# Adı Detay Küçük Harf
1 Türk Tabipleri Birliği Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulları Eşgüdüm Kurulunun Kuruluş ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik türk tabipleri birliği tıpta uzmanlık yeterlik kurulları eşgüdüm kurulunun kuruluş ve çalışma yöntemi hakkında yönetmelik
2 ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİK uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkında yönetmelik
3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile devlet üniversitelerinin ilgili birimlerinin birlikte kullanımı ile işbirliği usul ve esasları hakkında yönetmelik
4 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının döner sermaye işletmeleri hakkında yönetmelik
5 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN AMBALAJ BİLGİLERİ, KULLANMA TALİMATI VE TAKİBİ YÖNETMELİĞİ beşeri tıbbi ürünlerin ambalaj bilgileri, kullanma talimatı ve takibi yönetmeliği
6 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık hizmeti sunucularının faturalarının incelenmesine ve bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
7 KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ve mahremiyetinin sağlanması hakkında yönetmelik
8 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği
9 TÜRKİYE SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTE VE AKREDİTASYON ENSTİTÜSÜNÜN YAPILANMASI VE FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK türkiye sağlık hizmetleri kalite ve akreditasyon enstitüsünün yapılanması ve faaliyetlerinin yürütülmesine dair yönetmelik
10 DOÇENTLİK SINAV YÖNETMELİĞİ doçentlik sınav yönetmeliği
11 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli atama ve yer değiştirme yönetmeliği
12 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİ yurtdışı yükseköğretim diplomaları tanıma ve denklik yönetmeliği
13 GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik
14 TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK ticari iletişim ve ticari elektronik iletiler hakkında yönetmelik
15 TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği
16 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE OLUŞTURULACAK BİLİM KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı bünyesinde oluşturulacak bilim kurulları hakkında yönetmelik
17 TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK türkiye sağlık enstitüleri başkanlığı teşkilat ve görevleri hakkında yönetmelik
18 GERİ ÇEKME YÖNETMELİĞİ geri çekme yönetmeliği
19 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK türk tabipleri birliği - uzmanlık dernekleri eşgüdüm kurulunun kuruluşu ve çalışma yöntemi hakkında yönetmelik
20 İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK ilaç ve biyolojik ürünlerin klinik araştırmaları hakkında yönetmelik
21 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ ilkyardım yönetmeliği
22 BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK beşerî tıbbi ürünlerin tanıtım faaliyetleri hakkında yönetmelik
23 SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK sağlıkta kalitenin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik
24 İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK işyerlerinde işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin yönetmelik
25 SOSYAL GÜVENLİK YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sosyal güvenlik yüksek danışma kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
26 SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARI TABELA YÖNETMELİĞİ sağlık kurum ve kuruluşları tabela yönetmeliği
27 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları tarafından evde sağlık hizmetlerinin sunulmasına dair yönetmelik
28 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VE BAĞLI BİRİMLER YÖNETMELİĞİ toplum sağlığı merkezi ve bağlı birimler yönetmeliği
29 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
30 HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI VE YETKİLENDİRİLMİŞ LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK halk sağlığı laboratuvarları ve yetkilendirilmiş laboratuvarların çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
31 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (2008) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (2008)
32 KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİ VERİMLİLİK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ kamu hastaneleri birlikleri verimlilik değerlendirmesi yönetmeliği
33 GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği
34 EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ eğitim aile sağlığı merkezleri ödeme ve sözleşme yönetmeliği
35 TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALARI YÖNETMELİĞİ tıbbi cihaz klinik araştırmaları yönetmeliği
36 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik
37 ZORUNLU SİGORTA TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK zorunlu sigorta takibine ilişkin yönetmelik
38 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarına dair yönetmelik
39 TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği
40 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 112 acil çağrı merkezleri kuruluş, görev ve çalışma yönetmeliği
41 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
42 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmelik
43 İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK ilaçların güvenliliği hakkında yönetmelik
44 TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliği
45 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ acil sağlık hizmetleri yönetmeliği
46 SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı sertifikalı eğitim yönetmeliği
47 OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK optisyenlik müesseseleri hakkında yönetmelik
48 BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması hakkında yönetmelik
49 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi hakkında yönetmelik
50 ULUSLARARASI GİRİŞ NOKTALARINDA UYGULANACAK ÇEVRE SAĞLIĞI İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK uluslararası giriş noktalarında uygulanacak çevre sağlığı işlemlerine dair yönetmelik
51 TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ tozla mücadele yönetmeliği
52 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ - 2013 tıbbi laboratuvarlar yönetmeliği - 2013
53 ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI YÖNETMELİĞİ özel sağlık sigortaları yönetmeliği
54 TIBBİ LABORATUVARLAR YÖNETMELİĞİ (2013) tıbbi laboratuvarlar yönetmeliği (2013)
55 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
56 GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK geçici veya belirli süreli işlerde iş sağlığı ve güvenliği hakkında yönetmelik
57 ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
58 ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik
59 SAĞLIK HİZMETİ KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK sağlık hizmeti kalitesinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine dair yönetmelik
60 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
61 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
62 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
63 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
64 İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik
65 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik
66 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK beşeri tıbbi ürünlerin imalathaneleri hakkında yönetmelik
67 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK beşeri tıbbi ürünlerin imalathaneleri hakkında yönetmelik
68 KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK klinik araştırmalar hakkında yönetmelik
69 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ (2013) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşları atama ve yer değiştirme yönetmeliği (2013)
70 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER BİLİMSEL DANIŞMANLIK VE RUHSATLANDIRMA KOMİSYONLARININ TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK türkiye ilaç ve tıbbi cihaz kurumu beşeri tıbbi ürünler bilimsel danışmanlık ve ruhsatlandırma komisyonlarının teşkili ve görevleri hakkında yönetmelik
71 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK türkiye kamu hastaneleri kurumuna bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik
72 OKUL KANTİNLERİNE DAİR ÖZEL HİJYEN KURALLARI YÖNETMELİĞİ okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği
73 ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yönetmeliği
74 GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK genel sağlık sigortası verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmelik
75 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
76 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ aile hekimliği uygulama yönetmeliği
77 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK iş sağlığı ve güvenliği kurulları hakkında yönetmelik
78 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği risk değerlendirmesi yönetmeliği
79 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
80 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK iş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik
81 SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği
82 SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU YÖNETMELİĞİ sağlık meslekleri kurulu yönetmeliği
83 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ türkiye kamu hastaneleri kurumu disiplin yönetmeliği
84 TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBÎ CİHAZ KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ türkiye ilaç ve tıbbî cihaz kurumu disiplin amirleri yönetmeliği
85 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARIN TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ( 2012 ) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik ( 2012 )
86 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMAESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık hizmetlerinde iyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan personelin radyasyon doz limitleri ve çalışmaesasları hakkında yönetmelik
87 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK milletvekillerine, yasama organı eski üyelerine, dışarıdan atandıkları bakanlık görevi sona erenlere tedavi yardımı yapılmasına dair yönetmelik
88 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı personeline karşı işlenen suçlar nedeniyle yapılacak hukuki yardımın usul ve esasları hakkında yönetmelik
89 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE BAŞASİSTANLIK KADROLARINA YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK SINAVLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK sağlık bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde başasistanlık kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak sınavlara ilişkin yönetmelik
90 SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığı bağlı kuruluşları hizmet birimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
91 YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK yabancı sağlık meslek mensuplarının türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik
92 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ organ ve doku nakli hizmetleri yönetmeliği
93 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI İDARİ VE HİZMET BİRİMLERİ KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı taşra teşkilatı idari ve hizmet birimleri kadro standartları yönetmeliği
94 DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
95 TÜTÜN BAĞIMLILIĞI TEDAVİ VE EĞİTİM BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri hakkında yönetmelik
96 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (2008) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (2008)
97 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ sahil sağlık denetleme merkezleri yönetmeliği
98 HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ havaalanı sağlık denetleme merkezleri yönetmeliği
99 HUDUT KAPILARINDA UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK hudut kapılarında uygulanacak sağlık işlemleri hakkında yönetmelik
100 TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
101 DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği
102 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
103 YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkında yönetmelik
104 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK yükseköğretim kurumlarında döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtılmasında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
105 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
106 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK - 2008 ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik - 2008
107 AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ - AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği - aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ile sözleşme usul ve esasları hakkında yönetmelik
108 İNSAN DOKU VE HÜCRELERİ İLE BUNLARLA İLGİLİ MERKEZLERİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK insan doku ve hücreleri ile bunlarla ilgili merkezlerin kalite ve güvenliği hakkında yönetmelik
109 GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ geleneksel bitkisel tıbbi ürünler yönetmeliği
110 ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VE KLİNİK ÖRNEĞİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ enfeksiyöz madde ile enfeksiyöz tanı ve klinik örneği taşıma yönetmeliği
111 RADYASYON GÜVENLİĞİ DENETİMLERİ VE YAPTIRIMLARI YÖNETMELİĞİ radyasyon güvenliği denetimleri ve yaptırımları yönetmeliği
112 DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK diyaliz merkezleri hakkında yönetmelik
113 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER VE SÖZLEŞME ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Yürürlükten Kaldırılan) aile hekimliği pilot uygulaması kapsamında sağlık bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak ödemeler ve sözleşme şartları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
114 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü döner sermaye işletmesi yönetmeliği
115 HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK hayvan deneyleri etik kurullarının çalışma usul ve esaslarına dair yönetmelik
116 TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK terapötik aferez merkezleri hakkında yönetmelik
117 HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ hemşirelik yönetmeliği
118 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkında yönetmelik
119 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılmıştır)
120 KAMU HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin yönetmelik
121 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alan özürlülere sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerin belirlenmesi ile sağlık raporlarının alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
122 GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak aile danışma merkezleri hakkında yönetmelik
123 SAĞLIK HİZMETİ SUNAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDAKİ İDARELERİN TEŞHİS VE TEDAVİYE YÖNELİK OLARAK BİRBİRLERİNDEN YAPACAKLARI MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK sağlık hizmeti sunan 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındaki idarelerin teşhis ve tedaviye yönelik olarak birbirlerinden yapacakları mal ve hizmet alımlarına ilişkin yönetmelik
124 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hakkında yönetmelik
125 YENİ YÖNETMELİK yeni yönetmelik
126 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ kan ve kan ürünleri yönetmeliği
127 ORTEZ-PROTEZLERİ ISMARLAMA OLARAK ÜRETEN VE/VEYA UYGULAYAN MERKEZLER İLE İŞİTME CİHAZI SATIŞ VE UYGULAMASI YAPAN MERKEZLER HAKKINDA YÖNETMELİK ortez-protezleri ısmarlama olarak üreten ve/veya uygulayan merkezler ile işitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezler hakkında yönetmelik
128 ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ alt işverenlik yönetmeliği
129 SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik
130 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sosyal güvenlik kurumu sağlık hizmetleri fiyatlandırma komisyonu çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
131 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği
132 GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği
133 YAŞLI HİZMET MERKEZLERİNDE SUNULACAK GÜNDÜZLÜ BAKIM İLE EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK yaşlı hizmet merkezlerinde sunulacak gündüzlü bakım ile evde bakım hizmetleri hakkında yönetmelik
134 ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ özel huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım merkezleri yönetmeliği
135 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK devlet memurlarının yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelik
136 SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı taşra teşkilatı yatak ve kadro standartları yönetmeliği
137 AVIAN INFLUENZA HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ avıan ınfluenza hastalığına karşı korunma ve mücadele yönetmeliği
138 HAVAALANI SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ havaalanı sağlık denetleme merkezleri yönetmeliği
139 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (Yeni) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (yeni)
140 DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK doktorluk, hemşirelik, ebelik, diş hekimliği, veterinerlik, eczacılık ve mimarlık eğitim programlarının asgari eğitim koşullarının belirlenmesine dair yönetmelik
141 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personele döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik
142 SAĞLIK BAKANLIĞINCA YAPILACAK PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık bakanlığınca yapılacak piyasa gözetimi ve denetiminin usul ve esasları hakkında yönetmelik
143 BULAŞICI HASTALIKLAR SÜRVEYANS VE KONTROL ESASLARI YÖNETMELİĞİ bulaşıcı hastalıklar sürveyans ve kontrol esasları yönetmeliği
144 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRENİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN-MÜLGA) yurtdışı yükseköğrenim diplomaları denklik yönetmeliği (yürürlükten kaldırılan-mülga)
145 YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı yönetmeliği
146 DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları yönetmeliği
147 VÜCUT DIŞINDA KULLANILAN (İN VİTRO) TIBBİ TANI CİHAZLARI YÖNETMELİĞİ vücut dışında kullanılan (in vitro) tıbbi tanı cihazları yönetmeliği
148 VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBİ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar yönetmeliği
149 TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ tıbbi cihaz yönetmeliği
150 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USÜLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK türk tabipleri birliği uzmanlık dernekleri eşgüdüm kurulunun kuruluşu ve çalışma usülleri hakkında yönetmelik
151 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliği
152 SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK sigorta sözleşmelerinde bilgilendirmeye ilişkin yönetmelik
153 SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair yönetmelik
154 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) sağlık bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
155 BAZI AKADEMİK KADROLARA ÖĞRETİM ELEMANI DIŞINDAKİ KADROLARDAN NAKLEN YAPILACAK ATAMALARDA YA DA AÇIKTAN ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK bazı akademik kadrolara öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamalarda ya da açıktan atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik
156 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) aile hekimliği pilot uygulaması hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılmıştır)
157 SAĞLIK TESİSLERİNİN, KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILMASI İLE TESİSLERDEKİ TIBBÎ HİZMET ALANLARI DIŞINDAKİ HİZMET VE ALANLARIN İŞLETİLMESİ KARŞILIĞINDA YENİLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK sağlık tesislerinin, kiralama karşılığı yaptırılması ile tesislerdeki tıbbî hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletilmesi karşılığında yenilenmesine dair yönetmelik
158 ÖZÜRLÜLÜK ÖLÇÜTÜ, SINIFLANDIRMASI VE ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK özürlülük ölçütü, sınıflandırması ve özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik
159 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılmıştır)
160 BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK bilgi edinme değerlendirme kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
161 ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma yönetmeliği
162 YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YÖNETMELİĞİ yan dal uzmanlık eğitimi giriş sınavı yönetmeliği
163 GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
164 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDAKİ 209 SAYILI KANUN GEREĞİNCE İŞLETME, İDARE VE MUHASEBE İŞLERİNE DAİR YÖNETMELİK sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 sayılı kanun gereğince işletme, idare ve muhasebe işlerine dair yönetmelik
165 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ (Yürürlükten Kaldırılmıştır) yurtdışı yükseköğretim diplomaları denklik yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
166 DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİ diş protez laboratuvarları yönetmeliği
167 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme yönetmeliği
168 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği
169 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik
170 BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ bağ-kur sağlık sigortası yardımları yönetmeliği
171 BAĞ-KUR SİGORTALILARININ YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK bağ-kur sigortalılarının yurt dışında tedavilerine ilişkin yönetmelik
172 HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ hudut ve sahiller sağlık genel müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği
173 KORDON KANI BANKACILIĞI YÖNETMELİĞİ kordon kanı bankacılığı yönetmeliği
174 ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ adli ve önleme aramaları yönetmeliği
175 CEZA MUHAKEMESİNDE BEDEN MUAYENESİ, GENETİK İNCELEMELER VE FİZİK KİMLİĞİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK ceza muhakemesinde beden muayenesi, genetik incelemeler ve fizik kimliğin tespiti hakkında yönetmelik
176 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ yakalama, gözaltına alma ve ifade alma yönetmeliği
177 RUHSATLANDIRILMIŞ VEYA RUHSATLANDIRMA BAŞVURUSU YAPILMIŞ BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DAİR YÖNETMELİK ruhsatlandırılmış veya ruhsatlandırma başvurusu yapılmış beşeri tıbbi ürünlerdeki değişikliklere dair yönetmelik
178 KOZMETİK YÖNETMELİĞİ kozmetik yönetmeliği
179 SAHİL SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİNDE UYGULANACAK SAĞLIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK sahil sağlık denetleme merkezlerinde uygulanacak sağlık işlemlerine ilişkin yönetmelik
180 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliği
181 DEVLET ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
182 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmelik
183 ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK çalışma hayatına ilişkin üçlü danışma kurulunun çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
184 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ iş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliği
185 HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ haftalık iş günlerine bölünemeyen çalışma süreleri yönetmeliği
186 TARIM VE ORMANDAN SAYILAN İŞLERDE ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMA KOŞULLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK tarım ve ormandan sayılan işlerde çalışanların çalışma koşullarına ilişkin yönetmelik
187 SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat veya daha az çalışılması gereken işler hakkında yönetmelik
188 ASKERİ İŞYERLERİYLE YURT GÜVENLİĞİ İÇİN GEREKLİ MADDELER ÜRETİLEN İŞYERLERİNİN DENETİM VE TEFTİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK askeri işyerleriyle yurt güvenliği için gerekli maddeler üretilen işyerlerinin denetim ve teftişi hakkında yönetmelik
189 ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ ücret garanti fonu yönetmeliği
190 BALIKÇI GEMİLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK balıkçı gemilerinde yapılan çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
191 GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği
192 YÜZDELERDEN TOPLANAN PARALARIN İŞÇİLERE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK yüzdelerden toplanan paraların işçilere dağıtılması hakkında yönetmelik
193 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE CALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK işçi ücretlerinden ceza olarak kesilen paraları kullanmaya yetkili kurulun teşekkülü ve calışma esasları hakkında yönetmelik
194 YERALTI VE YERÜSTÜ MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ yeraltı ve yerüstü maden işletmelerinde sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
195 SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLETMELERDE  SAĞLIK VE sondajla maden çıkarılan işletmelerde  sağlık ve
196 PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların korunması hakkında yönetmelik
197 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
198 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri
199 YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ yıllık ücretli izin yönetmeliği
200 SANAYİ, TİCARET, TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK (MÜLGA) sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılan işlere ilişkin yönetmelik (mülga)
201 ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru istihdamı hakkında yönetmelik
202 ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK çocuk ve genç işçilerin çalıştırılma usul ve esasları hakkında yönetmelik
203 DERNEKLER YÖNETMELİĞİ dernekler yönetmeliği
204 TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ titreşim yönetmeliği
205 EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
206 TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği
207 EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK evde bakım hizmetleri sunumu hakkında yönetmelik
208 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
209 İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik
210 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK beşeri tıbbi ürünlerin sınıflandırılmasına dair yönetmelik
211 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TALİMATININ DÜZENLENMESİ USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK sosyal sigortalar kurumu başkanlığı ilaç listesi ve uygulama talimatının düzenlenmesi usul ve esaslarına dair yönetmelik
212 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ yükseköğretim kurumları yönetici, öğretim elemanı ve memurları disiplin yönetmeliği
213 ÜNİVERSİTELERDE DERS ARACI OLARAK KULLANILAN KİTAPLAR, TEKSİRLER VE YARDIMCI DERS KİTAPLARI DIŞINDAKİ YAYINLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK üniversitelerde ders aracı olarak kullanılan kitaplar, teksirler ve yardımcı ders kitapları dışındaki yayınlarla ilgili yönetmelik
214 ÜNİVERSİTELER YAYIN YÖNETMELİĞİ üniversiteler yayın yönetmeliği
215 SAĞLIK BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ sağlık bakanlığı sicil amirleri yönetmeliği
216 MÜLGA - SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ mülga - sağlık bakanlığı disiplin amirleri yönetmeliği
217 DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK disiplin kurulları ve disiplin amirleri hakkında yönetmelik
218 DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ devlet memurlarının tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliği
219 DEVLET MEMURLARI SİCİL YÖNETMELİĞİ devlet memurları sicil yönetmeliği
220 İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik
221 KALITSAL KAN HASTALIKLARINDAN HEMOGLOBİNOPATİ KONTROL PROGRAMI İLE TANI VE TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ kalıtsal kan hastalıklarından hemoglobinopati kontrol programı ile tanı ve tedavi merkezleri yönetmeliği
222 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ beşeri tıbbi ürünler ruhsatlandırma yönetmeliği
223 HALK SAĞLIĞI ALANINDA HAŞERELERE KARŞI İLAÇLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK halk sağlığı alanında haşerelere karşı ilaçlama usul ve esasları hakkında yönetmelik
224 DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK devlet memurlarının çekilmelerinde devir ve teslim süreleri hakkında yönetmelik
225 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ acil sağlık hizmetleri yönetmeliği
226 ADLİ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ adli tıp kurumu kanunu uygulama yönetmeliği
227 YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN - AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLER YÖNETMELİĞİ yürürlükten kaldırılan - ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği
228 AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK akupunktur tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları ile bu tedavinin uygulanması hakkında yönetmelik
229 AMBULANSLAR İLE ÖZEL AMBULANS SERVİSLERİ VE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ambulanslar ile özel ambulans servisleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliği
230 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 24 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğin 24 üncü maddesinin değiştirilmesine ilişkin yönetmelik
231 ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ asgari ücret yönetmeliği
232 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
233 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER İMALATHANELERİ YÖNETMELİĞİ beşeri tıbbi ürünler imalathaneleri yönetmeliği
234 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK bilgi edinme hakkı kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik
235 BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkında yönetmelik
236 DEVLET MEMURLARI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ devlet memurları geçici süreli görevlendirme yönetmeliği
237 DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK devlet memurlarının şikayet ve müracaatları hakkında yönetmelik
238 DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) diyaliz merkezleri hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
239 EĞİTİM PERSONELİNİN NİTELİK VE SEÇİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK eğitim personelinin nitelik ve seçim esasları hakkında yönetmelik
240 ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ elle taşıma işleri yönetmeliği
241 EMEKLİ VE MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLANLARLA, BUNLARIN KANUNEN BAKMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUKLARI AİLE FERTLERİ, DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARIN MUAYENE İLE TEDAVİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK emekli ve malullük aylığı bağlanmış olanlarla, bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri, dul ve yetim aylığı alanların muayene ile tedavileri hakkında yönetmelik
242 GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK gebe veya emziren kadınların çalıştırılma şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtlarına dair yönetmelik
243 GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ genetik hastalıklar tanı merkezleri yönetmeliği
244 GÖZLÜKÇÜLÜK RUHSATNAMESİ VERİLMESİ İÇİN GERÇEKLEŞTİRİLECEK KURS VE SINAV YÖNETMELİĞİ gözlükçülük ruhsatnamesi verilmesi için gerçekleştirilecek kurs ve sınav yönetmeliği
245 GÜZELLİK VE ESTETİK AMAÇLI SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK güzellik ve estetik amaçlı sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik
246 HALKIN SAĞLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ halkın sağlık eğitimi yönetmeliği
247 HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ hasta hakları yönetmeliği
248 HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri yönetmeliği
249 HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ huzurevleri ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri yönetmeliği
250 İLAÇ ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) ilaç araştırmaları hakkında yönetmelik (mülga)
251 İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği
252 İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ iş kanununa ilişkin fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yönetmeliği
253 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği
254 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ türk tabipleri birliği işyeri hekimi çalışma onayı yönetmeliği
255 İŞYERI KURMA İZNI VE İŞLETME BELGESI ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK işyerı kurma iznı ve işletme belgesı alınması hakkında yönetmelik
256 İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK işyerlerinde işin durdurulmasına veya işyerlerinin kapatılmasına dair yönetmelik
257 KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik
258 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AÇIKTAN KURA İLE ATANACAK BAZI SAĞLIK PERSONELİNİN ATAMA ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK kamu kurum ve kuruluşlarına açıktan kura ile atanacak bazı sağlık personelinin atama esas ve usullerine ilişkin yönetmelik
259 KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK kamu personeli ve bunların emeklilerinin yurt dışında tedavilerine ilişkin yönetmelik
260 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ (MÜLGA) kan ve kan ürünleri yönetmeliği (mülga)
261 KANSER KAYIT MERKEZİ YÖNETMELİĞİ kanser kayıt merkezi yönetmeliği
262 KANSEROJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik
263 KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ kaplıcalar yönetmeliği
264 KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (MÜLGA / YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin yönetmelik (mülga / yürürlükten kaldırılmıştır)
265 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ kişisel koruyucu donanım yönetmeliği
266 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik
267 KONTROLE TABİ KİMYASAL MADDELER HAKKINDA YÖNETMELİK kontrole tabi kimyasal maddeler hakkında yönetmelik
268 MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ madde bağımlılığı tedavi merkezleri yönetmeliği
269 MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN) memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve sağlık kurulları hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırılan)
270 NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK PERSONELİN EĞİTİMİ. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK nüfus planlaması hizmetlerini yürütecek personelin eğitimi. görev, yetki ve sorumlulukları hakkında yönetmelik
271 NÜFÜS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ nüfüs planlaması hizmetlerini yürütme yönetmeliği
272 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞİL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin devlet tarafından karşılanması ve yeşil kart uygulaması hakkında yönetmelik
273 ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ özel hastaneler yönetmeliği
274 ÖZEL HUZUREVLERİ VE YAŞLI BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ özel huzurevleri ve yaşlı bakımevleri yönetmeliği
275 ÖZÜRLÜLERE VERİLECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK özürlülere verilecek sağlık kurulu raporları hakkında yönetmelik
276 POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde çalışmalara ilişkin özel usul ve esaslar hakkında yönetmelik
277 RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ radyasyon güvenliği yönetmeliği
278 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLDİĞİ BÖLGELERDE HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde hizmetin yürütülmesi hakkında yönetmelik
279 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK sosyal sigortalar kurumu eğitim hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların uzmanlık kadrolarına atanmalarına ilişkin yönetmelik
280 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK sosyal sigortalar kurumu merkez ve taşra teşkilatının norm kadrolarına ilişkin yönetmelik
281 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ sosyal sigortalar kurumu başkanlığı personel yönetmeliği
282 SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SAĞLIK TEŞKİLATI YÖNETMELİĞİ sosyal sigortalar kurumu sağlık teşkilatı yönetmeliği
283 TABABET UZMANLIK YÖNETMELİĞİ tababet uzmanlık yönetmeliği
284 TABİP ODALARINDA HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK tabip odalarında hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yönetmelik
285 TANI VE TEDAVİ PROTOKOLLERİ ETİK KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK (MÜLGA) tanı ve tedavi protokolleri etik kurulu hakkında yönetmelik (mülga)
286 TIPTA TEDAVİ AMACIYLA KULLANILAN İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARINI İÇEREN TESİSLERE LİSANS VERME YÖNETMELİĞİ tıpta tedavi amacıyla kullanılan iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını içeren tesislere lisans verme yönetmeliği
287 TTB İŞYERİ HEKİMLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNETMELİĞİ ttb işyeri hekimliği sertifika programı yönetmeliği
288 TTB TABİP ODALARI TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ ttb tabip odaları temsilcilikleri yönetmeliği
289 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ türk tabipleri birliği disiplin yönetmeliği
290 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ türk tabipleri birliği özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşları yönetmeliği
291 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (Yürürlükten kaldırıldı) türk tabipleri birliği uzmanlık dernekleri koordinasyon kurulunun kuruluşu ve çalışma usulleri hakkında yönetmelik (yürürlükten kaldırıldı)
292 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ (ÜYTE) MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR) üremeye yardımcı tedavi (üyte) merkezleri yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)
293 VÜCUDA YERLEŞTİRİLEBİLİR AKTİF TIBBÎ CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ (Yürürlükten kaldırılmıştır) vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbî cihazlar yönetmeliği (yürürlükten kaldırılmıştır)