1. 65 yaş üstünde olup da herhangi bir yerde çalışması olan üyelerden aidat alınmasına oyçokluğu ile,
  2. 6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen depremlerde binaları hasar görmüş veya tümüyle kullanılmaz hale gelmiş olan Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep-Kilis ve Kahramanmaraş tabip odasına, Oda tarafından 2022 ve 2023 yılı için Türk Tabipleri Birliği’ne ödenecek olan Birlik payı tutarında bağış yapılmasına; bağışın dönem borcunu ödemeyen odaların borçlarından mahsup edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesine oybirliği ile,
  3. TTB-UDEK Genel Kurulu’nda karar altına alınan kabul edilen Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi Hakkında Yönetmelik’in kabulüne oybirliği ile,
  4. TTB Merkez Konseyi tarafından “TTB Afetlerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Akademisi (TTB ASY Akademi)” kurulmasına, çalışma usul ve esaslarının yönergeyle düzenlenmesine, Yönerge hazırlama yetkisinin Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne verilmesine oyçokluğu ile

Karar verildi.

  1. Tabip odasına üye hekimlerin aidatlarının eşitlenerek tek bir aidat belirlenmesi önergesinin oy çokluğu ile reddine,
  2. Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kolu adının Türk Tabipleri Birliği Kıdemli Hekimler Kolu, tabip odalarında faaliyet gösteren Emekli Hekimler Komisyonu adının Kıdemli Hekimler Komisyonu olarak değiştirilmesine ilişkin yönergenin oyçokluğu ile reddine,

Karar verildi.