Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nin (STED) Kasım-Aralık 2021 sayısı yayımlandı. STED’in bu sayısında dokuz araştırma makalesi ve bir de derleme yer alıyor.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının; bilgi/becerilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi amacıyla iki ayda bir yayımlanan STED’in son sayısında toplumsal cinsiyet rolleri ve homofobi, akran zorbalığı, cinsel sağlık dersinin sağlık eğitim müfredatındaki gerekliliği üzerine yapılan araştırmalar bulunuyor.

TÜBİTAK Türk Tıp Dizinine 2012’de giren STED’de birinci basamağın çalışma alanına giren konularda yapılmış araştırma yazıları, derlemeler, olgu sunumları yayımlanıyor. Derginin internet sayfasına ve arşivine https://www.ttb.org.tr/STED/index.php erişilebilir.