilerek tahsil edilir.

(5)Üyenin geçici, kısa ya da uzun bir süre mesleğini Türkiye’de icra etmeyecek olması (yurtdışı eğitim veya çalışma amaçlı gitmek, askerlik, doğum izni vb.) üyelik hak ve sorumluluklarının askıya alınması/dondurulmasına sebep olmaz. Üyenin kendi isteği ile ilişiğini kesmemesi halinde, üyeliği sürer ve üyelik aidatı da tahakkuk ettirilir. Ancak sağlık sorunları nedeniyle mesleğini icra edemeyen veya herhangi bir nedenle yoksulluğa düşen ve bunu belgeleyen üyelerin durumları, yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(6) Herhangi bir mesleki faaliyeti bulunmamak kaydıyla 65 yaşını dolduran üyelerden, 65 yaşını doldurdukları yılı takip eden yıldan itibaren üyelik aidatı alınmaz.

(7) Üyelerin yıl başındaki statüsüne göre aidat tahakkuk ettirilir. Yıl içindeki değişimler sebebiyle aidat farkı talep edilmez.

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

Madde 7-(1)Odaya bildirdiği adresi başka bir adres bildirmeksizin terk etmiş ve yeni adresi bulunamayan, kendisine telefon vb diğer iletişim araçları ile ulaşılamayan hekimler için;

a)    Hekimin adresi İl Sağlık Müdürlüğü’nden sorulur.

b)    Adresine ulaşılamaması halinde, ‘üyeliğin askıya alınması işleminin uygulanacağı’ uyarısı, yayın organında, web sayfasında ve Türk Tabipleri Birliği’nin web sayfasında yayınlanır.

c)    Yayının ilk yapıldığı tarihten itibaren 15 gün geçmesine karşın ilgili hekim ile ilgili gerçek adres bilgilerine ulaşılamaması durumunda hekimin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla askıya alınır.

d)    Yönetim kurulu kararının bir örneği, karar tarihinden itibaren 7 gün içinde ilgili hekimin kimlik bilgileri ve üyelik bilgileri ile birlikte Merkez Konseye gönderilir.

e)    Merkez Konsey, adı geçen hekimin ve kararı alan odanın ismini Türk Tabipleri Birliği web sayfasında, gerekli uyarı ile birlikte, bir yıl süreyle yayınlar.

f)   Üyeliği askıya alınan hekim oda üyeleri arasında gösterilmez. (Dolayısı ile seçme ve seçilme hakkını kullanamaz)

g) Üyeliğin askıya alınmasını gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde (örneğin ilgili hekim tarafından adres bildirilmesi) derhal, hiçbir karar ve ek işleme gerek kalmaksızın üyelikle ilgili haklar verilir ve ilk Yönetim Kurulu toplantısında üyeliğin askıya alınması işlemi/kararı ortadan kaldırılır. Bu durum Merkez Konseyi’ne bildirilir.

h)    Bu süre içerisinde aidat borcu sürer. (Askıya alma kararı ortadan kalkarsa, yani üye adres bilgilerini güncellerse işlemiş aidatlardan da sorumlu olacaktır)

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 8-(1)Üyeliğin askıya alınması geçici bir durumdur, üyelikten çıkarılma sonucunu doğurmaz.

(2) Üye hakkında ancak;

a)    1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 28. maddesinde belirtilen, meslek icrasını engelleyen hapis cezasının alınması,

b)    Meslek uygulamasına engel ve iyileşmesi mümkün bulunmayan bir akıl hastalığı ile malul olduğunun yapılan muayene sonucunda anlaşılarak, Sağlık Bakanlığı’nın teklifi ve Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla meslek icrasından men edilmesi ve diplomasının geri alınması,

c)    Ölmüş olduğunun saptanması (Mahkeme kararı veya nüfus müdürlüğü yazısı ile belgelenmesi veya TC Kimlik numarası ile MERNİS sisteminden kontrol yapılması ve yine MERNİS sisteminden kontrol edilmesi şartıyla ailenin beyanı  hallerinde -Türkiye’de mesleğini uygulama hak ve yetkisi sürekli olarak ortadan kalkmış olacağından- üyeliğinin düşürülmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir ve karar defterine işlenir.

(3)İstifa halinde;

a) Islak ya da elektronik imzalı istifa dilekçesi, aynı tarihte işleme konulur ve yönetim kuruluna iletilir. İstifa dilekçesi üzerine üyeliğin sona erdiği tespitini içeren yönetim kurulu kararı, karar defterine işlenir. Üyelik hakları ve borçları (o tarihe kadar doğmuş aidat borçlarını tahsil hak ve yetkisi tabip odasına ait olmak kaydıyla) istifa tarihinde sona erer.

b) Hekimin, üyelik zorunluluğu gerektiren çalışmasını sürdürmesi halinde (özel sağlık kuruluşlarında tam zamanlı, yarım zamanlı veya konsültan hekim olarak çalışması, muayenehanesi bulunması, aile hekimi olarak çalışması, işyeri hekimliği yapması vb) hekimin istifa dilekçesi işleme koyulmaz. Ancak konu yönetim kuruluna iletilir ve kabul edilmeme kararı hekime de bildirilerek karar defterine işlenir.

(4)İstifa eden hekimin aidat borcunun bulunması, istifanın kabulüne engel değildir. Ancak bu halde hekime ödemesi gereken aidat tutarı ile ilgili bilgi verilerek gerekli hukuksal işlemler derhal başlatılır.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 9-Hekim olmayanlar ile Türk soylu yabancılar ve yabancıların oda organlarına ilişkin seçimlerde seçme ve seçilme hakları yoktur.

YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

Madde 10-Bu Yönerge, Merkez Konseyi karar tarihinde yürürlüğe girer ve tabip odası yönetim kurulu ve Merkez Konseyi tarafından yürütülür.

 

 

EK-1 (ÜYELİK BELGESİ ÖRNEĞİ)

.... İl Sağlık Müdürlüğü’ne

.... TC Kimlik numaralı Dr. ... tabip odamızın .......... numarasında kayıtlı üyesidir. Adı geçen hekim, kayıtlarımıza göre, odamız bölgesinde aşağıda adı ve adresi bulunan işyeri/işyerlerinde çalışmaktadır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

EK-2 (KAYIT BELGESİ ÖRNEĞİ)

.... İl Sağlık Müdürlüğü’ne

.... TC Kimlik numaralı Dr. ............., ..............Tabip Odasına üye olup ......... tarihinden itibaren ikinci çalışması dolayısıyla odamıza kayıtlıdır. Adı geçen hekim, kayıtlarımıza göre, odamız bölgesinde aşağıda adı ve adresi bulunan işyeri/işyerlerinde çalışmaktadır.

Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla,

 

Üyelik Kayıt ve Bilgi Formu