TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 66. GENEL KURUL KARARLARI

04.07.2015

  1. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nın 7. Maddesine cinsiyet kelimesinden sonra “cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim” ibaresinin eklenmesine oybirliği,
  2. Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulunun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’in  kabul edilmesine (yönetmelik metni divan tutanağına eklidir) oybirliği,
  3. İşyeri hekimliği asgari ücret tarifesi belirlenmesinde kullanılacak ölçütlerin, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’nun bu konuda hazırlayacağı rapor da gözetilerek Merkez Konseyi tarafından saptanması ve tarifenin düzenlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Merkez Konseyi’ne gönderilen ve kongre günü Divan’a iletilen sağlıkta artan şiddet, hekimlerin özlük hakları, Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının etkinliğinin artırılması, emekli hekimlerin sorunları ile tıp fakültelerinin hazırlık sınıfının kapatılmasının yarattığı sorunlar ve benzeri alanlardaki önergeler Merkez Konseyi’nin önümüzdeki dönem çalışmalarında gözetilmesi gereken öneriler olarak değerlendirilmiştir.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ - UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK