# Adı Detay Küçük Harf
1 HEKİMİN STRATEJİK PERSONEL SAYILMASIYLA EŞ DURUMU MAZERETİNİN KISITLANMASI HK. DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI hekimin stratejik personel sayılmasıyla eş durumu mazeretinin kısıtlanması hk. danıştay yürütmenin durdurulması kararı
2 AVUÇİÇİ İZİ ALINMASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI avuçiçi izi alınması ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
3 6225 SAYILI YASA (UZMANLIKLAR) İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 6225 sayılı yasa (uzmanlıklar) ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
4 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasası ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
5 650 SAYILI KHK (ÇALIŞMA KISITLAMALARI) İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 650 sayılı khk (çalışma kısıtlamaları) ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
6 6009 SAYILI KANUNDA İŞÇİ SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN KİMİ DÜZENLEMELERLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 6009 sayılı kanunda işçi sağlığı alanında yapılan kimi düzenlemelerle ilgili anayasa mahkemesi kararı
7 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNUN SGK'DAN HİZMET ALACAĞINA İLİŞKİN DAVANIN ADLİ YARGIDA GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARI özel sağlık kuruluşunun sgk'dan hizmet alacağına ilişkin davanın adli yargıda görülmesi gerektiğine ilişkin uyuşmazlık mahkemesi kararı
8 663 sayılı KHK hakkında Anayasa Mahkemesi Gerekçeli Kararı 663 sayılı khk hakkında anayasa mahkemesi gerekçeli kararı
9 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN (TSM) KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE (3.8.2011) İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI toplum sağlığı merkezlerinin (tsm) kurulması ve çalıştırılmasına dair yönerge (3.8.2011) ile ilgili danıştay kararı
10 SAHTE DİŞHEKİMLERİNE VERİLECEK CEZALARLA İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI sahte dişhekimlerine verilecek cezalarla ilgili anayasa mahkemesi kararı
11 TDB DELEGE SAYILARINA İLİŞKİN İPTAL KARARI tdb delege sayılarına ilişkin iptal kararı
12 DEVLET MEMURLARININ YİYECEK YARDIMININ YÖNETMELİKLE DÜZENLENMESİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI devlet memurlarının yiyecek yardımının yönetmelikle düzenlenmesi hakkında anayasa mahkemesi kararı
13 MECBURİ HİZMETTE CEZALI SÜRE İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI mecburi hizmette cezalı süre ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
14 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - BİR KADRONUN BAKANLAR KURULU KARARIYLA MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLİĞİNE ATANAN KAMU GÖREVLİLERİ (GÜMRÜK BAŞMÜDÜRLERİ) İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - bir kadronun bakanlar kurulu kararıyla müsteşarlık müşavirliğine atanan kamu görevlileri (gümrük başmüdürleri) ile ilgili
15 SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DESTEK ANLAŞMASI (UNDP) sağlıkta dönüşüm programı destek anlaşması (undp)
16 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 5614 SAYILI TORBA YASA İLE 1219, 2368 VE 3359 SAYILI YASALARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - 5614 sayılı torba yasa ile 1219, 2368 ve 3359 sayılı yasalarda yapılan değişikliklerle ilgili
17 SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİTİM HASTANELERİNE ŞEF ATAMALARI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI sağlık bakanlığı eğitim hastanelerine şef atamaları ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
18 ÜÇLÜ PROTOKOL (19.8.2011 Tarihli) üçlü protokol (19.8.2011 tarihli)
19 TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI tek hekimin sürekli icap nöbetçisi olamayacağına ilişkin danıştay kararı
20 AYAKTA TEŞHİS TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN MUAYENEHANE STANDARTLARI İLE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ HAKKINDA DANIŞTAY YD KARARI - 10. DAİRE 2011-7101 ayakta teşhis tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin muayenehane standartları ile öğretim üyelerinin çalışması ile ilgili hükümleri hakkında danıştay yd kararı - 10. daire 2011-7101
21 TAM GÜN YASASI (5947) İLE İLGİLİ DANIŞTAY 5. DAİRE ESAS KARARI tam gün yasası (5947) ile ilgili danıştay 5. daire esas kararı
22 ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN EK ÖDEMESİNİN MESAİ SONRASI ÇALIŞMASINA BAĞLI OLARAK KESİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI üniversite personelinin ek ödemesinin mesai sonrası çalışmasına bağlı olarak kesilemeyeceğine ilişkin danıştay kararı
23 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI DİSİPLİN CEZASIYLA ÜNİVERSİTEDEN ÇIKARTILANLARIN YENİDEN BİR BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GİREMEYECEĞİ KURALININ ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU HAKKINDA anayasa mahkemesi kararı disiplin cezasıyla üniversiteden çıkartılanların yeniden bir başka üniversiteye giremeyeceği kuralının anayasaya aykırı olduğu hakkında
24 ÖĞRETİM ÜYESİ GÖREVLENDİRMEYE İLİŞKİN YASA HÜKMÜNÜN ANAYASAYA AYKIRI OLDUĞU KARARI öğretim üyesi görevlendirmeye ilişkin yasa hükmünün anayasaya aykırı olduğu kararı
25 DİPLOMA DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE OTOMATİK DENKLİK DÜZENLEMESİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI KARARI diploma denklik yönetmeliğinde otomatik denklik düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması kararı
26 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - TIPTA UZMANLIK KURULU İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - tıpta uzmanlık kurulu ile ilgili
27 İŞ BIRAKMAYA İLİŞKİN İDARE MAHKEMESİ KARARI iş bırakmaya ilişkin idare mahkemesi kararı
28 MUAYENEHANEDE YARDIMCI PERSONEL ZORUNLULUĞUNA VE HASTA BİLGİLERİNİN BAKANLIĞA VERİLMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI muayenehanede yardımcı personel zorunluluğuna ve hasta bilgilerinin bakanlığa verilmesi zorunluluğuna ilişkin yürütmenin durdurulması kararı
29 'TAM GÜN' YASASININ UYGULAMASIYLA İLGİLİ DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI 'tam gün' yasasının uygulamasıyla ilgili danıştay idari dava daireleri kurulu kararı
30 MECBURİ HİZMETE TABİ OLANLARIN DİPLOMALARINA EL KONULMASI İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI mecburi hizmete tabi olanların diplomalarına el konulması ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
31 MUAYENEHANELERLE İLGİLİ BELİRLENEN STANDARTLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI muayenehanelerle ilgili belirlenen standartlar hakkındaki yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin danıştay kararı
32 SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT 2007) DANIŞTAY İPTAL KARARI sağlık uygulama tebliği (sut 2007) danıştay iptal kararı
33 ÇEŞİTLİ KARARLAR çeşitli kararlar
34 DÖNER SERMAYE YASASININ BÜTÇE YASASI İLE DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI -5 ŞUBAT 2011 döner sermaye yasasının bütçe yasası ile değiştirilemeyeceğine ilişkin anayasa mahkemesi kararı -5 şubat 2011
35 HEMŞİRELİK KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 5 ŞUBAT 2011 hemşirelik kanunu ile ilgili anayasa mahkemesi kararı - 5 şubat 2011
36 TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ (TSM) YÖNERGESİ (27.1.2010) İLE İLGİLİ DANIŞTAY YD KARARI toplum sağlığı merkezleri (tsm) yönergesi (27.1.2010) ile ilgili danıştay yd kararı
37 5947 SAYILI YASA (TAM GÜN) ILE ILGILI ANAYASA MAHKEMESI KARARI 5947 sayılı yasa (tam gün) ıle ılgılı anayasa mahkemesı kararı
38 TABİPLİK YAPMAYA ENGEL SUÇ VE CEZALARI BELİRTEN HÜKME İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI tabiplik yapmaya engel suç ve cezaları belirten hükme ilişkin anayasa mahkemesi kararı
39 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN YAPILAN BİR DEĞİŞİKLİĞİN İPTALİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI işsizlik sigortası fonunun kullanımına ilişkin yapılan bir değişikliğin iptaline ilişkin anayasa mahkemesi kararı
40 CEZA DAVALARINDA YÜKSEK SAĞLIK ŞURASINA BAŞVURU ZORUNLULUĞUNUN İPTALİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ceza davalarında yüksek sağlık şurasına başvuru zorunluluğunun iptali ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
41 TAM GÜN YASASI (5947) - ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI KARARI tam gün yasası (5947) - anayasa mahkemesi yürürlüğün durdurulması kararı
42 İLAÇLI STENT - SUT 2010 - DANIŞTAY YD KARARI ilaçlı stent - sut 2010 - danıştay yd kararı
43 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ AĞIZ YÜZ VE ÇENE CERRAHİSİ UZMANLIK ALANI İLE KULAK BURUN BOĞAZ UZMANLIK SÜRESİYLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği ağız yüz ve çene cerrahisi uzmanlık alanı ile kulak burun boğaz uzmanlık süresiyle ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
44 BAĞKUR TEDAVİ YARDIMI - İLAÇLI STENT - YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ KARARI bağkur tedavi yardımı - ilaçlı stent - yargıtay 10. hukuk dairesi kararı
45 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - TTB işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - ttb
46 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - TTB işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - ttb
47 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - ÖZEL KURULUŞLARA EĞİTİM KURUMU YETKİSİ VERİLEMEYECEĞİ işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - özel kuruluşlara eğitim kurumu yetkisi verilemeyeceği
48 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ YAN DALI İLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği çocuk hematolojisi ve onkolojisi yan dalı ile ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
49 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - maden mühendisleri odası
50 İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI - MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI işyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı - makina mühendisleri odası
51 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUMA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - kadın hastalıkları ve doğuma ilişkin danıştay kararı
52 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - YOĞUN BAKIM VE ÇOCUK BAKIMA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - yoğun bakım ve çocuk bakıma ilişkin danıştay kararı
53 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - AĞIZ YÜZ ÇENE CERRAHİSİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - ağız yüz çene cerrahisine ilişkin danıştay kararı
54 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - CERRAHİ ONKOLOJİYE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - cerrahi onkolojiye ilişkin danıştay kararı
55 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - PLASTİK CERRAHİYE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - plastik cerrahiye ilişkin danıştay kararı
56 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - MUHTELİF HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - muhtelif hükümlerine ilişkin danıştay kararı
57 MESKENLERDE MUAYENEHANE AÇILABİLMESİNE İZİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI meskenlerde muayenehane açılabilmesine izin verilmesi ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
58 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KANUNU İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI kamu görevlileri etik kurulu kanunu ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
59 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - 4924 SAYILI YASA İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - 4924 sayılı yasa ile ilgili
60 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ALGOLOJİ YAN DALI İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği algoloji yan dalı ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
61 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ YAN DALI İLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği klinik nörofizyoloji yan dalı ile ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
62 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - HEMŞİRELİK KANUNU İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - hemşirelik kanunu ile ilgili
63 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI - BAZI KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK BİRİMLERİNİN SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİNE DAİR KANUN (5283) İLE İLGİLİ anayasa mahkemesi kararı - bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık birimlerinin sağlık bakanlığına devredilmesine dair kanun (5283) ile ilgili
64 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI emekli ikramiyesi ödemesi ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
65 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ ROMATOLOJİ YAN DALININ BAĞLI BULUNDUĞU ANA DALLAR ARASINDA FTR'NİN BULUNMASINDA HUKUKA AYKIRILIK OLMADIĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği romatoloji yan dalının bağlı bulunduğu ana dallar arasında ftr'nin bulunmasında hukuka aykırılık olmadığına ilişkin danıştay kararı
66 TÜRK SOYLU YABANCILARDAN ÇALIŞMA İZNİNDEN MUAF TUTULACAKLARA İLİŞKİN GİZLİ YÖNETMELİĞİN BİR KISIM HÜKÜMLERİNİN YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI türk soylu yabancılardan çalışma izninden muaf tutulacaklara ilişkin gizli yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin danıştay kararı
67 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ - YENİ KURULAN YAN DAL UZMANLIK UNVANLARININ ANCAK İLGİLİ ANA DAL UZMANLARINA SINAVSIZ OLARAK VERİLEBİLECEĞİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI uzmanlık yönetmeliği - yeni kurulan yan dal uzmanlık unvanlarının ancak ilgili ana dal uzmanlarına sınavsız olarak verilebileceğine ilişkin danıştay kararı
68 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMASI İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi alması ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
69 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ TIBBİ PARAZİTOLOJİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği tıbbi parazitoloji ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
70 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER MEZUNLARI İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği tıbbi biyolojik bilimler mezunları ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
71 UZMANLIK YÖNETMELİĞİ KALP DAMAR CERRAHİSİ İLE İLGİLİ YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI uzmanlık yönetmeliği kalp damar cerrahisi ile ilgili yürütmenin durdurulması kararı
72 ÖZEL SAĞLIK KURUMLARININ REKLAMLARI NEDENİYLE CEZALANDIRILMALARI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BAZI DANIŞTAY KARARLARI özel sağlık kurumlarının reklamları nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğine ilişkin bazı danıştay kararları
73 KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI klinik araştırmalar hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay yürütmenin durdurulması kararı
74 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALMALARINI ÖNLEYEN YÖNETMELİK MADDESİNİN YÜRÜTMESİNİ DURDURAN DANIŞTAY KARARI biyoloji bölümü mezunlarının tıpta uzmanlık eğitimi almalarını önleyen yönetmelik maddesinin yürütmesini durduran danıştay kararı
75 ORTA VADELİ PROGRAM (2010-2012) orta vadeli program (2010-2012)
76 SAĞLIK BAKANLIĞI PLANLAMA VE İSTİHDAM KOMİSYONU KARARI (1) sağlık bakanlığı planlama ve istihdam komisyonu kararı (1)
77 DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI devlet memurlarının tedavi yardımına ilişkin anayasa mahkemesi kararı
78 ATAMA NAKİL YÖNETMELİĞİ 2007 DEĞİŞİKLİKLERİ DANIŞTAY İPTAL KARARI atama nakil yönetmeliği 2007 değişiklikleri danıştay iptal kararı
79 HEKİM YETKİSİ GENELGESİ (3-255) DANIŞTAY KARARI hekim yetkisi genelgesi (3-255) danıştay kararı
80 İLAÇLI STENT BEDELİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI ilaçlı stent bedeline ilişkin danıştay kararı
81 AİLE HEKİMLİĞİ PİLOT UYGULAMASI HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
82 Hizmet satınalma ile ilgili Danıştay kararı hizmet satınalma ile ilgili danıştay kararı
83 HİZMET SATINALMA İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI hizmet satınalma ile ilgili danıştay kararı
84 EĞİTİM HASTANELERİNE KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCISI ATANMASI İLE İLGİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI eğitim hastanelerine klinik şefi ve şef yardımcısı atanması ile ilgili yasa değişikliği hakkında anayasa mahkemesi kararı
85 DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 5371 SAYILI YASA HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARI devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin 5371 sayılı yasa hakkındaki anayasa mahkemesi gerekçeli kararı
86 UZMANLIK ÖĞRNEMİ SONRASINDA ZORUNLU HİZMETE ATANANLARA YOLLUK ÖDENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI uzmanlık öğrnemi sonrasında zorunlu hizmete atananlara yolluk ödenmesi gerektiği hakkında danıştay kararı
87 HİZMET SATIN ALMA İLE İLGİLİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI hizmet satın alma ile ilgili anayasa mahkemesi kararı
88 DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN 5371 SAYILI YASA HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİ KARARI (Y.D.) devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin 5371 sayılı yasa hakkındaki anayasa mahkemesi kararı (y.d.)
89 HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTA hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik ile ilgili danışta
90 TORBA YASA VE İADE GEREKÇESİ torba yasa ve iade gerekçesi
91 İŞYERİ SAĞLIK BİRİMLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI işyeri sağlık birimleri ve işyeri hekimlerinin görevleri ile çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik ile ilgili danıştay kararı
92 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu hakkında anayasa mahkemesi kararı