TTB 73. Büyük Kongresi'nde oybirliği ile kabul edilen “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi” kapsamında Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu kuruldu.

9 kişiden oluşan kurulda; Aytül Gürbüz Tükel, Derya Etem, Derya Pakbayık, Leyla Gülseren, Meltem Günbeği, Şahika Yüksel, Şevkat Bahar Özvarış, Özge Yılmaz, Ümit Ünivar yer almaktadır.

Kurulun yönergede yer alan faaliyetleri ise şu şekilde sıralanmıştır.

a) Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir meslek örgütünün oluşturulması bu çerçevede cinsel şiddet ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı farkındalık ve duyarlılık yaratmak için eğitim, tanıtım ve benzeri çalışmalar düzenler.

b) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kadın örgütleri başta olmak üzere kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile cinsel şiddet ve kadına yönelik şiddet konularında çalışmak üzere iş birliği yapar, platformlar oluşturur veya var olan platformlara ve çalışmalara katılır.

c) Bütün tabip odlarında ve cinsel şiddet ve kadına yönelik her türlü şiddet şikayetleri için etkili, güvenilir, gizlilik ilkesine uygun, başvuranın beyanının esas alındığı bir başvuru mekanizması oluşturulması için çalışır.

d) Birimlerin çalışmalarının geliştirilmesi, deneyim ve bilgi aktarımının sağlanması için düzenli toplantılar yapar. 

e) Birimi bulunmayan oda bölgelerinde odalara ya da Merkez Konseyi’ne yapılan başvurularda birim olarak görev yapabilir.

f) Bu yönerge kapsamındaki olaylardan haberdar olması halinde kendiliğinden harekete geçerek ilgili bölgede birim var ise birim tarafından yok ise bizzat inceleme yürütmek üzere ilgililer ile iletişim kurar. Kurul, birim gibi görev yaptığı durumlarda birimlerin inceleme yöntemini uygular. Bu halde birimlerin çalışmalarında oda yönetim kuruluna verilen görevler TTB Merkez Konseyi’ne verilmiş sayılır.