4 Haziran 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26896

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2008/13728

             Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/5/2008 tarihli ve 27716 sayılı yazısı üzerine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(Cumhurbaşkanı,Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerinin imzaları)                                                                                                                                                             

29/5/2008 TARİHLİ VE 2008/13728 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

             MADDE 1 - (1) Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla % 30'una kadar ilave ücret alınabilir.

             MADDE 2 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 - (1) Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.