Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik sonucu muayenehane hekimlerinin özel hastane ve tıp merkezlerinde hasta tedavi etmelerini kısıtlayan düzenleme, 7 Ocak 2023 tarihli ve 32066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikler doğrultusunda değiştirilmiştir.

Yeni düzenleme kısmen bir rahatlama sağlamış gibi görünse de temel sorunu çözmüş değildir. 6 Ekim 2022 tarihli yönetmelikten farklı olarak bu kez muayenehane hekimlerinin özel hastane veya tıp merkezinde hasta tedavi edebilmesi için;

  • Hastane ve tıp merkezinde boş kadro şartı aranmayacak, ancak ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastane ve tıp merkezi ile yıllık sözleşme yapılacak,
  • Bu kez sadece branş bazında kadrolara bakılacak; özel hastane/tıp merkezi ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilecek (örneğin beş genel cerrahi kadrosu olan bir hastanede sadece bir genel cerrah sözleşme yapma imkanı bulabilecek, iki genel cerrah ile sözleşme yapılabilmesi için bu branştaki hekim sayısının yine en az altı olması gerekecek),
  • Bu maddenin yayımlandığı tarihten önce muayenehanesi bulunan hekimler, sözleşme yapacakları hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf tutulacak, yeni açacak olanların ise son derece kısıtlı bu imkandan dahi yararlanması söz konusu olamayacak,
  • 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin sadece birinde bu kadro sınırlamasından muaf olacak,
  • Hekimin hastasına öngörülen müdahalenin sözleşme imzaladığı hastanede yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin alınması gerekecek.

 

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi