Sağlık meslek örgütleri, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla acil olarak karşılanması gereken taleplerini açıkladı. 7 Mart 2018 günü Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanları Gönül Erden ve İbrahim Kara katıldılar. Basın açıklamasına hekim milletvekilleri Ali Şeker, Gaye Usluer, Aytuğ Atıcı, Ceyhun İrgil, Candan Yüceer, Niyazi Nefi Kara, Erkan Aydın, Behçet Yıldırım ve Mehmet Bekaroğlu da destek verdi.

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), SES, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş), Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği adına yapılan açıklamayı Prof. Dr. Raşit Tükel kamuoyu ile paylaştı.

Sağlık çalışanlarının talepleriyle ilgili olarak yıllardır Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından sözler verildiğini ancak bu sözlerin tutulmadığını belirten Tükel, “14 Mart’ta artık vaat dinlemek istemiyoruz. Taleplerimiz acil olarak yerine getirilsin istiyoruz” diye konuştu. Tükel, sağlık çalışanlarının acil taleplerini şöyle sıraladı:

  • Sağlıkta şiddet yasa tasarısı ve fiili hizmet zammı yasa değişikliği önerisi bekletmeksizin yasalaşmalı,
  • Sağlık çalışanlarının ücretleri ve emeklilik aylıkları insanca yaşamaya izin verecek şekilde düzenlenmeli,
  • Sağlık alanında güvenlik soruşturması kaldırılmalıdır.

Basın açıklaması için tıklayınız.