TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ

Konu: Yönetmelik

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖZEL AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI YÖNETMELİĞİ(Yayın Tarihi: 15 Ocak 1999)AmaçMadde 1-Bu yönetmeliğin amacı, ayakta teşhis ve tedavi yapan özel sağlık kuruluşlarının verdikleri hizmetlerin mesleki, etik kurallara uygun ve verimli olarak sunumunu sağlamaktır.KapsamMadde 2-Bu yönetmelik:a)Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının kuruluşlarını, işleyişlerini,b)Bu kuruluşlarda çalışan hekimler ile tabip odası arasındaki ilişkileri,c)Özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşlarının ilgili tabip odasına tescil koşullarını,d)Özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşlarının hizmet ve tanıtım yönünden uyması gereken asgari koşulları düzenler.TanımlarMadde 3-Bu yönetmelikte geçen tanımlar;a)Oda:Yerel tabip odasını,b)Oda Bölgesi:Yerel tabip odası sınırları içinde kalan bölgeyi,c)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşu:Birden fazla hekimin bir araya gelerek kurduğu, kamu kurumları dışında kalan, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti veren kuruluşları,d)Hekim:1219 sayılı yasa ve diğer mevzuata göre Türkiye'de tıp mesleğini uygulamaya yetkili hekimleri,e)Uzman Hekim:Tıp fakültesinden mezun olarak Tababet Uzmanlık Tüzüğü'ne göre, herhangi bir uzmanlık dalında uzmanlık belgesi almış olan hekimleri,f)Sorumlu Hekim:Özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunun idari hizmetlerini yürütmekle görevlendirilmiş, aynı kuruluşta çalışan, tabip odası ve diğer kişi kurum ve kuruluşlarla ilgili işlemleri yürüten, bu kurum ve kişilere karşı sağlık kuruluşunun sorumluluğunu üstlenmiş tıp fakültesi mezunu olan hekimi,g)Protokol Defteri:Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşuna başvuran hastaların kimlik bilgileri ile yapılan tıbbi işlemlerin kaydedildiği onaylı defteri, kayıtların bilgisayarla tutulduğu, özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşlarında ise bilgilerin her gün alınıp sorumlu hekim tarafından imzalanan belgeleri,h)Tescil Kütüğü:Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarının tescil için başvuruları üzerine kayıtlarının yapıldığı, tescil tarihlerine göre bir kayıt numarası verilen tabip odası kayıtlarını,ı) Tescil Belgesi: Bu yönetmelikte öngörülen belgelerle başvuru yapan Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'na oda tescil kütüğüne kaydedildiklerine ilişkin verilen belgeyi ifade eder.KuruluşMadde 4- Türkiye'deki tıp fakültelerinden diploma almış veya yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olup da diplomalarının denkliği yetkili makamlarca onaylanmış hekimler ile İçişleri Bakanlığı'nca çalışma izni verilen Türk soylu yabancı hekimlerden birden fazlası bir araya gelerek Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları kurabilirler.TescilMadde 5-Yetkili makamdan aldığı ruhsat ile kurulan Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşu, ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde tabip odasına başvurup tescil belgesi almak zorundadır.Tescil İçin Gereken BelgelerMadde 6-Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşunun sorumlu hekimi ruhsat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tescil işlemleri için aşağıdaki belgelerle birlikte tabip odasına başvurur:a)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşunun adı, adresi, telefon numarası, kuruluş ruhsatı,b)Sorumlu hekimin adı, diploma örneği,c)Kurucu hekimlerin adı, diplomaları ve varsa uzmanlık belge örnekleri,d)Çalışan hekimlerin adı, diploma ve uzmanlık belgelerinin örnekleri,e)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları ile çalışan hekimler arasında yapılmış olan iş sözleşmesi örnekleri,f)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarında çalışan tüm hekimlerin çalışma gün ve saatlerini gösteren sorumlu hekim tarafından onaylanmış çizelge,g)Varsa röntgen ve laboratuvarlara ilişkin ruhsat örnekleri,h)Miktarı oda yönetim kurulu tarafından belirlenen tescil belgesi giderinin yatırıldığına ilişkin makbuz.İşleyişMadde 7-a) (26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre Kararı ile değişik) Her özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunda bir sorumlu hekim bulunur. Bu sorumlu hekim, özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunda tam gün çalışmakla yükümlüdür. Özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunda sunulan sağlık hizmetinin gerektirdiği altyapı olanaklarının sağlanması ile idari sorumluluk sorumlu hekime aittir. Tıbbi sorumluluk ise; sağlık hizmetini fiilen sunan hekime aittir.Sorumlu hekimin hastalık, izin vb. nedenlerle geçici olarak kuruluştan ayrılması halinde, durum yerine vekil olarak görevlendirilen sorumlu hekimin adı ile birlikte tabip odasına bildirilir.Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşunda sorumlu hekimlik yapan hekimler bir başka kuruluşta sorumlu hekim olarak görev yapamazlar.b)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşunun sorumlu hekimi, kurucu hekimler ile çalışan hekimler tabip odasına üye olmakla yükümlüdürler.c)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşunda çalışan hekimlerin çalışma gün ve saatleri, çalışmaya başladıkları tarih ile durumlarında meydana gelen değişiklikler kendileri yada sorumlu hekim tarafından 15 gün içinde tabip odasına bildirilir.d) Özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunun hasta muayene odalarının kapısında hekimin ad ve soyadı ile varsa uzmanlık alanını belirtir bir tabelanın asılması gerekir.e) (26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre Kararı ile değişik) Her hekim özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunun ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi kaşesini basarak imzalar. Kaşede; hekimin adı, soyadı, varsa uzmanlık alanı ve diploma numarası yer alır. Bunun dışında özel ayakta teşhis ve tedavi kuruluşunda özel hekim reçetesi veya başlıksız reçete kullanılamaz.f)Türk soylu hekimlerin İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarından aldıkları izin belgelerini muayene odasına asmaları gerekir.g)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nda gece nöbetçi olan hekimlerin isimlerinin görünür bir yere asılması gerekir.h)Muayene, tıbbi girişim, laboratuvar ücretlerinin hastaların görebileceği bir yere asılması gerekir.ı)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nda ancak küçük cerrahi girişimler yapılabilir. Orta ve büyük cerrahi girişimler yapılamaz.i)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nda lokal anestezi dışında anestezi verilemez. Anestezi cihazı bulundurulamaz.k)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nda yatırılarak hasta tedavisi yapılamaz.l)Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarında Türk Tabipleri Birliği tarafından ilan edilen asgari ücretin altında uygulama yapılamaz.m) (26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre kararı ile eklenen bent) Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları, konsültan hekim hizmeti sunma gerekçesiyle başka sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimleri çalıştıramaz.DenetimMadde 8-Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları sundukları sağlık hizmetleri yönünden tabip odalarının denetimine tabidirler. Bu denetim oda yönetim kurulu üyeleri tarafından veya yazılı olarak yetkilendirdikleri hekimler tarafından yapılabilir.Tabela ve İlanMadde 9-a)( 26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre Kararı ile değişik) Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları dış duvarlarının ön ve varsa yan duvarlarına en fazla iki adet tabela asabilirler. Tabela boyutları 3 metrekareyi geçmeyecek biçimde mevcut zemine göre düzenlenir, tabelalarda zemin rengi dahil olmak üzere tabip odaları tarafından hazırlanan tabela yönetmeliklerinde belirtilen iki renk kullanılır. 24 saat hizmet veren poliklinikler ışıklı tabela kullanabilir. Tabelalardaki yazıların "ÖZEL" kelimesi ile başlaması, takiben Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nın isminin yazılması ve harf boyutlarının 25 cm'yi geçmemesi gerekir. 24 saat açık kuruluşlar bu ibareyi tabelaların alt kısmına diğer harflerin yarı boyutlarında yazabilirler. Bunların dışında tabelaya logo ya da değişik hiçbir ibare eklenemez. Ana caddeden uzakta yer alan Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları yerlerini işaret eden en fazla iki adet 80x100 cm.'lik tabela kullanabilirler.b) Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları kuruluş ve ticari ortaklıkları ne olursa olsun onlara ait tabela yada herhangi bir ibare kullanamaz yada asamazlar. Kendilerinden önce kurulmuş Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nın isimlerini yada bu isimleri çağrıştırabilecek isimleri kullanamazlar.c)Tüm tıbbi ibarelerde Türkçe kelimelerin kullanılması gerekir.d) Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları standartları belirlenen tabela ve işaret tabelaları dışında ek olarak bez afiş, flama, pankart tipi, reklam amaçlı tanıtım araçları kullanamazlar. Reklam amacı ile gazete, radyo, televizyon ve internet ilanı veremezler. Basın, yayın organlarına verilecek ilanlarda Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları'nın ismi, adresi, çalışma gün ve saatleri ile çalışan hekimlerin isimleri ile varsa uzmanlık alanları dışında hiçbir ibare kullanılamaz.Madde 10-Bu yönetmelikte ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerini zamanında yada hiç yerine getirmeyen Özel Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları sorumlu hekimleri ve diğer hekimler hakkında 6023 sayılı yasa gereğince disiplin soruşturması başlatılır.DayanakMadde 11-Bu yönetmelik, 6023 sayılı kanunun 1, 4 ve 59/g hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.YürürlükMadde 12-Oniki maddeden ibaret bu Yönetmelik Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresinde görüşülüp karara bağlandıktan ve Türk Tabipleri Birliği yayın organlarından birinde yayınlandıktan 2 ay sonra yürürlüğe girer.YürütmeMadde 13-Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları yürütür.