Altıncı Dönem Toplu Sözleşmesi 22 Ağustos’ta imzalandı. Her ne kadar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2021 enflasyonunu %18,95 olarak açıklasa da; toplum gerçek enflasyonun bunun çok daha üzerinde olduğunu mutfaklarından biliyor. Kamu emekçilerine reva görülen zam ise %5. Dolayısıyla sözleşmede enflasyon karşısındaki ücret artış oranları 5,5 milyon kamu emekçisi için yoksulluğun sözleşmesi olmuştur.

Sağlık emekçilerinin yoğun emek harcadığı bu dönemde özlük haklarına yönelik iyileştirme yapmak bir yana; sağlık çalışanları daha fazla güvencesizliğe ve yoksulluğa itilmişlerdir. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği bunun güncel bir örneğidir. Yeni yönetmelikteki değişiklikler, aile sağlığı merkezlerindeki sağlık çalışanlarına daha fazla güvencesizlik ve yük getirmiştir.

Oysa sağlık emekçileri aldıkları eğitim, harcadıkları emek ve üstlendikleri mesleki risklere uygun yeterli bir ücret alma, güvenceli ve güvenli iş hakkına sahip olmalıdır. Bu alanda başka bir husus, sağlık alanına yönelik alınan kararlarda mali haklarla ilgili yıllardır karşı çıktığımız döner sermaye sisteminde ısrara devam edilmesidir. Son zamanlarda birçok kurumda döner sermayeler ya hiç ödenmemekte ya da onur kırıcı rakamlar ile ödenmektedir. Sağlık çalışanlarının emeğinin getirisi olan döner sermaye ödemelerinde asıl pay yönetici kadrolarına ayrılmaktadır. Yönetmelik gereği ek ödemeler yöneticilerin iki dudağı arasından çıkacak rakama bağlıdır. Bu nedenle asıl talebimiz her zaman olduğu gibi yaşanabilir, emekliliğe yansıyan tek ödemedir. Bu haliyle yapılan artış kabul edilemez.

Mali, özlük, sosyal ve demokratik haklarımız için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) 27 Ağustos 2021 Cuma günü bir günlük hizmet üretmeme çağrısını ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği nedeniyle aile hekimlerinin aynı gün iş bırakma kararını destekliyoruz.

Üyelerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin dayanışmayla bu yoksulluk ve ceza sözleşmelerini reddedeceğini ve hakkımızı alana kadar mücadele edeceğimizi belirtiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi