Yürürlük Tarihi : 21 Aralık 2018
 

Amaç

Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun çalışma esasları ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB-MK) ve TTB’nin diğer organlarıyla eşgüdümünü sağlayacak işleyiş, ilke ve yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönergede, Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun çalışma ilke ve yöntemlerine ilişkin esasları belirlenmiş; bu bağlamda Kol’un çalışma alanları ve işleyiş yöntemleri, TTB-MK ile Kol ilişkilerinin düzenlenmesi, Kollar arası eşgüdümün sağlanması,  Kol ve Oda Komisyonları arasındaki ilişkilerin yöntemi, Kol toplanma ve kararlarının oluşturulma biçimi, Kol ve Oda Komisyonları çalışmalarının örgütlenme esasları, Kol Yürütme Kurulu’nun oluşturulması, görevleri ve yapısı, Kol Yürütme Kurulu’nun toplanma, karar alma ve çalışma yöntemi kurallara bağlanmıştır.

Dayanak

Madde 3-Bu Yönerge, 29.06.1996 tarihli 44. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe giren “Türk Tabipleri Birliği Organları Çalışma Yönergesi” 23.maddesi uyarınca ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4. ve 59. Maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-Bu Yönergede geçen;

 1. “Birlik”, Türk Tabipleri Birliği’ni,
 2. “Konsey” Merkez Konseyi’ni,
 3. “Odalar”, Tabip Odalarını,
 4. “Kol”, Türk Tabipleri Birliği Çalışma Kollarını
 5. “Komisyonlar” Tabip Odaları Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonlarını
 6. “Yürütme Kurulu” Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu’nu ifade eder.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Yapısı

Madde 5- TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, tıp fakültesinden mezun olmuş bütün kadın hekimleri bir araya getiren TTB’nin alt birimidir. Tabip odaları Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonları temsilcilerinden oluşur.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Görevleri

Madde 6- TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun görevleri; kadın hekimlerin toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaynaklanan sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çaba göstermek, kadın sağlığının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına yönelik çalışmalar yapmak, ülkenin kadın sağlığı politikalarında gündem oluşturmak ve yeni politikalar üretmektir.

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun Amaçları

Madde 7- TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Madde 6’da dile getirilen görevleri ile uyumlu olarak aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını yürütür;

  1. Kadın hekim olmanın toplumsal, sosyal, kültürel yönlerini analiz etmek,
  2. Tıp eğitiminde ve hekimlik mesleğinde toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele etmek,
  3. Kadın sağlığına ilişkin konulara ve sorunlara yönelik geleneksel yaklaşımdan farklı bir bakış açısı geliştirmek,
  4. Kadınlara eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir ve sürekli sağlık hizmeti için mücadele etmek,
  5. Ülkemizde öncelikli bir kadın sağlığı sorunu olan kadına yönelik şiddetin tüm biçimleriyle mücadele etmek, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  6. Kadınların eşitlik, özgürlük mücadelesine katkı sağlamak için çalışmalar yapmak, bu amaçla kadın örgütleriyle ve diğer kuruluşlarla işbirliği sağlamak,
  7. Egemen söylemden bağımsızlaşmış bir kadın dili oluşturmak ve bunu olabildiğince ortaklaştırmaya çalışmak,
  8. Kadın hekimlik ve kadın sağlığına ilişkin konularda politika geliştirmek, konuyla ilgili olarak TTB görüşü ve birikimini oluşturmak, sağlık politikalarına entegrasyonunu sağlamak,
  9. Kadın hekimlerin mesleki faaliyetlerini yürütürken karşılaştıkları cinsiyet ayrımcı uygulamaları tanımlamak ve bunlarla mücadele etmek,
  10. Kadın sağlığı ile ilgili konularda bilimsel çalışmalar yapmak,
  11. Kadın hekimlerin güçlenmeleri ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazanmaları için eğitim ve etkinlikler düzenlemek,
  12. Tüm hekimlerin toplumsal cinsiyet duyarlılığı kazanması için çalışmalar yapmak,
  13. TTB içinde kadın üyeler, delegeler, yöneticiler ve aktivistler arası iletişim, işbirliği, deneyim aktarımı ve dayanışmayı sağlamak,
  14. Tabip Odaları ve TTB seçimlerinde kadın aday sayısını arttırmak için çalışmalar yapmak, kadın adayları belirlemek ve kadınlarla ilgili konularda önergeler hazırlamak,
  15. Meslek örgütünde kadınların katılımını arttıracak kota, pozitif ayrımcılık, örgütsel iklimin erkek egemen anlayıştan arındırılması gibi mekanizmaları kurmak,
  16. Kadın hekimlerin TTB’ye üyeliklerini, etkinliklere katılımlarını, TTB organlarında temsiliyetlerini arttırmak,

Çalışma ilkeleri

Madde 8- TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, belirlenen görevleri ve amaçları doğrultusundaki çalışmalarını aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yürütür;

 1. Kol (ve komisyon) toplantılarını kadın hekimlerin ve kadın tıp öğrencilerinin katılımına açık olmasını sağlamak,
 2. Kol (ve komisyon) toplantılarında kadınların kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kadın bakışını içeren yöntemlerle stratejiler üretebilecekleri, erkeklik ideolojisinin tahakkümünden bağımsız görüşleri rahatça ve çekincesiz olarak dillendirebilecekleri bir ortamı sağlamak,

3.     Tıbbın egemen ataerkil bakışını sorgulamak, tıbbi uygulamalarda kadını görünür kılmak, kadına özgü sağlık sorunlarını açığa çıkarmak ve çözüm önerileri geliştirmek

4. Kadının sağlık ve güvenlik politikalarından dışlanmasına ve sağlıkta kadın emeği sömürüsüne karşı mücadele etmek,

5. Kadın bedeninin, cinselliğinin ve emeğinin denetlenmesi bağlamında öncelikle bir kadın sağlığı sorunu olan, ama aynı zamanda bir halk sağlığı sorunu olan ‘'kadına yönelik şiddet'' ile mücadele etmek,

6.Cinsiyet ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan sorunların değerlendirilmesinde ve tutum geliştirilmesinde, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle uyumlu olarak hazırlanan ve TTB 68. Büyük Kongre kararları arasında yer alan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi”ni temel almak,

7.Kadın sağlığı politikalarının oluşturulmasında ve geliştirilmesinde etkin bir aktör olma mücadelesi yürütmek,

 1. Kadın hekimlik, kadın sağlığı, kadına yönelik şiddet, sağlıkta kadın emeği sömürüsü ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına karşı mücadelede kadın örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içinde olmak.

Çalışma yöntemi

Madde 9- Gönüllülük esası ile çalışan Kol’un çalışma ve toplantıları bütün kadın hekimlere açıktır.

Kolda komisyonlar komisyon toplantılarında seçimle belirlenen en az bir kişi ile temsil edilir.

Kol toplantıları üç ayda bir yapılır.

Kol, iç işleyişinde özerk, ancak Merkez Konseyi’ne karşı sorumludur. Merkez Konseyi ile ilişkiler, ilkesel olarak Konsey tarafından belirlenen MK üyesi /üyeleri aracılığıyla yürütülür.

Kol Yürütme Kurulu

Madde 10- Kol Yürütme Kurulu beş asil üç yedek üyeden oluşur. Üyeler kol çalışmalarına katılan kadın hekimler arasından iki yıl süreyle çalışmak üzere belirlenirler. Yürütme Kurulu yeni Yürütme Kurulu oluşturuluncaya kadar görevine devam eder. Bütün kol üyelerinin Yürütme Kurulunda çalışması teşvik edilir. Bu amaçla iki yılda bir Yürütme Kurulunun üyelerinden en az üçü yenilenir. Bu yeni üyeler Yürütme Kurulunun yedek üyeleridir. Bir Yürütme Kurulu üyesi en fazla iki dönem üst üste görev alabilir.

Yürütme Kurulu TTB Merkez Konseyi ve diğer TTB Kol ve Çalışma Grupları ile ilişkilerin yürütülmesi, kadın örgütleriyle ilişkilerin kurulması ve sürdürülmesi, kol toplantılarının planlanması, duyurulması ve gerçekleştirilmesi, kol toplantısında alınan kararların yerine getirilmesi, izlemi ve Kol’a rapor edilmesi ile görevlidir. Yürütme Kurulu üyeleri Kol’un bütün çalışmalarında eşit biçimde yer alırlar. Gerektiğinde kendi aralarında bir yönlendirici belirleyebilirler.

Yürütme Kurulu, en az üç ayda bir MK ve tüm Kol üyelerinin katıldığı Kollar Toplantısına katılarak Kol’u temsil eder.

Yürütme Kurulu, üç ayda bir MK’ine Kol çalışmaları ile ilgili olarak rapor verir. Bu raporlar diğer kollara da iletilir. Ayrıca, her Büyük Kongre’den önce hazırlanan Kol Çalışma Raporu, Merkez Konseyi Çalışma Raporuna eklenmek üzere Konsey’e sunulur.

Yürütme Kurulu, odalarda komisyonların kurulması için girişimlerde bulunur ve komisyonların üretken bir çalışma yürütmesi yönünde çaba gösterir.

Toplantı İşleyişi ve Kararlar

Madde 11- Toplantılar Kol Yürütme Kurulu tarafından açılır ve her toplantı sırasında belirlenen bir yönlendirici ve raportör tarafından yürütülür. Toplantı tarihi, yeri ve gündemi toplantıdan iki hafta önce Kol Yürütme Kurulu tarafından Komisyon üyelerine yazılı olarak bildirilir ve ek gündem önerileri varsa toplantı öncesinde gündeme eklenmesi sağlanır.

Toplantı sırasında Kol Yürütme Kurulu belirlenen gündeme uygun olarak toplantıyı açar ve bir önceki toplantıdan bu yana oluşan gelişmeleri katılımcılara sunar. Daha sonra belirlenmiş olan gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.

Karar alma aşamasında ve oylama gerektiren durumlarda toplantıya katılan komisyonların her birinin bir oy hakkı vardır.

Her toplantı sonunda bir sonraki toplantı tarihi belirlenir. Bu sırada raportör görüşmeleri not eder ve alınan kararları toplantı sonrası üç gün içinde yazılı hale getirerek kola sunar. Kol komisyonları çalışma programları çerçevesinde görevlendirebilir.

Madde 12- Oda Komisyon temsilcilerinin ulaşım ve konaklama giderleri, ilgili odalar ve gerektiği durumlarda MK, Yürütme Kurulu üyelerinin ulaşım ve konaklama giderleri MK tarafından karşılanır.

Madde 13- Kol gerekli görmesi durumunda alt çalışma grupları oluşturabilir.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönerge TTB Merkez Konseyi’nce onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve Kol Yürütme Kurulu tarafından yürütülür.

Madde:15- Bu Yönerge, TTB Merkez Konseyi'nin 21 Aralik 2018 tarih ve 7 no'lu karariyla onaylanmis ve yürürlüğe girmistir."