TTB Aile Hekimliği Kolu (AHEK) Karadeniz Bölge Toplantısı 2-3 Aralık 2022 tarihlerinde Samsun’da yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ile Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık, Dr. Alican Bahadır, Dr. Aydın Şirin, Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı ile çok sayıda ilden aile hekimleri katıldı.

AHEK bölge toplantısının ilk gününde il sağlık müdürlüğü ziyaret edildi. Daha sonra aile sağlığı merkezlerine gidilerek sağlık emekçileri ile bir araya gelindi. Buluşmalarda birinci basamak sağlık sisteminde yaşanan sorunlar konuşuldu, çözüm önerileri ve yürütülecek mücadele başlıkları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Toplantı, ikinci gününde Samsun Tabip Odası’nda açılış konuşmaları ve AHEK sunumuyla başladı. Samsun’da birinci basamak sağlık hizmetleri ile sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının değerlendirildiği toplantının ikinci bölümünde sağlık çalışanlarının sağlığı, sağlıkta şiddet ve aile sağlığı merkezlerinin koşulları üzerine tartışmalar yürütüldü.

Toplantının ikinci gününde bir de basın açıklaması yapıldı. AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan tarafından okunan açıklama şöyle:

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Şiddetin Durması İçin Samsun’dan Sesleniyoruz:

ASM’lerde Şiddeti Kim Önleyecek? Çalışanların Sağlığını Kim Koruyacak?

TTB AHEK olarak yeni dönemde üçüncü bölge toplantımızı Karadeniz’de gerçekleştiriyoruz. Bunun için Samsun’dayız.

Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sincan Cezaevi’nde tutulan TTB Merkez Konseyi Başkanımız ve hocamız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın fiziki olarak da aramıza katılması için çabalarımızı sürdüreceğimizi bildiriyor, Samsun’dan selamlarımızı gönderiyoruz.

Dün Samsun’da aile sağlığı merkezlerine (ASM) giderek, ASM çalışanları ile hizmet verdikleri mekânlarda görüşmeye çalıştık. Yaptığımız ziyaretler ve görüşmeler ışığında bugün bölgenin birinci basamak hizmetlerini, ASM çalışanlarının çalışma koşullarını, özlük haklarını, özel olarak ta sağlık çalışanlarının sağlığını, sağlık çalışanlarına yönelik bitmek bilmeyen şiddeti konuşacağız.

Samsun Tabip Odası ev sahipliğinde yaptığımız etkinlikler ve bu gün yaptığımız toplantının sonuçlarını önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağımızı bildirmek istiyoruz.

Samsun’da yitirdiklerimizi unutmadık unutturmayacağız!

Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi"nde görev yapan Dr. Mustafa Bilgiç, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastasına müdahale sırasında, hastaya kullanılan iğnenin eline batması sonucu KKKA nedeniyle 22 Eylül 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Dr. Kamil Furtun 29 Mayıs 2015 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Dr. Aynur Dağdemir 19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, çalıştığı hastanede öldürüldü.

Sağlık çalışanların sağlığı ve şiddet nedeniyle yitirdiğimiz meslektaşlarımızın acılı kenti Samsun’ da olmanın burada çalışan arkadaşlarımızın acısını bir nebze azaltacağını düşünüyoruz.

Ülkemizde sağlık çalışanlarının sağlığının hiçe sayıldığını COVID-19 pandemi sürecinde güvenliksiz çalışma koşullarından, yeterince korunmadıklarından dolayı arkadaşlarımızı kaybettiğimizi, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin daha da yayılarak artığını yaşıyoruz.

“Sağlıkta şiddet son bulsun” demekten bıktık ama tüm kamuoyuna ve yönetenlere hatırlatıyoruz: Sağlıkta şiddete karşı önlem almak 6331 sayılı yasa gereği işverenin yani hükümetin sorumluluğundadır!

Hükümetin, sağlığı ve hizmetlerini kar amaçlı yönetilmesi politikalarından vazgeçirmek, toplumun yararına ve ihtiyacı kadar, koruyuculuk esas alınarak kamu eliyle sunulması tercihini sağlamak, sağlıkta şiddetin azalmasına büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

Bugün Samsun’da yaptığımız basın açıklamasıyla, Sağlık Bakanlığı’nı ve hükümeti sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve sağlık çalışanlarına yönelik giderek artan şiddetin sona ermesi için görev ve sorumluluklarını neden yeterince yerine getirmediklerini soruyoruz.

ASM’ler sağlıksız ve şiddet ortamı içinde olduğundan haberiniz var mı?

Birinci basamak sağlık hizmeti sunulan ASM’lerde, sağlık çalışanlarının kötü ortamı, çalıştıkları uygunsuz mekânlar, havasız penceresiz odalar, yetersiz uygunsuz kişisel koruyucu ekipmanla çalışma zorlukları ve her an uğradıkları sözlü ve fiziki şiddet hali çekilmez hale gelmiştir.

ASM’lerde şiddeti önleyici tedbirler almak, eksiklikleri gidermek kamu adına sağlık müdürlükleri sorumluluğunda olduğu açıktır.

Bugün Samsun’da ağırlıklı olarak ASM’lerde sağlık çalışanlarının sağlığı ve şiddet nedenleri,  mevcut durumu, çözüm yollarını, yaptığımız anketler, görüşmeler, bilgi deneyimlerimiz ışığında konuşacağız.

TTB sağlık çalışanlarına şiddetin son bulması için çabalarını ve çalışmalarını giderek artırıyor ve çeşitlendiriyor:

Sağlıkta şiddetle alakalı haklarımız, etkili iletişim, kriz yönetimi konularının da olduğu bir eğitimi merkezi düzeyde, odalarda ve sağlık kurumlarında gerçekleştiriyoruz.

Güvenli çalışma ortamlarıyla alakalı alınması gereken önlemleri uluslararası literatüre göre belirleyip bir liste oluşturduk, bu listeye göre alınması gereken önlemlere uymayan kurumlardaki idarelere baskı kuruyoruz.

Şiddeti tüm yönleriyle değerlendireceğimiz çalıştay hazırlığı içindeyiz.

Şiddet anında ve sonrasında meslektaşlarımıza ve TTB yetkililerine bildirim gideceği, acil durum butonu yerine geçen cep telefonu uygulaması planlıyoruz.

Sağlık çalışanların sağlığının korunması ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için yapacaklarımız, sözlerimiz, çabalarımız ve bunun için mücadelemiz hiç bitmeyecek. Yitirdiğimiz arkadaşlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu