Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), Sağlık Bakanlığı’nın “Birlikte Kullanım Protokolü”nü imza atan devlet üniversitelerinin tıp fakültesi öğretim üyelerine ve bazı yerlerde tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık öğrencilerine imzalatılmak istenen “Tip Hizmet Sözleşmesi” ile ilgili bir açıklama yayımladı.

“Personel” olarak tanımlanan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile başhekim arasında imzalanması bildirilen tip sözleşmenin hukuka, özlük haklarına ve akademik çalışma ortamına uygun olmayan maddelerine dikkat çeken TTB-UDEK, bazı küçük kurumlarda meslektaşlarına tek tek kişisel baskı ve tehdit ile sözleşmelerin imzalatılmaya çalışıldığını, imzalatıldığını ve çalışma barışının bozulduğunu aktardı.

Devlet üniversiteleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin işbirliğine ilişkin yönetmeliğin defalarca yargıya taşınıp iptal edilmesine karşın 4 Mart 2020’de yeniden yürürlüğe konulduğunu hatırlatan TTB-UDEK, düzenlemenin Anayasa’ya ve 2547 sayılı kanuna aykırılığı savı ile açılan iptal davasının halen görüşüldüğünü belirtti.

Sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışan sağlık çalışanlarının özlük haklarına yapılan saldırının tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminin zayıflatılması, halkın kaliteli sağlık hizmeti alabilmesinin engellenmesi anlamlarına geldiğinin altını çizen TTB-UDEK, “Anlaşmayı imzalasın, imzalamasın kanuni hakları baki olan hiçbir meslektaşımız bu baskı karşısında yalnız ve savunmasız değildir. Sözleşme imzalatılmaya çalışan öğretim elemanı meslektaşlarımızın profesyonel meslek örgütleri, TTB çatısı altında bir araya gelen uzmanlık dernekleri olarak, görevimiz gereği kanuni ve özlük haklarını kararlılıkla savunacağız” dedi.

TTB-UDEK, taleplerini şöyle sıraladı:

 • Sözleşmelerin imzalanması ile ilgili meslektaşlarımıza yapılan baskının kalkmasını,
 • Yönetmelikte ve protokollerde Anayasa’ya aykırı ve üniversite özerkliğini zedeleyen maddelerin düzeltilmesini,
 • YÖK’ün uygun görüşü alınmadan yürürlüğe konulan düzenlemelerin yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.

Açıklamanın sonunda üye derneklere YÖK, Sağlık Bakanlığı, TBMM başta olmak üzere baskı oluşturma çağrısı yapılırken; rektörlükler ve tıp fakültelerinin dekanlıklarından da böyle bir sözleşmenin imzalanmayacağı ve imzalama konusunda zorlama yapılmayacağı konusunda açıklama beklendiği kaydedildi.

Açıklamanın tamamı için tıklayın.

Açıklamada imzası bulunan dernekler şöyle:

 • TTB-UDEK
 • Türkiye Biyoetik Derneği
 • Çocuk Romatoloji Derneği
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği
 • Türkiye Romatoloji Derneği
 • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
 • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
 • Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Akademik Geriatri Derneği
 • Patoloji Dernekleri Federasyonu
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Türk Farmakoloji Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
 • Türk Nöroşirürji Derneği
 • Türk Anesteziyoloji ve  Reanimasyon Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği
 • Türk Dermatoloji Derneği
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
 • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği
 • Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Türk Klinik Biyokimya Derneği
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
 • Türk İmmünoloji Derneği
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
 • Türk Nöroloji Derneği
 • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
 • Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği
 • Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği
 • İşyeri Hekimleri Derneği
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
 • Çocuk Nefroloji Derneği
 • Türk Biyokimya Derneği
 • Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği