SAĞLIK BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin kullanılmasına ilişkin usul ve esasların göstermektedir.

Kapsam
Madde 2 -
Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Dayanak
Madde 3 -
Bu yönerge, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile izinler konusunu düzenleyen diğer kanunlar ve ilgili yönetmeliklere göre hazırlanmıştır.

Esaslar
Madde 4 -
İzinler, işin aksamaması bakımından, amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir. Savaş veya olağanüstü hallerde Başbakanın veya Bakanın gösterdiği lüzum üzerine izin kullanılması durdurulabilir.

Madde 5 - Görev yeri değiştirilen personelin,ayrıldığı görev yeri amiri tarafından o yıl bir önceki yıl iznini kullanıp kullanmadığı, kullanmış ise kalan izin süresi ile birlikte yeni görev yerine bildirilir.

Madde 6 - Yıllık İzin belgeleri iki yıl süre ile personelin görev yaptığı kurumdaki kişisel özlük dosyasında muhafaza edilir.

Madde 7 - İzin talebinde bulunan her personel için örneğe uygun izin belgesi tanzim edilir. (Ek.1)

Madde 8 - İzne ayrılacak personelin yürüttüğü görevin aksamaması için en yakın amir tarafından göreve kimin vekalet edeceği personel izne ayrılmadan önce bir emirle belirtilir. Bu görev, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilir.

Madde 9 - İzin bitiminde görevine başlamayan veya izin konusunda yanlış beyanda bulunanlar hakkında kanuni işlem yapılır.

Madde 10 - İzin vermeye yetkili makamın veya kurum amirinin göstereceği lüzum üzerine memuriyet mahalline çağrılan personel, hastalık ve belge ile tevsik edilen mücbir sebepler dışında göreve dönmek zorundadır.

Madde 11 - Sözleşmeli personelin izinleriyle ilgili hükümler sözleşmede belirlenir. Bu izinler yönergede belirtilen yetkili amirler tarafından kullandırılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Yıllık İzinler

Yıllık İzin Süreleri
Madde 12 -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 102 nci Maddesi gereği, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için otuz gün yıllık izin verilmekle birlikte, zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve için en çok ikişer gün eklenebilir.
Memurlara yıllık izinlerine ilave olarak gidiş ve dönüş için azami 2 şer gün olmak üzere öngörülen 4 günlük yol izini, izin hakkının az ve iznin geçirilebileceği yerin uzak olması gibi çok zorunlu ve ender durumlarda izin vermeye yetkili amirin gerek ve uygun görmesi halinde kullandırılacak olup, bu iznin verilmesi olağan hale getirilemez.

 

Yıllık İzinlerin Kullanılışı
Madde 13 -
Yıllık İzinler amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bu taktirde önceki yıllara ait kullanılmamış izin hakları düşer;
a) Birleştirilerek her iki yıla ait izin süresinin tamamının yıl içinde bir arada veya parça parça kullanılması mümkündür.
b) Bunun için, hem memurun iki yıllık iznini birleştirme isteğinde bulunması, hem de amirin uygun görmesi şarttır,
c) Bir önceki yıl izni ile birleştirilecek kullanılmak istenilen izin süresinden bir kısmının kullanılarak izin süresi artması halinde, artan süre bir sonraki yıl izni ile ikinci kez birleştirilemez.

Yıllık İzinin Sınırlandırılması
Madde 14 -
yıllık izinlerin kullanılmasında idareye verilen takdir yetkisi, yalnızca yıllık izinlerin kullanılış usul ve esaslarının tespitine ilişkin olup personele kanunla verilen izin hakkını ortadan kaldıracak biçimde genişletilemez.
Olağanüstü haller sebebiyle izinlerin kullanılması bakanlıkça durdurulmuş olmadıkça her takvim yılının ilk mesai gününden itibaren hiçbir talimata gerek kalmaksızın yıllık izin kullanımına müsaade edilecektir.

Memuriyete Yeniden Dönenlerin Yıllık İzini
Madde 15 -
İstifa süretiyle veya başka bir nedenle memuriyetten ayrılıp bilahare yeniden memuriyete dönenler, yıl içinde ne zaman göreve başladıklarına bakılmaksızın ve herhangi bir kısıtlama söz konusu olmadan o yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.
657 Sayılı Kanuna tabi memur iken herhangi bir nedenle memuriyetten ayrılıp, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışırken, bu statülerde bulunanlara tanınan yıllık izinlerini kullanan personelin bilahare memuriyete dönmesi durumunda da , yıllık izin kullanılmasına müsaade edilecektir.

Aday Memurun Yıllık izini
Madde 16 -
Memuriyette bir yıllık hizmet süresini dolduran aday memurlar yıllık izinlerini kullanabilirler.

Askerlik Dönüşü Yıllık İzin
Madde 17 -
Askerlik hizmetini yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre izin kullanarak terhis olup görevine dönen memurlar, göreve döndüğü yıla ait yıllık izinlerini kullanabilirler.

Bir Önceki Yıla Ait Kullanılmamış izin Hakları
Madde 18 -
Memur, içinde bulunduğu yıla ait iznini kullanmamış olsa dahi, bir önceki yıla ait kısmen veya tamamen kullanmadığı iznini talep edebilir.

Yıllık İzinde Hastalanma Hali
Madde 19 -
Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar, hastalık izinlerini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yerde geçirirler.
Ancak, hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden fazla olan memurlar, hastalık izinlerinin bitiminden görevlerine başlamak zorundadır.
Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi 657 Sayılı kanunun değişik 102. Maddesi göz önünde bulundurularak hesaplanır ve bu süre aynı Kanunun 103 ncü Maddesine göre kullandırılır.

Yıllık İzinde Kıdemin Hesaplanması
Madde 20 -
Yıllık izin süresinin tespitinde;
a) Hangi Statüde olursa olsun, kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri
b) Aynı Kanunun 87 nci Maddesine tabi kurumlarda sigortalı olarak geçen hizmet süreleri ile bu
Maddeye tabi olan kurumların yurt dışı teşkilatlarında hangi statüde olursa olsun geçen hizmet süreleri,
c) Askerlik görevini ifa edenlerin, Emekli Sandığına borçlanıp, borçlanmadığına bakılmaksızın askerlikte geçen hizmet süreleri, dikkate alınacaktır.
Ancak,
a) Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na prim ödemek süretiyle geçen hizmetler.
b) Serbest Avukatlıklar ve Avukatlık Staj devresinde geçen hizmetler ile,
c) Mezkur Kanunun 77 nci Maddesine göre yabancı memleketlerde veya Uluslar arası kuruluşlarda geçen hizmet süreleri, dikkate alınmayacaktır.

Yıllık İzinleri Vermeye Yetkili Amirler
Madde 21 -
Yıllık izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir.

A) Merkez Teşkilatında :

a) Müsteşar, Teftiş Kurulu Başkanı ve Özel Kalem Müdürünün izinlerini BAKAN
b) Müsteşar Yardımcıları, Genel Müdürler, APK Kurulu Başkanı 1 nci Hukuk Müşaviri,Müstakil Daire Başkanları, Savunma Sekreteri, Sağlık Projesi Genel Koordinatörü ve bakan Müşavirlerinin izinlerini MÜSTEŞAR,
c) Teftiş Kurulu Başkanlığında; Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcısı Şube Müdürü ve diğer personelin izinleri TEFTİŞ KURULU BAŞKANI,
d) APK kurulu Başkanlığında; Daire Başkanı APK Kurulu Uzmanı, Mimar5 ve Mühendislerin İzinleri APK KURULU BAŞKANI,
e) Hukuk Müşavirliğinde; Hukuk Müşaviri ve diğer personelin izinlerini 1 nci HUKUK MÜŞAVİRİ,
f) Özel Kalem Müdürlüğünde; görevli tüm personelin izinleri ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ,
g) Genel Müdürlüklerde; Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlarına GENEL MÜDÜR, Şube Müdürlerine GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, Uzman, Şef Memur ve diğer personel ise DAİRE BAŞKANI,
h) Müstakil Daire Başkanlıklarında; Şube Müdürlerine DAİRE BAŞKANI, diğer personele ise ŞUBE MÜDÜRLERİ,
i) Savunma Sekreterliğinde; görevli tüm personelin izinleri SAVUNMA SEKRETERİ;
j) Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğünde; görevli tüm personelin izinleri GENEL KOORDİNATÖR,
Tarafından verilecektir.

B) Taşra Teşkilatında :

a) İllerde Valiler,
b) İlçelerde Kaymakamlar,
Veya yetki devrettiği kurum amirlerince verilecektir.

Yıllık İzinlerin Verilmesi ile İlgili İşlemler
Madde 22 -
657 Sayılı devlet Memurları Kanununun 102, 103, ve 104 ncü Maddelerine istinaden kullanılacak yıllık ve mazeret izinlerinin verilmesi işlemlerinde;

A) Merkez Teşkilatında :

Birim amirleri ile birimlerde görevli tüm personele ait bu izinlerin verilmesine ilişkin müsaade onayları görev yaptıkları birimlerce alınacaktır.
Birim amirleri ve yardımcılarının kullandıkları izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihleri Personel genel Müdürlüğüne bildirilecek, diğer personelin ise görev yaptıkları birimde kendilerine ait "Kişisel izin Fişlerinde" (Ek - 2) kayıt ve takibi yapılacaktır.

B) Taşra Teşkilatında :

Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Sağlık ve Yardımcı
Sağlık personeli dahil, 5442 sayılı İller İdaresi kanununa tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin anılan izinlerle ilgili ayrılış ve başlayış tarihlerine ilişkin diğer bilgiler Bakanlığa gönderilmeyerek İl sağlık Müdürlüklerindeki "Kişisel İzin Fişlerinde" kayıt ve takibi yapılacaktır.

Öğretmenlerin Yaz tatili İzini
Madde 24 -
Yıllık, mazeret, hastalık veya yaz tatili izinleri yurt dışında geçirmek isteyen memurların bu izinleri:

A) Merkez Teşkilatında;

a) Birim amirleri dahil üst yönetimin izinleri yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından,
b) Birimlerde görevli tüm personelin izinleri birim amirlerince,

B) Taşra teşkilatında;

Valiler tarafından verilecektir.

Şua İzini
Madde 25 -
Hizmetleri sırasında radyo aktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

İdari İzin
Madde 26
- Zorunlu hallerde izin vermeye yetkili amirin takdiri ile ayda sekiz saati geçmemek üzere personele kısa süreli izin verilebilir. (Ek - 3)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mazeret İzinleri

Madde 27- Bu Yönerge kapsamında görev yapan personele 657 Sayılı Kanunun 104 ncü Maddesine göre aşağıda belirtilen hususlar dahilinde mazeret izni verilir.

A) Amirin takdirine bağlı olmaksızın verilmesi gereken Mazeret izinleri :

1) Kadın Memura doğum yapmasından önce doktor raporu üzerine üç hafta (21 gün), doğum yaptığı tarihten itibaren ise altı hafta (42 gün) müddetle izin verilir. Bu süreden sonra da sürenin bitimiyle başlayacak altı aylık süre esas alınmak kaydıyla günde bir buçuk saat süt izni verilir.
Doğum sonu verilecek altı haftalık izinlerin başlangıcı olarak doğum tarihi esas alınacak olup, doğumu müteakip hastanede yatarak görülen tedavi süresi, bu sürenin uzamasına veya başlangıç tarihinin ertelenmesine neden teşkil etmeyecektir.
2) Erkek memura, isteği üzerine karısının doğum yapması nedeniyle 3 gün izin verilir.
3) Yine memurun isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde 5 gün izin verilir.

Amirin takdiri ile verilen Mazeret izinleri:

1) Yukarıda belirtilen hallerden başka bir yıl içinde toptan veya parça olarak mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir.
Ancak bu iznin verilmesinde, mazeret iznini talep eden memurun gösterdiği gerekçelerin kurum amirince gerçek, zorunlu ve önemli olduğu kanaati hasıl olduktan sonra takdir edilecek süre kadar izin verilecektir.
2) Zaruret halinde 10 gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci defa aldığı bu izin yıllık izninden düşülür.


Mazeret İzninde Yol İzni Verilemeyeceği
Madde 28
- 26 ncı Maddedeki mazeret izinlerinde yol için ayrıca ek izin verilemez.

Mazeret İzini Vermeye Yetkili Amirler
Madde 29 -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ncü Maddesine istinaden kullanılacak mazeret izinleri, 21 nci Maddede belirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilecektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hastalık İzinler
i

Madde 30 - Memurlara hastalıkları halinde verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmazsızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.
A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,
B) On yıldan fazla hizmet olanlara oniki aya kadar,
C) Kanser, Verem ve Akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa
Yakalananlara on sekiz aya kadar izin verilir.
Memurların hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.
İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.
Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayan memurlar ile görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlar, iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.
Sıhhi izin sürelerine esas hizmetin hesabında 657 Sayılı Kanun’un 87 nci Maddesinde sayılan kurumlarda emekli keseneği veya sigorta primi ödenmek suretiyle geçen süreler ile askerlikte geçen süre dikkate alınırlar.
Ancak, hastalık izin sürelerinin hesaplanmasında, hasta memura verilen raporların 5434 sayılı Kanun’un 47 nci Maddesi gereğince bir yıl içinde nükseden aynı hastalığa ilişkin olup, olmadığının araştırılarak, sadece aynı hastalık nedeniyle verilmiş olan ve bir öncekinin bitiş tarihi ile bir sonrakinin başlama tarihi arasında bir yıldan az bir süre bulunan hastalık izinleri toplanacaktır.
Aynı hastalık sebebiyle bir yıl veya daha fazla bir süre arayla veya ayrı ayrı hastalıklar sebebiyle verilen hastalık izinleri toplanmaz.
Memurların hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi Sağlık Kurullarınca düzenlenir.

I- Sağlık Kurulu Raporlarına Göre Verilecek Hastalık izinleri:

Memurlara hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca verilecek raporlarda 657 Sayılı kanunun 105 nci Maddesindeki süreler dikkate alınarak lüzum gördükleri süre kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.

II- Tek Hekim Raporlarına Göre Verilecek Hastalık İzinleri:

Memurları Hastalık Raporlarını verecek hekim ve Resmi Sağlık Kurulları hakkında Yönetmelik uyarınca tek hekimler kısım kısım veya bütün olarak en çok 20 güne kadar Hastalık izni verilmesine lüzum gösterilebilirler.
Belirtilen bu azami süre kadar hastalık izni verildiği halde hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görevlerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adıgeçen kurumların sağlık kurullarına düzenlenir.
Ancak, o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri hastalık raporlarında en çok 20gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu gösterebilirler.
Bu şekilde düzenlenen hastalık raporlarının geçerli olabilmesi için;
a) Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirlenmesi,
b) Ulaşım şartlarının elverişsizliğinin mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile belgelendirilmesi,
c) Kurumun veya İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği Sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir.

III- Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebelerde Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri :

Resmi ve Özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya saplık kurulu olan bir yere gönderilememesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık belgesi düzenleyerek 7 güne kadar hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.
Bu gerekçe ile düzenlenen hastalık belgelerinin geçerli olabilmesi için İl sağlık müdürlüğünce veya belirleyeceği bir hekim tarafından onaylanması zorunludur.

IV- Yurt dışında Alınan raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri :

Yurt dışında görevli memurlar ile, geçici görev veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebeplerle yurt dışına gönderilen memurlar ve yıllık izinlerini yurt dışında kullanırken hastalanan memurların hastalık raporları Büyükelçi veya elçi tarafından tespit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hastanelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle yurt dışında bulunan personelin almış olduğu istirahat raporuna istinaden kendisine hastalık izni verilebilmesi ve tedavi giderlerinin karşılanabilmesi için öncelikle misyon şefine baş vurarak kendisinin sevk edeceği hekim veya sağlık kuruluşunda yaptırılan muayene ve tedavi sonucu alınacak rapor ve belgelerin Türkçe ve Yabancı dildeki nüshalarının o ülke mevzuatına uygun olduğunu belirten şerhlerin konularak ilgili misyon şefi tarafından onaylanması gerekmektedir.
Raporların yalnızca Türkçe tercümelerinin yabancı dildeki asıllarına uygun olduğunu misyon şefince onaylattırılması, raporun o ülke mevzuatına uygun olduğu anlamına gelmeyeceğinden bu hususa titizlikle riayet edilecektir.

V-Acil Vakalarda Alınan Raporlara İstinaden Verilecek Hastalık İzinleri :

Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şarttır. Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en kısa zamanda Devlet Memurları Tedavi Yardım ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin ilgili Maddelerine göre muayene sevk edilerek hakkında bu muayene sonucuna göre işlem yapılır.

Aralıklı Olarak Alınan Raporların Hastalık İznine Çevrilmesi
Madde 31 -
Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya il Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir.
40 günlük sürenin hesaplanmasında 29 uncu Maddenin 3 üncü bendinde belirtilen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık izinleri de göz önünde bulundurulur.

Hastalık İzninin Verilemeyeceği Haller
Madde 32 -
Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve resmi sağlık kurulları hakkındaki yönetmelik ile devlet memurları tedavi yardımı ve cenaze giderleri yönetmeliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez.
Hastalık izni verilmediği halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 Sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konularla ilgili hükümleri uygulanır.
Ancak bu hükümlerin uygulanmasında kurumlarca gerekli titizlik gösterilerek personelin haksız işlemlere tabi tutulmamasına dikkat edilecektir.

Bu meyanda özellikle ;

a) Yukarıda belirtilen her iki yönetmelik hükümlerine de uygun olarak alınan istirahat raporları kesinlikle hastalık iznine çevrilecektir.
b) Memurların hastalık raporlarını verecek hekim ve resmi sağlık kurulları hakkındaki yönetmelikte gerek hastanın sevk edildiği sağlık kurumuna , gerekse kendi kurumuna ilgilinin durumunu tespit konusunda görev yüklenmiş olduğundan, hastalık raporu sağlık kurulunca onanmamış olan personelin sonuçtan haberdar edilerek göreve devam edip, etmeyeceği tespit edilmeden görevden çekilmiş sayılmayacaktır.
c) İstirahat raporu yasal gerekçelerle hastalık iznine çevrilmeyen bir personele keyfiyet mutlaka tebliğ edilecek ve bu konuda tebligat yapılmaksızın veya durumdan haberdar edildiği ispat edilmeksizin memurun göreve başlamaması nedeniyle görevden çekilmiş sayılması gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır.

Hastalık Raporunun Kuruma Verilmesi
Madde 33 -
Hekim veya Sağlık Kurullarınca hastalıkları dolayısıyla istirahatına lüzum görülenler, istirahat raporlarını derhal ve en kısa sürede kurum amirine vermek veya bildirmek zorundadırlar.

Hastalık İzninin Geçirileceği Yer
Madde 34 -
Memurlar hastalık izinlerini, ancak hastalık raporlarında gösterilecek tıbbı zorunluluk üzerine merkezde kurum amirinin, illerde mülki amirin, yurt dışında ise misyon şefinin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.
Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izinlerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri de yetkili amirin onayına bağlıdır.
Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinlerini bulundukları yer dışında geçiremezler.

Hastalık İzinlerini Vermeye Yetkili Amirler
Madde 35 -
Memurların hastalık izinleri de 21 inci Maddede belirtilen yıllık izinleri vermeye yetkili amirler tarafından verilecektir.

Hastalık İzinlerinin Verilmesi İle İlgili İşlemler
Madde 36 -
Bu İzinlerin verilmesi ile ilgili işlemlerde;

a) Merkez Teşkilatında :
Birimlerce, hastalık iznine çevrilen hastalık raporları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 nci Maddesi gereği takibi yapılmak üzere Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

b) Taşra Teşkilatında :
Hekimler hariç olmak üzere, atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen sağlık personeli dahil , 5442 Sayılı İller İdaresi kanununa tabi olarak illerde görev yapan tüm personelin hastalık raporları hastalık iznine dönüştürüldükten sonra İl Sağlık Müdürlüklerindeki "Kişisel İzin ve Rapor Fişlerine " işlenip kişisel özlük dosyalarında muhafaza edilecektir.
Vilayet memurları ile ilgili işlemler Valiliklerce yapılmak kaydı ile , diğer personelden, 657 Sayılı Kanunun 105 nci Maddesinde öngörülen süreler kadar kendisine hastalık izni verildiği halde hastalığı devam edenler hakkında, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 44 ve 47 nci Maddeleri gereğince emeklilik hükümleri uygulanmak üzere tüm rapor asılları Bakanlığa gönderilecektir.
Hekimlerin hastalık iznine dönüştürülen hastalık raporları ise her ay adı, soyadı, unvanı, sicil numarası ve görev yerlerini belirtir bir liste ekinde Bakanlık personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
Hastalık izin takipleri il Sağlık Müdürlüklerince yapılan personelin tayin ve nakli halinde hastalık raporları ile kişisel izin ve rapor fişleri özlük dosyası ile birlikte yeni görev yerine gönderilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Aylıksız İzinler

Madde 37 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 nci Maddesine istinaden;

a) Yakınlarının Hastalığı Nedeniyle verilecek Aylıksız İzinler.

Devlet Memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği taktirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartı ile memurlara, istekleri üzerine en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Söz konusu hallerin devam etmesi sebebiyle aylıksız izin süresinin uzatılması veya yeniden aylıksız izin verilmesi mümkün değildir.

b) Doğum Sonrası Aylıksız İzinler;

Doğum yapan Devlet Memurlarına en çok 6 aya kadar aylıksız izin verilebilir. Bu sürenin tamamı bir defa da verilebileceği gibi istek üzerine bir aydan az olmamak kaydıyla daha az bir süre ile de verilebilir.
Doğuma istinaden verilecek 6 aylık ücretsiz izinlerin başlangıcı olarak 6 haftalık doğum sonu izninin bitim tarihi esas alınacak olup, gerek doğumu müteakip alınan istirahat raporları gerekse kullanılan yıllık izinler bu sürenin uzamasına veya başlangıç tarihinin ertelenmesine neden teşkil etmeyecektir.
Ayrıca bu gerekçe ile verilecek aylıksız izin uygulamalarında kurumlar arası farklılıklar yaratmamak ve personelin mağduriyetine sebep vermemek için yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde talep edilen süre kadar aylıksız izin verilmesine özen gösterilecektir.

c) Yurt İçinde ve Yurt Dışında Sürekli Görevle Atanan memurların Eşlerine verilecek Aylıksız İzinler.

Yetiştirilmek üzere ( burslu gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlarla, yurt içinde ve yurt dışında sürekli görevle atanan memurların eşlerine en çok 4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Bu hükme göre;
1 - Aylıksız izin talebinde bulunan personelin eşinin mutlaka memur olması gerekmektedir. Sözleşmeli personel eşine aylıksız izin verilemez.
2- 657 Sayılı Kanunun 4/B. Maddesine göre sözleşmeli olarak istihdam olunan personele, eşinin tayini nedeniyle aylıksız izin verilemez.
3- Eş durumu nedeniyle aylıksız izin kullanacak olanlar , bu haklarını bölüm bölüm kullanabilirler.

d) Askerlik İçin Verilecek Aylıksız İzinler.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılırlar.

Aylıksız izin Sonu Göreve Başlama
Madde 38-
Aylıksız izin alan personel müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde derhal göreve dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar.
Aylıksız izinde iken bu izninin bitiş tarihinden öncesini ve sonrasını kapsayacak şekilde hastalık raporu alan personele, raporun aylıksız iznin bitiş tarihinden sonrasını kapsayan kısmı için hastalık izni verilecek ve göreve başlama tarihi raporun bitiş tarihi olacaktır.

Aylıksız İzinleri Vermeye Yetkili Amirler
Madde 39-
Aylıksız izinleri vermeye yetkili amirler aşağıda gösterilmiştir

A) Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımızca ifa edilen Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm personele,

a) 657 Sayılı Kanunun 78 nci Maddesine istinaden verilecek izinler Müsteşar veya yetki devrettiği makam, 657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesine istinaden verilecek izinler Personel Genel Müdürü tarafında verilecektir.

B) 5442 Sayılı İller İdaresi Kanununa tabi olarak görev yapan vilayet memurlarının 657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesine istinaden aylıksız izinleri valiler tarafında verilecektir.

Aylıksız İzinlerin Verilmesi İle İlgili İşlemler
Madde 40-
657 Sayılı Kanunun 108 nci Maddesi gereği verilecek ücretsiz izin işlemlerinin ifası için aşağıda belirtilen usullere kesinlikle riayet edilecektir.

1) Söz konusu Maddenin 1 nci fıkrasına istinaden yakınlarının hastalığı nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için, hastalığı belgeleyen raporun Sağlık Kurulu raporu olması ve bu raporda " Memur refakat etmediği takdirde hayatının tehlikeye gireceği veya hasta ve yakın bakıma muhtaç olduğunun" belirtilmesi gerekir. Sadece "refakat edilmesi gerekir" kaydı yeterli olmayacaktır.
2) İkinci fıkrasına istinaden doğum nedeniyle ücretsiz izin talebinde bulunabilmesi için doğum raporunu veya doğum olayını belgeleyen diğer resmi belgelerin aslı veya tasdikli sureti , yine aynı Madde gereği yetiştirilmek üzere " bursla gidenler dahil" yurt dışına gönderilen memurla, eşi yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşleri ise bu durumu ve görevlendirme süresini gösterir resmi belge ile müracaat edecektir.
3) Yukarıda belirtilen gerekçeler göre aylıksız izin verilenlerin bu süreleri (keseneklerinin ve karşılıklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmesi şartıyla) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir. Ancak bu hakkın kısmen veya tamamen yitirilmesi için aylıksız izne ayrılılan ilk ay müracaat edilmesi gerekmektedir.
4) Fiili askerlik görevini ifa için görevlerinden ayrılacak olanlar ise sevk pusulasını ibraz etmek zorundadırlar.
5) Doğum sonrası aylıksız izin talebinde bulunan personel, müracaatına dair dilekçeyi çalıştığı kurumuna verdikten sonra belirttiği tarihten itibaren bakanlık onayını beklemeden aylıksız izne ayrılabilecektir. Kurumu ise ücretsiz izni talep eden personelin bu müracaatını ayrılış tarihini de belirtmek suretiyle gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa intikal ettirecektir. Bakanlıkça gerekli işlem yapıldıktan sonra personelin ücretsiz izinli sayıldığına dair tebligat yapılarak kurumundan izin sonu görevine başlayış tarihi beklenilecektir.
6) Doğum ve askerlik nedeniyle aylıksız izne ayrılacak olanlar için Bakanlık onayı beklenilmezken, gerek yakınlarının rahatsızlığı, gerekse eşinin yurt içinde veya yurt dışına sürekli görevle atanma gerekçeleri karşısında talep edilecek aylıksız izinlerde ise ilgililer alınacak Bakanlık Onayı tebliğ edilmeden görevlerinden ayrılmayacaklardır.

Yabancı Bir Memleket veya Uluslar arası Kuruluşta Hizmet Alma
Madde 41-
657 Sayılı Kanunun 77 nci Maddesine göre, kurumunun muvafakatı ile yabancı memleketlerde veya Uluslar arası Kuruluşlarda görev alacak memurlara, Bakanlığın teklifi ve Başbakanlığın izni ile (her üç yılda bir Başbakanlığın iznini almak kaydı ile) memuriyet süresince yabancı memleketlerde 10 yıla , uluslar arası kuruluşlarda yirmibir yıla kadar maaşsız izin verilebilir.
Yukarıdaki fıkraya göre izin alan memurların kadro ile ilişkileri devam eder ve yabancı memleketlerde veya uluslar arası kuruluşlarda görevde geçen süreler için emeklilik hakları 5434 Sayılı Kanunun 31 nci Maddesi hükümlerine uyulmak kaydı ile saklı kalır.
Bu kimselerin görevlerine dönmek istemeleri halinde; bu 657 Sayılı Kanunun sınav veya seçme ile ilgili hükümleri dikkate alınmak suretiyle yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde ve boş kadro bulunduğu takdirde değerlendirilir.

Bilgilerini Artırmak Üzere Dış Memleketlere Gönderilecek Memurlara Verilecek Aylıksız İzinler
Madde 42-
657 Sayılı Kanunun 78 nci Maddesine göre mesleklerine ait öğrenimi bitirerek Devlet Memurluğuna alınmış ve asil memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere;

a) Kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı gösterenlere,
b) Dış burslara dayanılarak gönderilenlere, iki yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir. Gerekirse bu süre en çok bir kat uzatılabilir.

Bu Hükmün Uygulanmasında;

1- Memurun, yurtdışında çalışma yapacağı kuruluştan gerekli kabul belgesini (akseptans) sağlaması,
2- Kabul belgesinde çalışma yapacağı kesin tarihlerin ve konunun belli olması,
3- Kabul belgesinin noter taktikli Türkçe tercümelerinin yaptırılması,
4- Asistan hekimlerin, kendi branşlarıyla ile ilgili alanlarda kabul belgesi sağlamaları (Rotasyonlar dahil),
5- Asistan hekimler Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 26 ncı Maddesinin (c) bendi gereği asistanlık süresi içinde yurt dışına gönderilebileceğinden kabul belgelerini sağlarken asistanlık süresini kapsayacak şekilde olması,
6- Asistan hekimlerin bağlı bulundukları Baştabiplikten EPK (Eğitim Planlama Kurulu) kararını almaları,
7- Mecburi Hizmeti olan Uzman Hekimlerin görevlerine başlamaları ve yurt dışından dönüşlerinde mecburi hizmetleri aynı yerde ve kaldıkları yerden devam edeceklerini taahhüt etmeleri,
8- Hekimlerce, "Dış Ülkelere Gitme İstek ve Kişisel Bilgi Formu’nun (Ek 4 ) eksiksiz doldurulup, kurum amirinin uygun görüşü ve tasdiki ile birlikte Sağlık Müdürlükleri kanalı ile Bakanlığımıza gönderilmesi,
9- Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, British Council gibi kuruluşların burslarına müracaat edecek olan personelin sınav öncesi Bakanlığımızdan ön izin yazısı alması,
10- Yapılacak olan müracaatların, kişinin yurtdışına çıkış tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi ve bu hususa Sağlık Müdürlüklerinin önemle dikkat etmesi, gerekmektedir.
Ayrıca, kendi imkanlarıyla ihtisas yapmak amacıyla yurt dışına gitmek isteyen mecburi hizmetli pratisyen hekimlerin, yurt dışındaki üniversiteye kayıt yaptırdıklarını beyan etmeleri halinde mecburi hizmetleri ihtisas sonuna kadar ertelenir.Mecburi Hizmeti olmayan hekimler ise istifa etmeleri gerekmektedir.
Bakanlığımız açmış olduğu sınava müracaat ederek Devlet imkanlarıyla yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek devlet memurları ise 657 Sayılı Kanunun 79 ncu Maddesine istinaden maaşlı izinli sayılırlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 43 - Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi esnasında yanında refakatçı olarak bir kimsenin bulundurulması hususunun ilgili sağlık kurum veya kuruluşunun raporunda belirtilmesi halinde, gerek aile fertlerinden birisine refakat eden memurlar, gerekse refakat edecek kimsesi bulunmayan hasta memura kurumunca refakatçı olarak temin edilen memurlar Sayıştay Genel Kurulunun 7.1.1991 gün ve 4686/1 sayılı kararı gereğince bu süre içerisinde görev izinli sayılırlar.

İkamet Mecburiyeti
Madde 44 -
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci Maddesi gereği; Devlet Memurlarının görev yaptıkları kurum ve hizmet birimlerinin bulunduğu yerleşme merkezlerinde (mücavir alanları dahil belediye ve köy hudutları içerisinde) ikamet etmeleri esastır.
Devlet Memurları, ikamet, ettikleri il hudutlarını tatillerde ancak yetkili amirin izni ile terk edebilirler.

Sporculara Verilecek İzinler
Madde 45 -
3289 Sayılı kanunun 29 ncu Maddesi gereğince; milletler arası seviyede yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılacak sporcu, hakem, antrenör, monitör, yöneticiler ve bu amaçla görevlendirilecek diğer görevliler, bağlı oldukları kurumlarınca organizasyonun devamı süresince izinli sayılırlar. Bunların özlük hakları kurumlarınca saklı tutulur. Öğrencilerin bu süreleri devamsızlık süresinin hasbında dikkate alınmaz.

Kongre, Konferans, Workshop, Seminer ve Sempozyum gibi Toplantılara Katılacak Personele Verilecek İzinler
Madde 46 -
Toplantıya tebliğ (bildiri), çalışma veya poster ile katılacak personel ile adına davetiye gelen personele, bağlı bulunduğu kurumun uygun görüşleriyle birlikte ilgili Sağlık Müdürlüğü kanalı ile kongre tarihinden en az 20 gün önce Bakanlığımızda olacak şekilde başvurduğu takdirde söz konusu kongre süresince izin verilebilir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 47-
Bu yönerge hükümlerine aykırı gelen daha önceki tüm genelge hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürütme
Madde 48-
Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yürürlük
Madde 49-
Bu Yönerge Bakanın onayını takiben yürürlüğe girer.