TTB 73. Büyük Kongresi'nde Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun karar önergesi olarak sunduğu "Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi" oybirliği ile kabul edildi.

Yönerge hekimlerin, meslektaşlarına veya üçüncü kişilere yönelik cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya bir başka temelde ayrımcılık göstermesini; cinsel şiddeti ve kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek ve bunların kaynağı olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek için Türk Tabipleri Birliği Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu ile tabip odaları Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme birimlerinin yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemeyi amaçlıyor.

Önerge hakkında Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu adına lehte konuşma yapan Dr. Aytül Tükel “Sağlık alanında çalışan kadınların görünmezliğine koşut olarak, kadın hekimler de çalışma alanlarında görünmez olabiliyor. Kadınlar sıklıkla eleştirilerinin susturulması ya da dikkate alınmaması durumuyla karşı karşıya kalabiliyor. Çalışmalar, kadın sağlık çalışanlarının maruz kaldıklarını şiddet olarak tanımlamadıklarını, sağlık alanında toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti tanımlamak konusunda hâlâ direnç olduğunu gösteriyor. Kendisine inanılmayacağından korkma, kendisini suçlama ya da damgalanma korkusu kadınların yaşadığı şiddeti ifşa etmesinden kaçınmasına neden oluyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip olmayan kişilerce yönlendirildiklerinde ifşa etmeleri zor olabiliyor ya da ifşa sonrası yürütülen süreçler de zorlayıcı ve travmatik biçime dönüşebiliyor. Cinsiyetçi şiddete maruz kalan kadınlara karşı 'mağdur suçlayıcılığı' çok yüksek oranlardadır. Ne adaletin sarayları ne hastanelerin 5 dakikaya sığdırılmaya çalışılan sağlık hizmetleri kadınların sorunlarına çözüm olabiliyor. Sunulan bu yönergenin amacı da tekrarlayan travmaları önleyebilecek, şiddete uğrayanı güçlendirecek mekanizmalar oluşturarak şiddetin açığa çıkmasını ve önleme araçlarının devreye girmesini sağlamak, şiddetin ortadan kaldırılması için etkin adımlar atmaktır” dedi.

Tükel kendimize, örgütümüze ve mücadelemize katkı sunacak, eşitlik perspektifinden her türlü şiddetin son bulduğu bir ortamı oluşturmanın adımı olarak yönergeyi çalıştıklarını, kadın örgütlenmesi içinde önemli bir yere sahip olmanın verdiği sorumlulukla yönergeyi TTB Büyük Kongresi’ne karar önerisi olarak sunduklarını ifade etti.

Şiddetin önlenmesi adına Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına sorumluluk yükleyen bu yönergenin oybirliği ile kabul edilmesi katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Yönerge metninin tamamı için tıklayın.