# Adı Detay Küçük Harf
1 6023 - TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KANUNU 6023 - türk tabipleri birliği kanunu
2 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU sağlık hizmetleri temel kanunu
3 ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU (6735) uluslararası işgücü kanunu (6735)
4 İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN iş kanunu ile türkiye iş kurumu kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
5 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU kişisel verilerin korunması kanunu
6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
7 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun
8 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6514 sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 6514
9 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS YAPTIRILMASI, YENİLENMESİ VE HİZMET ALINMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN sağlık bakanlığınca kamu özel iş birliği modeli ile tesis yaptırılması, yenilenmesi ve hizmet alınması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
10 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (6354) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun (6354)
11 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU iş sağlığı ve güvenliği kanunu
12 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu
13 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (663 sayılı KHK) sağlık bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname (663 sayılı khk)
14 SAYILI TORBA YASA sayılı torba yasa
15 650 SAYILI KHK 650 sayılı khk
16 BİYOGÜVENLİK KANUNU biyogüvenlik kanunu
17 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun
18 BÜTÇE KANUNU (2010) bütçe kanunu (2010)
19 UÇUCU MADDELERİN ZARARLARINDAN İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASINA DAİR KANUN uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanun
20 BÜTÇE KANUNU (2009) bütçe kanunu (2009)
21 ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN askerlik kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
22 YASA'DA DEĞİŞİKLİK yasa'da değişiklik
23 BÜTÇE KANUNU (2008) bütçe kanunu (2008)
24 TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN tüketicinin korunması hakkında kanun
25 HEMŞİRELİK KANUNU hemşirelik kanunu
26 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU (MÜLGA) kan ve kan ürünleri kanunu (mülga)
27 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN-TORBA YASA bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun-torba yasa
28 BÜTÇE KANUNU (2007) bütçe kanunu (2007)
29 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KANUNU kamu denetçiliği kurumu kanunu
30 MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU mesleki yeterlilik kurumu kanunu
31 MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN memurlar ile diğer kamu görevlilerinin bazı disiplin cezalarının affı hakkında kanun
32 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu
33 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU sosyal güvenlik kurumu kanunu
34 AVRUPA BÖLGESİNDE YÜKSEKÖĞRETİMLE İLGİLİ BELGELERİN TANINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN - 5463 avrupa bölgesinde yükseköğretimle ilgili belgelerin tanınmasına ilişkin sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun - 5463
35 BÜTÇE KANUNU (2006) bütçe kanunu (2006)
36 ÇOCUK KORUMA KANUNU çocuk koruma kanunu
37 KALITSAL HASTALIKLARLA MÜCADELE KANUNU kalıtsal hastalıklarla mücadele kanunu
38 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU, SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN, DEVLET MEMURLARI KANUNU VE TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN İLE SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARA sağlık hizmetleri temel kanunu, sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun, devlet memurları kanunu ve tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun ile sağlık bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kara
39 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ ÜRETTİKLERİ MAL VE HİZMET TARİFELERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmet tarifeleri ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun
40 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun
41 ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkında kanun
42 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun
43 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU sağlık hizmetleri temel kanunu
44 KABAHATLER KANUNU kabahatler kanunu
45 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN ceza muhakemesi kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun
46 KOZMETİK KANUNU kozmetik kanunu
47 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ceza muhakemesi kanunu
48 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU idari yargılama usulü kanunu
49 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU il özel idaresi kanunu
50 BÜTÇE KANUNU (2005) bütçe kanunu (2005)
51 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN PARA BİRİMİ HAKKINDA KANUN türkiye cumhuriyeti devletinin para birimi hakkında kanun
52 TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN türk ceza kanununun yürürlük ve uygulama şekli hakkında kanun
53 TÜRK CEZA KANUNU türk ceza kanunu
54 İŞ KANUNU iş kanunu
55 BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun
56 ADLİ TIP KURUMU KANUNU adli tıp kurumu kanunu
57 AİLE HEKİMLİĞİ KANUNU aile hekimliği kanunu
58 ANAYASA anayasa
59 AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU KANUNU avrupa birliği uyum komisyonu kanunu
60 BASIN KANUNU basın kanunu
61 BELEDİYE KANUNU belediye kanunu
62 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU bilgi edinme hakkı kanunu
63 ÇEVRE KANUNU çevre kanunu
64 ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME çocuk haklarına dair sözleşme
65 DERNEKLER KANUNU dernekler kanunu
66 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN sağlık ve sosyal yardım bakanlığına bağlı sağlık kurumları ile esenlendirme (rehabilitasyon) tesislerine verilecek döner sermaye hakkında kanun
67 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN eczacılar ve eczaneler hakkında kanun
68 ELEMAN TEMİNİNDE GÜÇLÜK ÇEKİLEN YERLERDE SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ÇALIŞTIRILMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanun
69 TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU türkiye cumhuriyeti emekli sandığı kanunu
70 GEMİ SAĞLIK RESMİ KANUNU gemi sağlık resmi kanunu
71 GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun
72 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KANUNU gülhane askeri tıp akademisi kanunu
73 HUSUSİ HASTANELER KANUNU hususi hastaneler kanunu
74 İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu
75 İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME iş sağlığı hizmetlerine ilişkin 161 sayılı sözleşme
76 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME iş sağlığı ve güvenliği ve çalışma ortamına ilişkin 155 sayılı sözleşme
77 İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE DAİR KANUN 3572 işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair kanun 3572
78 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN kamu görevlileri etik kurulu kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun
79 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU kan ve kan ürünleri kanunu
80 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun
81 MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AİLELERİNİN ÜCRETSİZ TEDAVİSİ HAKKINDA KANUN muhtaç erbaş ve er ailelerinin ücretsiz tedavisi hakkında kanun
82 NÜFUS PLANLAMASI HAKKINDA KANUN nüfus planlaması hakkında kanun
83 OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN optisyenlik hakkında kanun
84 ORGAN VE DOKU ALINMASI, SAKLANMASI VE NAKLİ HAKKINDA KANUN organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun
85 RADİYOLOJİ, RADİYOM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ VE DİĞER FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİ HAKKINDA KANUN radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanun
86 SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME sağlık bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname
87 SAĞLIK EĞİTİM ENSTİTÜLERİ KURULUŞ KANUNU sağlık eğitim enstitüleri kuruluş kanunu
88 SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYALLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun
89 SAĞLIK PERSONELİNİN TAZMİNAT VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR KANUN sağlık personelinin tazminat ve çalışma esaslarına dair kanun
90 SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU seriri taharriyat ve tahlilat yapılan ve masli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları kanunu
91 SOSYAL SİGORTALAR KANUNU sosyal sigortalar kanunu
92 TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair kanun
93 TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNU toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu
94 TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ KANUNU türk diş hekimleri birliği kanunu
95 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU türk eczacıları birliği kanunu
96 UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU umumi hıfzıssıhha kanunu
97 YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU yüksek öğretim kanunu
98 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU yükseköğretim personel kanunu