TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 1 Kasım’da yapılan toplantısında, ülkemizde halen faaliyette olan 13 kömürlü termik santrale “havayı kirletmeye devam etme izni” veren tasarı kabul edilerek onaylanmak üzere TBMM Genel Kurulu’na gönderildi. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Toraks Derneği (TTD), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), Türk Pediatri Kurumu (TPK) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB UDEK), kendilerine tanınan süre içerisinde gerekli yatırımları yaparak önlem almaları gereken 2’si kamuya, 11’i özel sektöre ait 13 termik santrale, yeniden 2,5 yıl süre tanınarak, insan ve çevre sağlığına verdikleri zararın yasa yardımıyla devam ettirilmesine tepki gösterdi.

TTB, TTD, PHD, TPK ve TTB UDEK tarafından konuyla ilgili olarak 13 Kasım 2019 tarihinde ortak bir basın toplantısı düzenlendi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu ve TTB UDEK adına TTB Merkez Konseyi üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen’in katıldığı basın toplantısında, bu girişimin iptal edilmesi ve söz konusu santrallerin en azından gerekli önlemleri alıncaya kadar kapatılmaları istendi.  

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bu santrallere daha önce de önleyici tedbirleri almaları için 3 yıl ek süre verildiğini hatırlatarak, yasal zorunluluğa karşın halk sağlığı konusunda bu kadar sorumsuz ve rahat davranılmasının, yeni bir ek süre alacaklarına dair güvence edindikleri kuşkusunu doğurduğunu söyledi.

“Bizler yasal kılıf altında 2.5 yıl daha sürdürülmek istenen bu “zehir” salınımının insanların erken ölümüne, akciğer, kalp ve nörolojik hastalıklar başta olmak üzere pek çok hastalığa ve kansere neden olacağını çok iyi biliyoruz. Sedece hastalıkların kendisiyle değil, hava ve çevre kirliliği gibi hastalıklara zemin hazırlayan etkenlerle mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz” diyen Adıyaman, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kurulu’na sunulan bu “kirletme izni” girişiminin bir an önce iptal edilmesini ve bu santrallerin gerekli önlemler alınıncaya kadar kapatılmasını istedi.

Basın toplantısında ayrıca, TTD tarafından hazırlanan termik santrallerin hava kirliliğine etkisini içeren rapor paylaşıldı. Türkiye’nin iklimi ve doğası dolayısıyla farklı alternatif enerji kaynakları seçeneklerine sahip olduğunu belirten TTD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu, sadece güneş enerjisi ile Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin 6 katının elde edilebileceğini söyledi. Hava kirliliği ölçüm istasyonlarının 2018’den bu yana etkili çalışmadığına dikkat çeken Kalyoncu, bu istasyonların iyi ve doğru çalışmasının önemine işaret etti. Kalyoncu, “Bu karara el kaldıranların talebimizi düşünmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının tam metni için tıklayınız.

Rapor için tıklayınız.