03.08.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7146 sayılı torba yasa uyarınca 01.01.2019 tarihinden itibaren emekli hekimlerden bazılarına aylık 1500-2000 lira tutarında ilave ödeme yapılmıştır. Bu tarihten bu yana enflasyonla eriyen emekli sağlık çalışanlarının maaşlarına herhangi bir iyileştirme yapılmamış ve adeta yoksulluk sınırının altında gelirle geçinmek zorunda bırakılmıştır.

Yasada, ilave ödemenin, bütün emekli hekimlere değil sadece Emekli Sandığı emeklisi olup, makam tazminatı almayan ve emekli olduktan sonra herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilebilecek şekilde çalışmayanlara verilmesi kararlaştırılmıştır. İlave ödemeden yararlanabilenlerin sınırlılığı ve emekli hekimler arasında yapılan bu haksız ayrım, yasanın komisyon görüşmeleri sırasında sağlık emek ve meslek örgütleri ve sendikalar tarafından dile getirilmiş ise de iktidar partilerinin milletvekillerinin karşı çıkması sebebiyle bütün emekli hekimlerin yararlanabileceği bir düzenleme yapılmamıştır. Hekimler arasında ayrımcılık uygulanmış olmasının yanı sıra diğer sağlık çalışanlarının kapsama alınması hiç düşünülmemiştir.

Emekli aylıklarının emsalleri ile kıyaslanamayacak ölçüde düşük olması sebebiyle sağlık çalışanları emekli olduktan sonra da çalışmak zorunda kalmaktadır. Getirilen ilave ödeme miktarı emekliyi çalışmaktan alıkoyabilecek bir miktar değildir. Bu bakımdan, söz konusu ilave ödemeden yararlanmak için çalışmama şartının getirilmesi doğru değildir. Kaldı ki ülkemizde yürütülen sağlık politikası sebebiyle her geçen gün hasta sayısı daha da artmakta,  bu yoğun talebe cevap verebilmek için daha çok sağlık çalışanına gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle, emeklilere ilave ödeme yapılması için hizmetten çekilmelerini şart koşmak mevcut çalışanların iş yükünün daha da artmasına veya çalışmayı sürdürerek olağanüstü düşük emekli maaşını almayı sürdürmelerine sebep olacaktır. Diğer yandan, başka meslek gruplarında emeklilikte ödenen bir takım ek zam ve tazminatlar bulunmakta ancak bunlar özelde çalışmaları halinde kesilmemektedir.

Emeklilikte herkes eşittir, emekliler arasında ücret farklılığı yaratılmasını gerekli kılan herhangi bir hiyerarşi veya statü yoktur. Bu nedenle, emeklilere verilecek ilave ödemede, hangi sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak emekli olduğuna bakılmamalı, hepsine eşitlik ve adalet ölçüsünde insanca yaşamaya yetecek emekli maaşı bağlanmalıdır.

Son dönemde bu ülkede çarşıda, pazarda, mutfakta artan bir enflasyon varken, her gün yeni zam haberleri ile hayat pahalılığı halkın gündemini işgal etmişken her yerden “GEÇİNEMİYORUZ” sesleri yükselmektedir. Elbette hekimler ve sağlık emekçileri de bu yoksullaşmadan etkilenmekte, insanca yaşayacak ücreti alamamaktadır. Emekli hekimlerin %30’unu oluşturan BAĞ-KUR ve SSK emeklisi sağlık çalışanlarının aylığı 2.500 TL’den başlamaktadır. Maalesef bu ücretler açlık sınırının da altında kalmıştır.

Sağlık çalışanlarının maaş ve emekli aylığına etki edecek 3600-7200 ek göstergenin uygulanması ve özel hizmet tazminat oranlarının yükseltilmesiyle maaşlarda en az %150 oranında artış talep ediyoruz.

Sağlık emek-meslek örgütleri olarak buradan tekrar belirtiyoruz, 14 Mart Tıp Bayramı’nda verilen vaatlerden bıktık. Yıllarca en zor koşullarda görevini yapan sağlık emekçilerini emeklilikte yoksulluk hatta açlık sınırının altında geçinmeye mecbur edenler gelecekte sağlıklarını tehlikeye atmaktadır.

Sağlık emekçileri olarak emeklilik gelirlerimizle GEÇİNEMİYORUZ!

Türk Tabipleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası

Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası

Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği