T.C.

DANIŞTAY

ONUNCU DAİRE

Esas No   : 2010/3859

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Vekili____________________ : Av. Mustafa Güler

Strazburg Cad. 28/28 - Sıhhiye/ANKARA

Davalı___________________ : Sağlık Bakanlığı - ANKARA

Davanın Özeti____________ : Aile Hekimliğinin  Pilot Uygulandığı illerde Toplum Sağlığı

Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair 27.1.2010 tarihli Yönergenin 25. maddesinin 2. fıkrasının, 34. maddesinin 2. fıkrasının (ğ) bendinin ve geçici 1. maddesinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması ile 5947 sayılı Yasa ile değişik 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun'un 12. maddesinin son fıkrasındaki "... Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir..." cümlesinin Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Erkan Yılmaz

Düşüncesi______________ : istemin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı________ : Radiye Tiryaki

Düşüncesi:Yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, istemin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince, davalı idarenin savunmasının geldiği görülmekle yürütmenin durdurulması istemi incelendi gereği görüşüldü :

Davacının, Anayasaya aykırılık iddiası bu aşamada ciddi görülmemektedir.

Dava konusu Yönergenin "Hukuki dayanak" başlıklı 3. maddesinde; Bu Yönergenin 09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ile 14.12.1983 ve 18251 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlandığı belirtilmiştir.

181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. maddesinde, "Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir." kuralına yer verilmiştir.

ilgili mevzuatta, tüzük veya yönetmelikle düzenleneceği açıkça belirtilen hususların, Bakanlıkça bu maddeye dayanılarak tebliğ, genelge ve diğer idari metinlerle düzenlemesine olanak bulunmamaktadır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun "Yönetmelikler" başlıklı 8. maddesinin 1. fıkrasında, "Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının çalışma usul ve esasları;   çalışılan   yer,   kurum   ve   statülerine   göre   öncelik   sıralaması;   aile   hekimliği uygulamasına geçişe ve naklilere ilişkin puanlama sistemi ve sayıları; aile sağlığı merkezi olarak kullanılacak yerlerde aranacak fiziki ve teknik şartlar; meslek ilkeleri; iş tanımları; performans ve hizmet kalite standartları; hasta sevk evrakı, reçete, rapor ve diğer kullanılacak belgelerin şekli ve içeriği, kayıtların tutulması ile çalışma ve denetime ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." kuralı yer almıştır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasına dayanılarak 6.7.2005 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu yönetmelikte, Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımı, kurulması ve çalıştırılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Dava konusu 27.1.2010 tarihli Yönergeden sonra, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasına ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama yönetmeliği ile "Toplum Sağlığı Merkezi"nin tanımı yapılmış, Aile Hekimlerinin sözü edilen merkezle olan ilişkisi düzenlenmiş ve 31. maddesi ile de yukarıda adı geçen Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Dava konusu Yönerge ile yürürlükten kaldırılan aynı adlı Yönerge ise, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına ve 06.07.2005 tarihli Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Bu durumda, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hususların, aynı madde uyarınca Yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği dikkate alındığında, dava konusu Yönergenin dayanağının doğrudan sözü edilen Yasa maddesi olmasına ve bu maddede belirtilen hususların dava konusu Yönerge ile düzenlenmesine hukuki olanak bulunmamaktadır.

Yönergenin çıkarıldığı tarihte yürürlükte bulunan ve 15.8.2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan işyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelikte, Toplum Sağlığı Merkezlerinin işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabilmelerine olanak veren bir kural yer almamıştır.

Öte yandan, Yönergenin hukuki dayanakları arasında 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrası uyarınca çıkarılan ve dava konusu Yönergeden önce yürürlükte bulunan 6.7.2005 tarih ve 25867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik"e de yer verilmemiştir.

26.10.1994 tarih ve 22093 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde, 15.5.2008 tarih ve 26877 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişiklikle Toplum Sağlığı Merkezi tanımlanmış, ancak Yönetmeliğe aykırı olarak dava konusu Yönerge ile Toplum Sağlığı Merkezlerinin tanımı genişletilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların bu aşamada gerçekleştiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin kabulü ile Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı illerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair 27.1.2010 tarihli Yönergenin 25. maddesinin 2. fıkrasının, 34. maddesinin 2. fıkrasının (ğ) bendinin ve geçici 1. maddesinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay idari Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilebileceğinin taraflara bildirilmesine, 31.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Mehmet

Nüket

İbrahim

Emin Celalettin

Kemal

ÜNLÜÇAY

YOKLAMACIOGLU

BERBEROGLU

ÖZKAN

BİLECEN