Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamında 23 Kasım 2021 günü İstanbul’dan başlayan “Beyaz Yürüyüş”; Kocaeli, Bursa ve Eskişehir’de devam etmiş, 27 Kasım 2021 günü de Ankara’da “Beyaz Forum” ile noktalanmıştı.

Hekimlerden, sağlık emekçilerinden, tıp öğrencilerinden, kurum temsilcilerinden ve milletvekillerinden oluşan onlarca kişinin söz aldığı üç saatlik forumda; sağlık alanındaki birçok sorun ifade edilmiş, çözüm önerileri sunulmuş, birlikte yürütülecek bir mücadele ile özlük ve sağlık hakkının kazanılabileceği vurgulanmıştı.

TTB, Beyaz Forum’da dile getirilen talep ve öneriler ile çözüm için üstlenilmesi gereken sorumlulukları da içeren bir sonuç raporu hazırladı.

Raporun tamamı şöyle:

Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam!

(27 Kasım 2021 Beyaz Forum Sonuç Raporu)

…Sesimde pırıl pırıl bir güç var

Karanlıkta boy atmaya

Sessizliği aşmaya yarayan…

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 1 Ekim 2021 tarihinde yaptığı açıklama ile tüm sağlık emekçileri, hekimler adına Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan defalarca istenilen randevulara yanıt gelmediği ve sağlık emekçilerinin sabırlarının tükendiği; sağlıkta dönüşümün yarattığı tahribatın hem sağlık emekçilerini hem de yurttaşları sağlıksızlığa ittiğini belirtmiştir. TTB, 175 bin hekimin sağlığa dair uyarılarını ve görüşlerini paylaşmak; toplumun sağlık hakkını korumak için görüşmek istedikleri Sağlık Bakanı’nın meslektaşlarına kulaklarını tıkaması kabul edilemez diyerek “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecini başlattığını duyurmuştur.

Eylem süreci içerisinde “5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz”, ”COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılsın”, ”Emekliliğe de Yansıyacak Yaşanabilir Temel Ödeme İstiyoruz”, ”Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz”, ”Şiddete Karşı Etkili Yasa, Güvenli İşyerleri İstiyoruz” ve ”Sağlık Hizmetlerinin Toplumcu Bir Anlayışla Yeniden İnşa Edilmesini İstiyoruz” başlıklarıyla her hafta bir basın açıklaması yapılmış; eylem sürecinde sağlık çalışanlarını yalnızca alkışlayan Sağlık Bakanı’na alkışları, alkışlarla iade edilmiştir. 23 Kasım’da başlayan “Beyaz Yürüyüş” ve sonrasındaki “Beyaz Forum”a tüm hekim, sağlık çalışanları; bölge tabip odaları toplantıları ve il gezileriyle eylem süreci anlatılarak davet edilmiştir.

“Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz” diyerek Ankara’da TTB binası önünde bir araya gelen binin üzerinde hekim ve sağlık çalışanı daha sonra “Beyaz Forum”da bunun ardından birlikte neler yapılacağını konuşmuş; yönet(e)meyenlerin sağlık sistemini iflas ettirdiğini belirterek artık emeğin de sözün de bizde olduğunu dile getirmiştir.

Türkiye’nin her yerinden bir araya gelen tabip odaları ve hekimlerin yanı sıra; birçok sağlık emekçisi, tıp öğrencisi, emek-meslek örgütü temsilcisi, demokratik kitle örgütü temsilcisi, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri “Beyaz Forum”da yerini almış; hekimlerin haklı taleplerine destek vermişlerdir. “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!” diyen forum katılımcıları sağlık alanında birçok sorunu ve çözüm önerilerini sunmuş, birlikte mücadele ile özlük ve sağlık hakkımızı kazanabileceğimizi vurgulamıştır. COVID-19’un meslek hastalığı sayılmasından, insanca geçinecek emekliliğe yansıyan maaşa; tıp eğitiminden liyakatsiz yönetici/akademisyen atamalarına; KHK ve güvenlik soruşturması hukuksuzluklarından toplumun sağlık hakkının özel hastanelerin insafına bırakılmasına; asistan ve tıp öğrencilerinin eğitim ve özlük haklarının gaspından emekli hekimlerin asgari ücretin bile altında maaş almasına; sağlıkta şiddetten toplumsal şiddete kadar birçok konuda söz alan katılımcılar öneri ve görüşlerini forumda paylaşmıştır. Mücadelenin sürekliliğinin ve tüm talepler kazanılana kadar ısrarcılığının toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı için gerekli olduğu belirtilen forum üç saat sürmüştür.

Forumda aşağıdaki başlıklar altında dile getirilen talep ve öneriler, TTB’ye ve bağlı odaları başta olmak üzere toplumun tüm emek demokrasi örgütlerine kararlılıkla yürütülmesi gereken ödev ve sorumluluklar yüklemektedir:

 

Tüm Sağlık Emekçileri İçin İnsanca Yaşayacağımız Emekliliğe Yansıyan Temel Ücret

Talebimizin yönetenlerin de görmezden gelemeyeceği yalınlıkta olması onun en büyük gücüdür: İnsanca yaşayacak ücret. Bu talep hekimler kadar sağlık emekçileri-tüm emekçiler için yani sömürenler hariç tüm toplum içindir. Taleplerimizi ne kadar açık ve yalın ifade edebilirsek o kadar sahiplenilecektir.

Sağlıkta performans sistemi etik ilkelerimize karşıdır, kaldırılmalıdır. Ek ödemeler hekim maaşlarının önüne geçmemeli toplam ücretin %15’inden fazla olmamalıdır.

7200 ek gösterge ve tüm sağlık emekçilerine pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı verilmelidir.

Aslolan emekliliğe yansıyan temel ücrettir.

Çalışma Koşullarımızın İyileştirilmesi, İnsanca Çalışma Süreleri

Hekimler bilinçli olarak yalnızlaştırılmakta, umutsuzlaştırılmakta ve bunların sonucunda mutsuzlaşmaktadır. Özellikle yeni yapılan şehir hastanelerinde ilk ortadan kaldırılan doktor odaları olmuştur. Yalnızlaşan hekimlerin daha iyi sömürüleceğini varsayanlara karşı vereceğimiz en iyi cevap bir araya gelmek, odalarımıza sahip çıkmaktır.

İktidar, hekimlerin emeğini bilerek yok saymakta, değersizleştirmekte ve toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Hekimlere, hastaneleri satmak isteyen iktidara karşı topluma, kendimizi iyi anlatma sorumluluğumuz düşmektedir.

5 dakikada bir verilen randevuyla sağlık ve hekimliği 5 dakikaya sığdırmaya çalışan; bir hekimin günde 100 hastaya bakmasını öngören bu sağlık sistemi, sağlık değil sağlıksızlık üretmektedir. Tedavide doğru tanı önemlidir ve anamnez ile fizik muayene tedavinin olmazsa olmazıdır. Bunların hiçbiri bize dayatılan 5 dakika muayene sürelerinde mümkün değildir.  5 dakikada sağlık hizmeti de verilemez, hekimlik de yapılamaz. Hekimler kötü hekimlik uygulamalarına zorlanmaktadır. Hekimler ve örgütü TTB buna karşı durmalı, bu durumu topluma iyi anlatmalıdır. 5 dakikada muayene dayatmasının taşıdığı riskler topluma güçlü aktarılabilse asla kabul edilmeyecek, bu dayatma daha çabuk boşa çıkarılacaktır.

COVID-19 Meslek Hastalığı Sayılsın

Güven ilişkisi gerçekle başlar ancak salgın döneminde toplumun iktidara güveni yok olmuştur. Salgın ile ilgili veriler ve süreç hakkında toplum gerçeklere ulaşamamıştır.

Salgınla mücadelede yalnızca tüm fedakarlıklarını ortaya koyan hekimler, sağlık çalışanları değil aileleri ve çocukları da ciddi zorluklar yaşamıştır. Evlerine gidemeyen, kalacak yer arayan hekimler, çocuklarını teslim edecek kreş vb. hiçbir yer bulamamıştır.

Önlenebilir hastalıklar nedeniyle birçok meslektaşımızı, sağlık çalışanını kaybettik. Ancak ölen sağlık çalışanlarını meslek hastalığına bağlı kaybettiğimizi bir de iktidara kanıtlamamız istendi. İktidar bu kadar insani bir durumda dahi acımasız davranabilmiştir. Ölen hekimleri TBMM’de dile getiren muhalefet milletvekilleri dahi fezlekelerle korkutulmuş, bu gündem unutturulmaya çalışılmıştır. Ancak ölen 500’ün üzerinde sağlık çalışanının sevenleri ve aileleri bunu unutmayacaktır. COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası’nın çıkması için mücadele biz meslektaşlarının, mesai arkadaşlarının yitirdiğimiz hekimlere karşı bir sorumluluğudur ve TTB yasa çıkana kadar mücadeleyi kararlılıkla sürdürmelidir.

Salgındaki fazladan ölümlerin sorumluluğu başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıklar ve iktidardadır. İnsanlığa karşı işlenmiş bu suça karşı tüm sağlık emek örgütleri, demokrasi güçleri gerekli tepkiyi hızla göstermelidir.

Sağlıkta Şiddetle Mücadele

Hekimlik mesleği özel bir sanattır ve kendine özgü ciddi sorumluluk ve yükleri bulunmaktadır. Hekimler sanatlarını endişe etmeden ve özgürce yapmak istemekte; mevcut sağlık yönetimi ise hekimlere bunu bir lüksmüş gibi hissettirmektedir. Hekimler mesleklerinin gereğini yerine getirebilmeleri için özerklik hakları tam korunma altına alınmalıdır.

Hekimler artık gerçekten işleyen bir Sağlıkta Şiddet Yasası’na ihtiyaç duymaktadır. Bunun için hızla TTB tarafından hazırlanan yasa önerisi tekrar gündeme getirilmeli, çalışma yürütülmelidir. İşyerlerimiz alanın uzmanları ile görüşülerek güvenli, sağlıklı çalışma ortamları haline getirilmelidir.

KHK ve Güvenlik Soruşturmaları

Hekimlerin kamuda da özelde de iş güvencesi kalmamıştır. KHK ve güvenlik soruşturmaları, arşiv taramaları gibi bahanelerinin bu iş güvencesini iktidar ve yanlılarının eline bırakma girişimi olduğu açıktır. KHK’ler nedeniyle iki milyon insanın ekmeği elinden alınmıştır.

KHK ve güvenlik soruşturmaları iktidar yanlısı olmayanlara, topluma, iş üzerinden korku salma taktiğidir. Bunu boşa çıkarma ve dayanışma Türkiye demokrasisi için de sorumluluğumuzdur. KHK’li, atanmayan, güvenlik soruşturması bahanesiyle işten çıkarılan tüm hekimlerin ortak sesi olmak, bu uygulamaların ortadan kaldırılması için mücadele etmek; iş ve gelecek güvencemiz için mücadele etmektir ve sorumluluğumuzdur.

Özgür, Özerk, Eşitlikçi, Demokratik Üniversite ve Tıp Eğitimi

Tıp eğitiminde üniversite enflasyonunun en büyük hedefi ucuz emek, ucuz işgücüdür. Niteliksiz tıp eğitimi ile tıp öğrencilerinin anayasal eğitim hakkı ellerinden alınırken, halkın da nitelikli sağlık hizmeti hakkı tehlikeye atılmaktadır.

Tıp öğrencileri gelecekleri için kaygılıdır ve çoğunlukla birincil hedefleri yurtdışında çalışmaktır.

Tıp eğitimi etik ilkelere bağlı ve laik olmalıdır. Son dönemde bu değerlere bilinçli yapılan saldırılar ve yıpratmalara karşı tüm alanlardaki hekimler bir araya gelmeli ve tıp eğitiminin temel değerlerine “amasız, fakatsız” sahip çıkmalıdır.

Asistan Hekimlerin Hakları Var

Asistan Hekimler 36 saatlik nöbetlerle sağlığını kaybetmiş durumdadır. Nöbet sonrası çalışma insani değildir ve hastalar için de büyük risk demektir. Hiçbir maddi karşılık dinlenme hakkının karşısında sunulamaz; böylesi bir tavır insanlık ve etik dışıdır. Uzman hekimler ve akademisyenler asistan hekimlerin haklarını aynı güç ve kararlılıkla savunursa, birlikte mücadele edilirse kazanılacaktır.

Nöbet sonrası izin temel insani haktır ve tercihe bırakılamaz. Nöbet sonrası izin asistan hekimlerde kaygıya yer bırakmayacak şekilde hiçbir özlük ve maddi haklarının kaybına neden olmayacak şekilde garanti altına alınmalıdır. TTB nöbet sonrası zorla çalıştırma, angarya çalışma gibi etik dışı uygulamalarda bulunanlar ile ilgili yaptırımları hızla uygulamalı aynı tutumu taraf olan diğer kurumların da alması için gerekli idari ve toplumsal baskıyı oluşturmalıdır.

Özel Hastaneler ve Emek Sömürüsü

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yegâne hedefi özelleştirmenin hızlanması, sağlığa dair ne varsa satılmasıdır. Burada en büyük kâr getirecek alan da sağlık çalışanlarının ucuz emeği olarak görülmektedir. Artık hekimler geçinebilmek için birden fazla işte çalışmak zorunda kalmaktadır.

Sağlıkta Dönüşüm Programı karşısında durmak hastanelerin satılmasının önünde durmaktır; koruyucu sağlık hizmetlerinin ve emeğimizin yanında durmaktır.

Giderek kartelleşen özel hastaneler ve özelleştirmeler konusunda TTB, bu alanın tüm bileşenleriyle bir araya gelerek bütüncül bir politika oluşturmalıdır.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

İktidar COVID-19 salgının en yoğun yaşandığı zamanlarda dahi işçileri çalıştırmış, ölüm riskine rağmen işverenlerin işçileri sömürmesine sessiz kalmıştır. TTB salgının en yoğun yaşandığı dönemlerde defalarca “Çarklar dursun, ölümler bitsin” çağrısında bulunmuş ancak iktidar bu çağrıya kulaklarını tıkamıştır. Bunca uyarıya rağmen bütün kaygısı işçi sağlığı/toplum sağlığı yerine para olanların COVID-19 salgınına bağlı işçilerin hastalanmasında ve ölümlerinde sorumluluğu vardır.

Bu alanda çalışan hekimlerin de %38’i işini kaybetme korkusu yaşamakta; %37’si ücretlerini ve maaşlarının bir kısmını ya da tamamını alamamaktadır. İşyeri hekimlerinin ödemeleri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) üzerinden yapılmakta; işyeri hekimlerinin %45’i TTB’nin belirlediği asgari ücretin yarısını almaktadır.

Meslek odasına üye olmadan işyeri hekimi çalıştırılması yasadışıdır. İlgili bakanlıklar emek sömürüsünün önüne geçmek için buna izin vermemeli; TTB bununla aktif mücadele etmelidir.

Şehir Hastaneleri

Özelleştirmenin ve sağlıkta sömürünün yeni halini almış şehir hastaneleri, toplumu, hekimleri ve sağlık çalışanlarını birbirinden koparmakta; sağlıksızlık satmaktadır.

Liyakatsizliğin ve usulsüzlüklerin merkezi haline gelen şehir hastaneleri sadece birilerini zengin etsin diye gereksiz büyüklükte yapılırken; hekim, sağlık çalışanı için dinlenme odaları konulmayacak kadar da küçük yapılmıştır.

Birtakım şirketlere kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine yol açan şehir hastanelerinin sözleşmelerinin tazminatsız feshedilerek kamunun zarar etmesinin önüne geçilmelidir. TTB önceki yıllarda olduğu gibi Sayıştay’ın bu raporları doğrultusunda ihmali ve suistimali bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında yargılama yapılması ve oluşan “kamu zararının tespiti” için gerekli yasal girişimlerde bulunmalıdır.

Aile Hekimliği ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Salgını hastanede karşılayarak mücadele edeceğini iddia eden hükümetin başarısızlığı ve beceriksizliği bir kez daha göstermiştir ki, sağlıkta öncelik koruyucu sağlık hizmetlerinde olmalıdır. Korumak tedavi etmekten daha ucuz ve daha güvenlidir.

Birinci basamak çalışanlarında sürekli bir baskı ve gelecek kaygısı oluşturulmuştur. Birinci basamak artık sağlık politikalarındaki en önemli konumunu hızla almalı, TTB bunu hazırladığı politika önerileriyle ortaya koymalıdır. Birinci basamak sağlık hizmetleri, yaşam alanlarıyla, okullarla entegre yürütülmelidir. Birinci basamak politikalarında kadın sağlığı yok sayılmaktadır. TTB’nin kurucu sağlık politikalarında temel noktalardan birisi bu olmalıdır.

Aile hekimlerinin gelirleri her geçen yıl düşmüş; iş yükü ve özlük haklarında kayıplar artmıştır.

Aile Hekimleri Ceza Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamak ve aile hekimliği politikasını salgın döneminde tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. Tümüyle geri çekilene kadar mücadele sürdürülmelidir.

TTB sorunun çözümü için artık Sağlık Bakanlığı’nı beklememeli; hekimleri, sağlık çalışanlarını çözümün bir parçası olarak sürece kattığı bir birinci basamak sağlık hizmetleri çalışması yürütmelidir.

Toplumun Sağlık Hakkı

Mesleğimize, sağlığımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için toplum ve sağlık emekçilerinin birlikte mücadeleden başka şansı yoktur. Halkla birlikte yürütülmeyen bir mücadele başarılı olamaz. Birlikte mücadeleyi mahallelerden, iş yerlerinden, yerellerden örecek meclisler, platformlar kurmak; var olanları güçlendirmek gereklidir.

Herkesin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması ve sağlık hizmetlerinin herkes için ulaşılabilir ve genel bütçeden karşılanması için mücadele TTB kadar tüm sağlık ve emek örgütlerinin de görevidir.

Mücadelede Kararlılık

Hekimleri duymayan, korumayan bir Sağlık Bakanı artık meşruluğunu yitirmiştir.

Sağlık alanına yansımış sorunlar bütünden kopuk değildir. Eğitim, ekonomi gibi birçok alanda yürütülen yanlış politikalar sağlık alanına da aynen yansımıştır. Mevcut iktidar işçiye, emekçiye hiçbir yaşam hakkı tanımazken emekçilerin elinde bulundurduğu kazanımlara da göz dikmiştir. Kadınların, işçilerin, barış ve demokrasi savunucularının, hekimlerin direnci ve mücadelesi karanlığı aydınlatacaktır.

Hekimlerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır. Beyaz Yürüyüş daha da güçlendirilerek, toplumsallaştırılarak bu karanlık hep beraber yıkılabilir; bunun için tüm emek demokrasi güçlerine sorumluluk düşmektedir.

TTB’nin başlattığı Beyaz Yürüyüş sadece bir başlangıçtır. Bu mücadele yerellerde, işyerlerinde her gün güçlendirilirse, topluma yayılırsa emek ve demokrasi kazanacaktır.

İlk adım olarak 14 Mart’a kadar uzanan, toplumu da içine katan bir mücadele programı TTB tarafından hızla planlanmalı ve paylaşılmalıdır. Sağlık hakkımıza sahip çıkan bölgesel mitingler, merkezi miting ve gerekirse GöREV hazırlıkları şimdiden başlamalıdır.

Basında uygulanan sıkı sansür ve engellemelere karşı topluma ulaşılacak tüm iletişim kanalları zorlanmalı ve denenmelidir. Hekimlerin güçlü dayanışma ve iletişim ağlarına ihtiyaç var ve bunun için hep birlikte kafa yormalı, emek vermeliyiz. Sözlerimizin eylemlerimizin kitleselleşmesi dönüştürücü gücünü ve hızını da artıracaktır.

Hekimlerin demokrasinin tüm mekanizmalarını koruma ve işlemesini sağlamada çaba sarf etmesi de mesleğinin sorumluluğu gereğidir. Toplumun tüm kesimlerinin sağlık emekçileri, hekimlerle birlikte aktif ve eşit rol aldığı sağlık meclislerinin kurulmasının geleceğimize ve sağlığımıza sahip çıkmada önemli misyonu olacaktır.

Haklılığımıza güvenmeli; hayallerimizi ve inancımızı ışıl ışıl ve diri tutmalıyız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyiİlgili İçerikler

TTB 74. Büyük Kongresi’nde İkinci Gün: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz!

TTB 74. Büyük Kongresi’nde İkinci Gün: Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Hiçbir Yere Gitmiyoruz!

15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: “Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz!”

15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: “Emeğimizin Hakkını Aldığımız Sağlıklı Bir Geleceği Birlikte İnşa Edeceğiz!”

15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2

15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2

15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1

15 Haziran Beyaz G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1

15 Haziran 2022 G(ö)REV’i Öncesi Topluma Çağrımızdır

15 Haziran 2022 G(ö)REV’i Öncesi Topluma Çağrımızdır

TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’deki Teklife Karşı Harekete Geçti: 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’deyiz!

TTB ve Sağlık Emek-Meslek Örgütleri TBMM’deki Teklife Karşı Harekete Geçti: 15 Haziran’da Beyaz G(ö)REV’deyiz!

Binlerce Hekim ve Sağlık Çalışanı Beyaz Miting’de Buluştu: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

Binlerce Hekim ve Sağlık Çalışanı Beyaz Miting’de Buluştu: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

Sağlık Hakkımızın Korunması, Demokratik Haklarımızın Kullanılmasından Geçer

Sağlık Hakkımızın Korunması, Demokratik Haklarımızın Kullanılmasından Geçer

29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri İzmir ile Devam Etti

29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri İzmir ile Devam Etti

29 Mayıs Mitingi Öncesi Bölge Toplantıları Güney İlleri ve Doğu-Güneydoğu İlleri Tabip Odaları ile Devam Etti

29 Mayıs Mitingi Öncesi Bölge Toplantıları Güney İlleri ve Doğu-Güneydoğu İlleri Tabip Odaları ile Devam Etti

29 Mayıs Mitingi Öncesi Ege Bölge Toplantısı Yapıldı

29 Mayıs Mitingi Öncesi Ege Bölge Toplantısı Yapıldı

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz

Sağlıklı Bir Gelecek İçin Herkesi 29 Mayıs’ta Ankara’ya Çağırıyoruz

29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri Ankara, Isparta ve Burdur ile Devam Etti

29 Mayıs Mitingi Öncesi İl Gezileri Ankara, Isparta ve Burdur ile Devam Etti

Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

Sağlık Emek-Meslek Örgütlerinden 29 Mayıs Ankara Mitingine Çağrı: Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin!

TTB’nin 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Başladı: Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!

TTB’nin 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Başladı: Sağlığımız İçin Hekimlere Kulak Verin!

TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam!

TTB, Eylem Programının Devamını Açıkladı: Vazgeçmiyoruz! Haklarımız ve Toplumun Sağlık Hakkı İçin Mücadeleye Devam!

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Demokrat Parti’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Demokrat Parti’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Gelecek Partisi’ne Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Gelecek Partisi’ne Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında HDP’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında HDP’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Sol Parti’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Sol Parti’ye Ziyaret

TTB, 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TİP’i Ağırladı

TTB, 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TİP’i Ağırladı

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TKP’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında TKP’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Saadet Partisi’ne Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında Saadet Partisi’ne Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında EMEP’e Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında EMEP’e Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında İyi Parti’ye Ziyaret

TTB’den 10 Acil Talepli İmza Kampanyası Hakkında İyi Parti’ye Ziyaret

Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi

Mersin ve Van Beyaz Buluşmaları Sonuç Bildirgesi

Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz!

Van’da Beyaz Buluşma Gerçekleşti: Demokrasi Olmadan Sağlık Olmaz!

Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz!

Önlüğümüzün Beyazıyla Hakkımız Olanı Alana Kadar Vazgeçmeyeceğiz!

Mersin’de Beyaz Buluşma Gerçekleşti

Mersin’de Beyaz Buluşma Gerçekleşti

Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz

Tüm Türkiye’de, Tüm Sağlık Kurumlarında G(ö)REV’deydik. Meslektaşlarımıza ve Bizleri Yalnız Bırakmayan Topluma Teşekkür Ederiz

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eyleminde İkinci Gün

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eyleminde İkinci Gün

Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür

Bugün Önlüğümüzü Çamura Bulamaya Çalışanlara Karşı Her Yeri Beyaza Boyama Günüdür

Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam

Oyalama Değil Somut Adımlar İstiyoruz: Mücadeleye Devam

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemi İlk Gününü Geride Bıraktı

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemi İlk Gününü Geride Bıraktı

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 14 Mart Mektubu

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 14 Mart Mektubu

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2

İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!”

İstanbul’da Büyük Beyaz Buluşma: “Hiçbir Yere Gitmiyoruz, Buradayız! Hakkımız Olanı Alacağız! 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)REV’deyiz!”

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Eskişehir ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Eskişehir ile Devam Etti

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1

14-15 Mart Büyük G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Mardin ve Şırnak ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Mardin ve Şırnak ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bolu ve Kastamonu ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bolu ve Kastamonu ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bartın, Kocaeli, Bursa ve Çorum ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bartın, Kocaeli, Bursa ve Çorum ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Zonguldak, Balıkesir, Amasya ve Siirt ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Zonguldak, Balıkesir, Amasya ve Siirt ile Devam Etti

Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız!

Hiçbir Yere Çekip Gitmiyoruz! Buradaydık, Buradayız, Burada Kalacağız!

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Çanakkale ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Çanakkale ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Denizli ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Denizli ile Devam Etti

Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş

Sağlık Bakanlığı’nın G(ö)REV Eylemlerine Yönelik Yazısının Tebliğ-Tebellüğü Hakkında Hukuki Görüş

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri İzmir ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri İzmir ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Antalya ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Antalya ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bingöl ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bingöl ile Devam Etti

TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı

TTB ve Tabip Odaları 14 Mart Tıp Bayramı’na Giderken 10 Acil Talebini Açıkladı

8 Şubat G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: Haklarımızı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

8 Şubat G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi: Haklarımızı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

TTB ve Tabip Odalarından Ortak Çağrı: 8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2

8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 2

8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1

8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notu - 1

8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

8 Şubat’ta G(ö)REV Zamanı!

“Beyaz Nöbet”te Yedinci Gün: 4 Şubat’ta TBMM Önünde, 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz!

“Beyaz Nöbet”te Yedinci Gün: 4 Şubat’ta TBMM Önünde, 8 Şubat’ta Beyaz G(ö)REV’deyiz!

“Beyaz Nöbet”te Altıncı Gün: Bu, Hem Emek Hem de Toplumsal Sağlık Mücadelesidir

“Beyaz Nöbet”te Altıncı Gün: Bu, Hem Emek Hem de Toplumsal Sağlık Mücadelesidir

“Beyaz Nöbet”te Beşinci Gün: Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çıkacağız!

“Beyaz Nöbet”te Beşinci Gün: Emeğimize, Haklarımıza Sahip Çıkacağız!

“Beyaz Nöbet”te Dördüncü Gün: TTB’nin Mücadelesi Gelenekten Geleceğe Sürüyor

“Beyaz Nöbet”te Dördüncü Gün: TTB’nin Mücadelesi Gelenekten Geleceğe Sürüyor

“Beyaz Nöbet”te Üçüncü Gün: Örgütlü Mücadele Kazandıracak!

“Beyaz Nöbet”te Üçüncü Gün: Örgütlü Mücadele Kazandıracak!

“Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor

“Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

“Beyaz Nöbet” Başladı: Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam!

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup: Biz Yaşatmayı Bildiğimiz Kadar Direnerek Kazanmayı da Biliriz!

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere Mektup: Biz Yaşatmayı Bildiğimiz Kadar Direnerek Kazanmayı da Biliriz!

Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz!

Haklarımız İçin 26 Ocak-4 Şubat Arasında Nöbette, 8 Şubat’ta G(ö)REV’deyiz!

TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır

TTB Merkez Konseyi, UDEK ve Uzmanlık Derneklerinden TBMM’ye Çağrı: Hekimlerin Çalışma Ortamı ve Özlük Haklarında İyileştirme Yapılmalıdır

TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir

TTB ve Milletvekilleri TBMM’den Seslendi: İktidar Hekimlere ve Topluma Olan Sorumluluğunu Yerine Getirmeli, Gündem Değiştirmemelidir

TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarından Alkışlı Protesto: Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil, Hakkımızı İstiyoruz!

Hekimler Bordrolarını Faks Çekti: Çalışma Şartlarını İyileştirecek Bir Düzenleme Derhal Meclis Gündemine Alınmalı!

Hekimler Bordrolarını Faks Çekti: Çalışma Şartlarını İyileştirecek Bir Düzenleme Derhal Meclis Gündemine Alınmalı!

İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

İdare Mahkemesi 5 Dakikada 1 Randevu Uygulamasının Yürütmesini Durdurdu: Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam!

TTB ve Tabip Odaları: Oyalama Değil, Hakkımız Olanı İstiyoruz! Sonuç Alıncaya Kadar Mücadeleye Devam!

“Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız...

“Emek Bizimse Söz de Bizim!” Hep Birlikte Mücadele Ederek Kazanacağız...

G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi, Hakkımızı Alana Kadar Mücadelemiz Sürecek!

G(ö)REV Eylemimiz Sona Erdi, Hakkımızı Alana Kadar Mücadelemiz Sürecek!

Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor

Sağlık Emekçilerinin G(ö)REV Eylemi Dört Bir Yanda Devam Ediyor

G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları

G(ö)REV Eylemi İçin İletişim Numaraları

15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2

15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu-2

Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki

Sağlık Emek-Meslek Örgütleri’nden İktidarın TBMM’deki Oyalama ve Algı Yönetimine Tepki

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan Hekimlere 15 Aralık G(ö)REV Mektubu

Topluma Çağrımızdır

Topluma Çağrımızdır

15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu

15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu

Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz!

Şimdi G(ö)REV Zamanı! 15 Aralık Çarşamba Günü G(ö)REV’deyiz!

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!”

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!”

“Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz!

TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu

TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu

TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti

TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti

TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim!

TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim!