BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN ÇERÇEVESİNDE SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLEN SAĞLIK BİRİMLERİNDEKİ GEÇİCİ MAHİYETTE İŞLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE GEÇİCİ PERSONEL İSTİHDAMI VE BU PERSONELE ÖDENECEK ÜCRETLER HAKKINDA KARAR

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Resmi Gazete:2.7.2005-25863

Karar Sayısı: 2005/8957

5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun çerçevesinde Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık birimlerindeki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere geçici personel istihdamı ve bu personele ödenecek ücretler hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Sağlık Bakanlığının 4/5/2005 tarihli ve 73188 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu'nca 6/6/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

6/6/2005 Tarihli ve 2005/8957 Sayılı Kararnamenin Eki

KARAR

Madde 1 - 6/1/2005 tarihli ve 5283 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun çerçevesinde Sağlık Bakanlığına devredilen sağlık birimlerindeki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer alan genel şartları taşıyan azami (159) kişi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında, her halükarda bir mali yıl içinde on bir ayı geçmeyecek şekilde, Sağlık Bakanlığında geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir.

Madde 2 - Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele öğrenim durumları dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir.

a) Dört yılın üzerindeki lisans mezunlarına 40.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

b) Dört yıllık lisans mezunlarına 30.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

c) Ön Lisans mezunlarına 22.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

d) Lise veya Lise Dengi Mesleki veya Teknik Okul mezunlarına 17.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar,

e) İlköğretim (Ortaokul), İlkokul mezunlarına 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar.

Madde 3 - Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında bir ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

Bu Kararda belirtilen ücretler üst sınır olup, ödenecek miktarlar Sağlık Bakanlığınca ayrıca belirlenir.

Ödemeler görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14'ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde kıst olarak hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.

Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.

Madde 4 - Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

Madde 5 - Geçici personelin çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak, geçici personel kendisine verilen görevleri çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

Madde 6- Geçici personel, istihdam edildiği sürece dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

Madde 7 - Çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet memurları için suç sayılan fiil ve hareketler ile yaptırımlar bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel için de geçerlidir.

Madde 8 - Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele;

a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir.

b) Yıl içinde resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması halinde aşan kısım için ücret ödenmez.

c) Geçici personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.

d) Geçici personele, doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu taktirde tabibin onayı ile geçici personel isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, geçici personelin çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler geçici personelin sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Geçici personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçim hakkı vardır.

Madde 9 - Geçici personel, bu Kararda belirtilen işler dışında herhangi bir işte çalıştırılamaz.

Madde 10 - Geçici personelin hizmet sözleşmesinin feshinde, ihbar, kıdem veya sair adlar altında herhangi bir tazminat ödenmez.

Madde 11 - Geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 12 - Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve her hangi bir ödemede bulunulamaz.

Madde 13 - Sağlık Bakanlığı, bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin sözleşmesini gerekçesini bildirmek suretiyle 1 ay önceden feshedebilir.

Geçici personelin, birinci fıkradaki sözleşmesinin fesih hali ile emeklilik, ölüm, istifa ve bu Kararın 7 nci maddesi kapsamındaki fiil ve hareketlerinden suç teşkil edenlerin tespiti halinde hizmet sözleşmeleri sona erer ve bu personele ait geçici personel pozisyonları hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Madde 14 - Bu Kararın uygulanmasına ilişkin konulardaki tereddütlere ilişkin olarak Sağlık Bakanlığınca tebliğ çıkarılabilir.

Madde 15 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu Karar hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.