Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı 30 Haziran 2021 tarihinde “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”ni Resmî Gazete’de yayımlamış, aile sağlığı merkezi (ASM) çalışanları ise bu yönetmeliği “ceza yönetmeliği” olarak adlandırarak iptali için mücadele süreci başlatmıştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyimiz, yönetmeliğin kabul edilemez olduğunu kamuoyuna açıklamış, Aile Hekimliği Kolumuz (AHEK) yönetmeliğin iptali için mücadele programı ilan etmiş, birçok odamız ise basın açıklamaları yapılarak mücadeleye destek vermiş, hukuk büromuz yönetmeliğin sekiz maddesinin iptali için yargıya başvurmuştu.

AHEK’in 5 Eylül 2021 tarihinde yönetmeliğin iptali için İzmir’de yaptığı kitlesel basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB olarak güvensizleştirme, yoksullaştırma ve değersizleştirme çabasına karşı mücadele yürütüyoruz. Bir cezalandırma ve güvensizleştirme yönetmeliğiyle aslında ifade özgürlüğünü ortadan kaldırdıkları bu ülkede, hekimlerin de susması için çaba içindeler, ama susmadığımız muhakkak. Biz konuşmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle ceza yönetmeliğine karşı örgütümüzün tutumunu belirtmişti.

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne karşı kurulan, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonunun da içinde yer aldığı İstanbul Aile Hekimliği Platformunun, ceza yönetmeliğinin iptali amacıyla 7 Ekim 2021 tarihinde bir günlük iş bırakma ve miting yapma programını ilan ettiğini biliyoruz.

TTB Merkez Konseyi olarak, İstanbul Aile Hekimliği Platformunun 7 Ekim 2021 tarihinde yapacağı eylem ve etkinlikleri desteklediğimizi bildiriyor, tüm oda yönetimlerimizi ve sağlık emek örgütlerini bu eylemleri ülke çapında desteklemeye çağırıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi