T.C.

SAĞLIK  BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı  :  B.10.0.THG.0.10.00.02.251.01        20.11.2006 - 21640                          

Konu  : İlçe Hastaneleri

 

 

 

 

 

 

 

İlgi:       07.07.2006 tarihli ve 7483 sayılı Yönerge.

 

            Sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmetin sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulmasına yönelik olarak hazırlanan “İlçe Hastanesi” Yönergesi  yayınlanmış olup ilişikte gönderilmiştir.

Makamın 07.07.2006 tarih ve 7483 sayılı onayı ile yürürlüğe giren İlçe/Belde Gün Hastanesi Hizmet Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

            İlinizde nüfus yoğunluğu belli bir seviyede olan ilçelerimizdeki sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon işlemlerinin Yönerge kapsamında yürütülmesi hususunda gereğini arz/rica ederim.

 

 

 

 

 

        Doç. Dr. Öner ODABAŞ

                                                                                            Bakan a.

               Genel Müdür V.

 

 

 

 

 

 

Dağıtım:

Gereği:

-81 İl Valiliğine

-Personel Genel Müdürlüğüne

-Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

-Strateji Geliştirme Başkanlığı

-Teftiş Kurulu Başkanlığına

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTEGRE “İLÇE HASTANESİ”NİN  AÇILMASI, KAPANMASI VE BURALARDA

VERİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNERGE

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

                                     Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

Madde 1- Ulaşım imkanları, coğrafi şartlar gibi sebeplerle nüfus değişikliğinin beklenenden fazla olduğu yerleşim yerlerinde, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunda verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması, sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumunun tek merkezden yapılması suretiyle, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir arada yürütülmesine imkan tanıyan güçlendirilmiş, entegre “İlçe Hastanesi” ne  dair usul ve esasların ortaya konması ve bu hastanelerin açılması ve kapatılma esaslarının belirlenmesidir.

        

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermek üzere Bakanlıkça uygun görülen hastaneleri ve bu kurumların bulunduğu yerleşim yerinde sağlık hizmeti sunan sağlık birimlerini kapsar.

 

Hukuki dayanak

Madde 3- Bu yönerge; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3 ncü maddesi ve 9 uncu maddesinin ( c ) bendi ile 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi ile Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen

a) Bakanlık                : Sağlık Bakanlığı’nı,

b) Entegre İlçe Hastanesi       : Bakanlıkça belirlenecek olan yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayaktan ve yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri ile benzeri hizmetlerin verildiği, hasta potansiyeline göre diyaliz ünitesi bulundurabilen, görev yapan tabip ve uzman tabiplerin ayakta ve yatırarak hasta kabul ve tedavi ettiği hizmetlerin daha verimli ve güçlendirilmiş olarak verildiği entegre sağlık kurumlarıdır.

İlçe merkezinde mevcut Sağlık Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, Sağlık Ocağı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, vb. sağlık kuruluşları hastane hizmetleri ile birleştirilerek güçlendirilir.


İKİNCİ BÖLÜM

Açılması, Kapanması, Personel Durumu, Çalışma Usul ve Esasları

 

 

 

Açılması

Madde 5- Entegre “İlçe Hastanesi”, coğrafi durum, ulaşım, nüfus, bölgenin altyapı ve diğer özellikleri göz önüne alınarak Valiliğin teklifi ve Bakanlığın onayı ile açılır ve aynı yolla kapatılır.

        

Çalışma usul ve esasları

Madde 6- Entegre "İlçe Hastanesi" nin  çalışma usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a)      Entegre İlçe Hastanelerinin bulunduğu ilçe merkezindeki tüm sağlık hizmetleri birleştirilerek güçlendirilmiş Entegre İlçe Hastanesi tarafından yürütülür.

b)      Entegre İlçe Hastanesi Baştabibi aynı zamanda Sağlık Grup Başkanlığı görevini de yürütür. Hizmetin birleştirildiği kurumlarda temel sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur. Mobil hizmet, Tarama, ETF, aşı vb. vatandaşa gidilerek yürütülen koruyucu hizmetler aksamaya fırsat verilmeden yürütülür.

c)      Entegre İlçe Hastaneleri tarafından verilecek temel sağlık hizmetleri için gerekli olan tüm ilaç, serum, aşı vb. ihtiyaçlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, diğer ihtiyaçları ise hastane döner sermayesi tarafından karşılanır.

d)      İlçe merkezindeki sağlık kuruluşlarına ait olan bina, müştemilat vb., Entegre İlçe Hastanesi Baştabipliği tarafından değerlendirilerek ihtiyaç doğrultusunda kullanımına devam edilir. Planlamalarda binaların fiziki durumları ve tadilat ihtiyaçları da dikkate alınarak kullanılabilecek durumda olanların kullanımına öncelik verilir.

e)      İlçe merkezinde bulunan mevcut sağlık birimleri bina, araç, gereç, malzeme ve personeli ile beraber Entegre İlçe Hastanesine devredilir.

f)        Entegre İlçe Hastanelerindeki sağlık hizmetleri, Sağlık Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlara göre yürütülmeye devam edilir.

g)      Entegre İlçe Hastaneleri tarafından verilen sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına  Dair Yönetmelik kapsamında değerlendirilir.

h)      Entegre İlçe Hastanelerinde sağlıkta dönüşüm programının gereği olarak, her hekime bir muayene odası açılır, ve hekim seçme özgürlüğü uygulaması yapılır.

i)        İlçe merkezinde hizmet veren sağlık kuruluşlarındaki personel Entegre İlçe Hastanesi  baştabipliğine bağlı olarak hizmet verir, personelin özlük ve idari işlemleri hastane idaresi tarafından yürütülür.

j)        Entegre İlçe Hastanelerinde nöbet hizmetleri 24 saat hizmet esasına ve ihtiyaçlara göre yürütülür. Nöbetlerin düzenlenmesinden ve aksatılmadan yürütülmesinden hastane baştabibi sorumludur.

 

Personel durumu, görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7- Entegre İlçe Hastanelerinde EK:1’ de belirtilen personel kadroları uygulanır. Her kademedeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ilgili mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

 

Hüküm bulunmayan haller

Madde 8- Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu yönerge kapsamında beldelerde açılmış olan güçlendirilmiş entegre hastanelere  “Entegre Belde Hastanesi” ismi verilir.

 

Yürürlükten kaldırılan hükümler

Madde 9- 07.07.2006 tarih ve 7483 sayılı “İlçe/Belde Gün Hastanesi Hizmet Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

Madde 10- Bu Yönerge Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 11- Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür,


 

ENTEGRE İLÇE HASTANESİ / ENTEGRE BELDE HASTANESİ PERSONEL KADROSU

 

 

 

PERSONELİN

UNVANI

 

SINIFI

Baştabip

 

SHS

Uzman Tabip

 

SHS

Pratisyen

 

SHS

Diş Tabibi

 

SHS

Hastane Müdürü, Başhemşire

 

GİHS/SHS

Hemşire

 

SHS

Acil Tıp Teknisyeni

 

SHS

Sağlık Memuru (Röntgen Teknisyeni)

 

SHS

Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)

 

SHS

Sağlık Memuru (Çevre Sağlığı Teknisyeni)

 

SHS

Sağlık Memuru (Laboratuvar Teknisyeni)

 

SHS

Sağlık Memuru (Anestezi Teknisyeni)

 

SHS

Ambulans ve Acil Tıp Teknisyeni

 

SHS

Ebe

 

SHS

Ayniyat Saymanı

 

GİHS

Şef

 

GİHS

Memur / Tıbbi Sekreter

 

GİHS/SHS

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

 

GİHS

Şoför

 

GİHS

Kaloriferci

 

YHS

Teknisyen

 

THS

Hizmetli

 

YHS

Veznedar

 

GİHS

NOT : Entegre ilçe ve entegre belde hastanelerinin personel kadro sayısı, ilçe/belde ihtiyaçları göz önüne alınarak İstihdam Planlama Kurulunca (İPK) belirlenecektir.