Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu ve TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun çağrısı ile deprem bölgesindeki uzmanlık eğitiminin sorunlarını konuşmak üzere 8 Mayıs 2023 tarihinde uzmanlık öğrencileriyle, deprem bölgesindeki eğitim kurumlarında görev yapan eğiticilerle 9 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi iki ayrı toplantı gerçekleştirildi.

TTB Merkez Konseyi ve UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin, TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu temsilcilerinin, deprem bölgesindeki pek çok uzmanlık öğrencisinin katıldığı ilk toplantıda; barınmanın en önemli sorun olduğu, eğitim kurumlarında esnek çalışmanın devam ettiği, uzmanlık öğrencilerinin sadece sağlık hizmetinin sunumunda çoğunlukla tek başlarına görev aldıkları, hasta çeşitliliğinin belirgin olarak azaldığı ifade edildi. Tüm bunların sonucu olarak uzmanlık öğrencilerinin eğitim hakkının tamamen göz ardı edildiği belirtildi. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) 15 Mart 2023 tarihli kararıyla depremden en fazla etkilenen dört şehirdeki (Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya) uzmanlık öğrencilerine deprem bölgesi dışındaki eğitim kurumlarına altı aya kadar geçici görevlendirme hakkı tanınmış ancak bu görevlendirmeler kurum üst yöneticilerinin iznine bağlanmıştı. Toplantıya katılan asistan hekimler az sayıda hekimin genellikle 6 aydan daha kısa süreler olacak şekilde görevlendirme alabildiklerini belirttiler. Farklı kurumlar ve aynı kurumdaki farklı bölümler arasında izin konusunda farklılıklar olduğu, bazılarında geçici görevlendirmenin rotasyon yerine geçeceği, bazı kurumlarda normal zamanlarda geçiş yapılabilecek bölümlere bile geçiş izni verilmediği ifade edildi. Üç aylık görevlendirmelerle giden hekimler de bu sürenin çok kısa olduğunu, gittikleri yerlere uyum sağlamalarının bile bu sürede mümkün olamayacağını belirttiler. Ayrıca görevli gidilen kurumun değil de geldikleri kurumun ek ödemelerinin verildiği konusunda eleştiriler dile getirildi.

Çukurova Üniversitesi deprem sonrasında orta hasarlı raporu verildiği için boşaltılmıştı ve bilindiği üzere hizmet sadece acil serviste sınırlı bir bölümde sürdürülmektedir. Adana, uzmanlık öğrencilerine TUK’un geçiş hakkı tanıdığı şehirlerden olmamasına karşın Çukurova Üniversitesi’nin uzmanlık öğrencileri de üç aydır eğitim alamadıkları için başka kurumlara geçmek istediklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki eğitim kurumlarında görev yapan eğiticiler ve bazı derneklerin yöneticilerinin katıldığı ikinci toplantıda pek çok katılımcı uzmanlık eğitimi verilebilecek koşulların kalmadığını ancak acil ve poliklinik hizmetinin güçlükle sürdürülmeye çalışıldığını söylediler. İsteyen uzmanlık öğrencilerine kalıcı geçiş hakkının tanınması, bu amaçla anabilim dalı başkanlarının TUK’a yazı yazabileceği, her bölümün ayrı olarak değerlendirilebileceği belirtildi.

İki farklı toplantıdan çıkan çözüm önerileri ise şöyleydi:

  • Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu bir an önce deprem bölgesinde yerinde incelemeler yaparak eğitim kurumlarını ve eğitimin niteliğini değerlendirmelidir. Koşulları uygun olmayan bölümlerde uzmanlık eğitimi geçici olarak askıya alınmalıdır.
  • İsteyen uzmanlık öğrencilerine kalıcı koşulsuz geçiş hakkı sağlanmalıdır.
  • Tüm uzmanlık öğrencilerine psikososyal destek verilmelidir.
  • Deprem bölgesindeki sağlık hizmetinin yürütülmesi bir süreliğine Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında gelecek uzman hekimlerle sağlanabilir.
  • Bölgede görev yapacak hekimlere teşvik edici koşullar sunulmalıdır.
  • Dernekler üzerinden her eğitim kurumunun deprem bölgesinden kaç asistan alabileceğiyle ilgili çalışma yapılabilir.
  • Bir sonraki TUS kontenjanlarında deprem bölgesindeki uzmanlık öğrencileri için ayrı bir kontenjan ayrılabilir.
     

Depremin üzerinden üç ay geçmesine karşın uzmanlık eğitimindeki sorunlar devam etmektedir. Son üç yılı pandemi ve sonrasında yaşanan deprem gibi olağanüstü durumlarda geçirmeye çalışan bölgedeki uzmanlık öğrencilerinin sorunları ve istekleri göz ardı edilemez. Bizler TTB Merkez Konseyi ve TTB UDEK Yürütme Kurulu olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun verdiği önceki kararını gözden geçirmesini, koşulları uygun olmayan bölümlerde uzmanlık eğitiminin askıya alınmasını, dileyen öğrencilere kalıcı geçiş hakkının tanınmasını istiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi