Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Antalya Tabip Odası, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevlerinden 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen akademisyenlere destek vermek amacıyla, 7 Aralık 2016 günü Antalya Tabip Odası’nda ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan İş, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, ihraç edilen akademisyenler ve kamu görevinden uzaklaştırılan hekimlerin katıldığı basın toplantısına CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara da destek verdi. 

Basın toplantısında ilk sözü alan Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Adnan İş, akademiden uzaklaştırılan öğretim üyeleri arasında TTB Yüksek Onur Kurulu ve Antalya Tabip Odası Büyük Kongre delegelerinin de olduğunu belirtti. Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı olduklarını vurgulayan İş, desteği için TTB Merkez Konseyi'ne teşekkür ederek, sözü Prof. Dr. Raşit Tükel’e bıraktı.

Dr. Raşit Tükel, askeri ve sivil darbelere karşı olduklarını vurgulayarak başladığı konuşmasında, “20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile birlikte temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, parlamentonun işlevsizleştirildiği, ülkenin Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile yönetildiği bir döneme girilmiştir. Darbecilere karşı mücadele olarak başlatıldığı bildirilen süreç, giderek KHK’lar aracılığıyla muhalif kişilerin kamusal alandan tasfiyesine dönüşmüştür” dedi.

Üniversitelerden ihraç edilen bilim insanları arasında Türkiye’deki emek, insan hakları ve barış mücadelesinde öne çıkmış, ülkenin ilerici birikimini temsil eden kişilerin de olduğuna dikkat çeken. Tükel, ihraç adı altında muhaliflerin tasfiyesini hedeflediğini söyledi.

Hedef seçildiler

Antalya’da son KHK ile ihraç edilenler arasında TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri, aynı zamanda  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Taha Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Hafize Öztürk Türkmen’in, Antalya Tabip Odası üyelerinin, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nursel Şahin, Prof. Erdal Gilgil ve Doç. Dr. Cumhur İzgi’nin de yer aldığını belirten Tükel, “Hekimlerin, akademisyenlerin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevlerinden ihraç edilmeleri ne olağanüstü hal ne de darbe girişimi ile ilişkilendirilebilir. Üyelerimiz ve yöneticilerimiz olan hekimler Türkiye’de iyi hekimlik değerlerini savundukları, akademik özgürlük, emek, barış ve demokrasi mücadelesi verdikleri için hedef seçilmişlerdir” diye konuştu.

Mücadeleyi yükselteceğiz

TTB olarak meslektaşlarımızın görevlerine geri dönmesi için bütün hukuksal ve örgütsel olanakları seferber edeceklerini Prof. Dr. Tükel, “Doktorlarla olan dayanışmamızı büyüteceğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve iyi hekimlik değerlerinin güçlenmesi ve görevlerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencilerine ve hastalarına bir an evvel kavuşabilmeleri için verdiğimiz mücadeleyi tüm gücümüzle sürdüreceğimizi sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşırız” dedi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Bülent Nazım Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara ve görevden uzaklaştırılan hekimlerin duygu ve düşüncelerini paylaşmasın ardından basın toplantısı sona erdi.


Basın açıklaması için tıklayınız.