TTB Hakkında

Türk Tabipleri Birliği; Nedir? Ne Yapar?

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Türkiye’deki hekimlerin örgütlü sesidir. Anayasal güvence altında, 6023 sayılı yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde ve ülkedeki hekimlerin %88’inin (100.000) üye olduğu bu örgütün ana gelir kaynağı üye aidatları olup hükümetten hiçbir yardım almaz. 

Türk Tabipleri Birliği;

  • Türkiye halkının sağlığını korumak, geliştirmek ve herkesin kolay ulaşabileceği kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmeti için çalışmak,
  • Meslek ahlakını en iyi şekilde korumak,
  • Tıp eğitiminin her alanında söz söylemek,
  • Hekimlik mesleğinin çıkarını her platformda dile getirmek,
  • Mesleğin, üyelerinin maddi, manevi haklarını korumak için kurulmuştur.


Türk Tabipleri Birliği meslek disiplinini sağlamak, hasta yakınmalarını araştırmak, hekimlerin özel çalışma ücretlerini belirlemek gibi konularda çalışmaktadır. 

1953 yılında İstanbul’da kurulan TTB Merkez Konseyi 1983 yılından sonra Ankara’ya taşınmıştır. 

Hekim sayısının 100’ü aştığı 65 ilde yerel örgütlenmesi vardır. Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak bu odalardan birine başvurmak ile olanaklıdır. Bu odaların yönetim kurulları üyeler tarafından doğrudan seçilmekte, üye sayısı ile orantılı olarak 5-7 kişilik yönetim kurulları belirlenmektedir. Yönetim Kurulu yanı sıra disiplin konuları ile ilgili Onur Kurulları, özellikle mali denetimi yapan Denetim Kurulları ve merkez organları seçen "delegeler" yerel örgütlenmenin parçalarıdır. 

İki yılda bir Haziran ayında yinelenen seçimlerle göreve gelen yerel kurullardan delegeler; yine iki yılda bir 11 kişilik Merkez Konseyi, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerini seçerler. Merkez Konseyi’nin temel görevi; Büyük Kongre’nin belirlediği örgüt politikalarına işlerlik kazandırmak, örgüt çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, merkezi yayınlar çıkarmak, kurslar düzenlemek, mesleki sorunlarla ilgili olarak diğer kurumlarla görüşmeler yapmaktır. Merkez Konseyi’nin teknik çalışmaları kollar ve komisyonlar tarafından yapılmaktadır. 

Yerel örgütlenmeler olan tabip odaları ise, üyelerle doğrudan ilişki içindedirler. Odaların teknik çalışmaları o komisyon ve kollar tarafından yürütülürken, özellikle hekimlerin yoğun olduğu birimlerde "hastane temsilciliği" gibi uç birimleri vardır. Türk Tabipleri Birliği yerel (odaların ikişer temsilcisinin katılımı ile) mekanizmasına daha çok katılabilmesi amacıyla Genel Yönetim Kurulu modelini, GYK’dan seçilmiş 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu(MYK)’yı gerçekleştirmektedir. Genel Yönetim Kurulu yılda 4 kez, MYK’da her ay toplanmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği’ne üyelik serbest çalışan hekimler için zorunlu olmakla birlikte, halen üyelerinin yarısı, kamuda çalışan, üyeliği zorunlu olmayan hekimlerdir. Üyelik aidatları Büyük Kongre’ce teklif edilir ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanır. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Ankara’daki GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No: 2 Kat: 4, Maltepe adresinde dokuz teknik ve bir elemanı ile üç hukukçu, bir mali müşavir ve basın danışmanı çalışmaktadır. Bunun dışındaki tüm kol ve komisyon çalışmaları ise gönüllü hekimlerce yürütülmektedir. 

Seçilmiş kurullardan Merkez Konseyi her hafta, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu yılda en az iki kez olağan toplantı yapmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği, ulusal düzeyde Sağlık Meslek Birlikleri Grubu’nun, (Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile birlikte) kurucu üyesidir. Ayrıca, sendikalar ile de iletişim, işbirliği gerçekleştirilmektedir. 

Uluslararası düzeyde; Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Tıp Eğitim Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Tabip Birliklerinin oluşturduğu Forumun üyesi olup, toplantılarına aktif üye olarak katılmaktadır. Avrupa Uzmanlar Birliği (UEMS)nin "assosiye", Pratisyenler Birliği’nin de "gözlemci" üyesidir. 

Türk Tabipleri Birliği Meslek İçin Ne Yapar? 
TTB hekimlerin mesleki yeterliliğinin devamı ve eğitimlerini çeşitli şekilde izler. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin meslek uygulamasındaki önemini gözönüne alarak yıllardan beri her platformda, tıp eğitimini nitelik ve nicelik yönünden irdeleyip görüşünü dile getirmekte, daha iyiye gitmesi için kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır. 

TTB Tıpta Uzmanlık Eğitimi ile ilgili raporlar hazırlayıp ilgililere sunmakta ve uzmanlık eğitimi ile ilgili görüş bildirmektedir. 

Bu etkinliklerin yanısıra TTB temel sorumluluğunun hekimin sürekli eğitimi alanında olduğunu düşünmektedir. Bu amaçla odalarda hekimlerin eğitimi için mesleki yayınlar yapılmakta, kurslar düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra örgütün birimlerince hazırlanan ve ülkedeki mezuniyet sonrası eğitim ortamının standardizasyonunu ve sürekli eğitimin mesleki doyum yanı sıra özlük hakkına da dönüşebilmesini sağlayacak "Sürekli Eğitim Etkinlikleri Değerlendirme Yönergesi"ni uygulamaya koymuş ve başarıyla yürütmekdir. 

Türk Tabipleri Birliği çeşitli konularda sürekli eğitim kursları düzenlemektedir. Spor Hekimliği, Turizm ve Sağlık Kursu düzenlemektedir. Bu kurslar arasında "İşyeri Hekimliği Kursu"nun özel bir yeri vardır. Bugün yalnız İşyeri Hekimliği Sertifika Kursunu bitiren hekimler "işyeri hekimi" olarak çalışma yetkisine sahip olabilmektedirler. Şimdiye kadar 30.000’e yakın hekim sertifika almıştır. 2005 yılından sonra İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği temel eğitim sertifika programı protokol imzalayan üniversitelerle birlikte düzenlenmektedir. Temel ve ileri eğitimler olarak kurgulanan eğitim programı uzaktan ve yüzyüze aşamalarından oluşmaktadır.

Ayrıca 1995-96 yıllarından beri çeşitli illerde "Adli Hekimlik" ve "Olağandışı Koşullarda Hekimlik" kursları düzenlenmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği bu kurslar dışında gerek çıkarılan yayınlar, gerek konferans, grup çalışması gibi etkinliklerle hekim eğitimine katkıda bulunmaktadır. 

1995 yılından beri Türkiye’deki uzmanlık eğitiminin niteliğini artırılmasına dönük etkinliğini, uzmanlık dernekleriyle birlikte sürdürmektedir. Bu arada uzmanlık dernekleri ve TTB tarafından oluşturulan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu "UDEK" Türkiye’de yeni bir heyecan yaratmış, Tababet Uzmanlık Tüzüğü tartışmaları-değerlendirmeleri başta olmak üzere yeterlilik kurulları oluşturulması çalışmaları yürütülmektedir. 

Politika
Türk Tabipleri Birliği Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurulu gibi doğrudan üyesi olduğu yerler dışında çağrılı olduğu tüm komisyonlarda hekimlik mesleği ile ilgili tutumunu dile getirmektedir. 

Ayrıca meslek ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmakta, yasal çalışmalar için parlamento ve diğer kurumları bilgilendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, SSK gibi hekimlerin yoğun çalıştığı ve sağlık politikalarının belirlendiği kurumlarla görüş alışverişi yapılmaktadır. 

Karşılıklı görüşmelerin sonucuna ulaşmakta yetersiz olduğu durumlarda TTB "Beyaz Yürüyüş" “GöREV” gibi eylemleri de gerçekleştirmektedir. 

Ekonomi 
Sağlık harcamaları konusunda uzman gruplara hazırlatılan raporlar yanı sıra TTB, özel çalışan hekimler ve kurumların uymakla mükellef oldukları "asgari ücret tarifesini" belirlemektedir. Bu TTB’ye yasalarla verilmiş bir sorumluluktur ve Fiyat Tarifesi TBMM dahil pek çok kurum tarafından kullanılmaktadır. Fiyat Tarifesi dışında ayrıca TTB, İşyeri Hekimliği, Spor Hekimliği asgari ücret tarifelerini de belirlemektedir. 

Üyelik Hizmetleri 
TTB üyelerine yayınlar, eğitim etkinlikleri yanı sıra kimlik kartı, protokol defteri vb. vermektedir. Bunların dışında TTB üyeliği, hekimlere meslektaşları ile tek ses olup, örgütlülüğünün heyecanını birlikte yaşama fırsatını vermektedir. 

Etik
Meslek uygulamaları ve tutumlar ile ilgili Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’nün izlenmesini yerel örgütler sağlar. Etik konularında gerek Dünya Tabipleri Birliği genelgelerini çevirerek gerekse Türkiye özelinden konu başlıklarında görüşler oluşturarak tıp ortamına katkı sunar.

TTB Halk İçin Ne Yapar? 
TTB yayınları, web sayfası, kitle iletişim araçları ile halkı bilgilendirirmektedir. doktorum.dr.tr web sayfası ve dr.tr uzantılı hekimlerin olduğunu tescillediği web adresleri ile halkımızın sorularını yanıtlamaktadır.

TTB merkezde bir Basın Bürosu çalışmaktadır. Basın kuruluşlarına ve gazetecilere dosyalar sunmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği halk sağlığını ilgilendiren çeşitli konularda tutum belirlemekte, raporlar hazırlamakta, halkı bilinçlendirmektedir. Çernobil/radyasyon konuları, çevre duyarlılığı, temiz su kaynakları, bulaşıcı hastalıklar, sağlık reform taslakları eleştirileri, sigara bu çalışmaların örnekleridir. 

Özel Projeler
Türk Tabipleri Birliği 1991-1992 yıllarında Kanada Halk Sağlığı ile müşterek bir proje yürütmüş, halk sağlığı alanında multidisipliner projeleri desteklemiştir. 1995-1996-1997 yıllarında ise adli hekimlik alanında Avrupa Topluluğu’nun da desteklediği bir proje yürütmektedir. 

İnsan Hakları
TTB insan haklarının çeşitli alanlarında (yaşama hakkı, işkence, sağlık hizmetinden yararlanabilme hakkı gibi) yoğun çalışmalar yapmaktadır. 1997 yılında bu çalışmaları nedeniyle PHR (Physicians for Human Rights)’ın İnsan Hakları ödülünü almıştır. Türkiye’de de çok sayıda ödüle değer görülmüştür. 

Geçtiğimiz yıllarda işkencenin önlenmesi ve açlık grevleri, mahkum sağlığı konularında yoğun çalışmalar yürütmüştür. 

Ödüller
TTB, Dr.Behçet Aysan Şiir Ödülü, Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödüllerini vermekte, TTB-STED Fotograf Yarışması’nı düzenlemektedir. 

TTB Kaynakları
Üye aidatları, eğitim etkinlikleri, yayınlar TTB’nin temel gelir kaynaklarıdır.