Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın, işyeri hekimleriyle ilgili bilgileri Türk Tabipleri Birliğiyle paylaşmaktan kaçındığı işlem Mahkeme Kararıyla iptal edildi.

İlk olarak 2017 yılında yapılan başvurunun reddedilmesi üzerine açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından, işyeri hekimlerinin odaya üye olması zorunluluğuna işaret edilerek bu bilgilerin Türk Tabipleri Birliğiyle paylaşılması gerektiğine karar vermişti. (İlgili haber için tıklayınız…)

Bu Mahkeme Kararı üzerine işyeri hekimlerinin bilgilerini Türk Tabipleri Birliği ile paylaşan Bakanlık, söz konusu bilgilerin güncel halinin istendiği 2019 yılındaki başvuruya ise olumlu yanıt vermemiştir.

Bunun üzerine, yeniden açılan davada Ankara 3.İdare Mahkemesi, bir kez daha,

“…işyeri hekimliği yapmakta olan hekimlere ait bilgilerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nde bulunduğu, 6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunu'nun 7'nci maddesinin mesleğini serbest olarak icra eden tabiplerin il veya bölge tabip odasına üye olma yükümlülüğünün bulunduğuna ilişkin açık hükmü karşısında istenilen bilgilerin "açıklanması hâlinde kişinin sağlık bilgileri ile özel ve aile hayatına, şeref ve haysiyetine, meslekî ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturacak bilgi" niteliğinde olmadığı, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun "Bilgi Edinme Hakkının Sınırları" başlıklı dördüncü bölümündeki bilgi edinme hakkı kapsamı dışında tutulan diğer bilgi ve belgeler kapsamında da yer almadığı görülmektedir.

Bu durumda; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca işyerlerinde yetkilendirilen iş yeri hekimlerinin yetkilendirme bilgilerinin davacı odayla paylaşılmamasına yönelik işlemde hukuki isabet görülmemiştir.” gerekçesiyle  işyeri hekimlerinin yetkilendirme bilgilerinin Türk Tabipleri Birliğiyle paylaşılması gerektiğine karar vermiştir. Mahkeme Kararı için tıklayınız…

Söz konusu Mahkeme Kararının gereğinin yerine getirilmesi için Bakanlığa gerekli başvuru yapılmıştır.