Eczacılıkta uzmanlık alanları 2014 yılında yapılan yasa değişikliği ile belirlenmiş, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu (EUK) tarafından tanımlanan uzmanlık alanları arasında “klinik eczacılık” ve “fitofarmasi” de yer almıştır.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), klinik eczacılık uzmanlığının birey ve toplum sağlığı açısından olumlu bir alan olarak görmekte, alanın gelecekteki mezunlarını da sağlık hizmetlerine katkı sunacak sağlık çalışanları şeklinde değerlendirmektedir. TTB, hekimlik uygulamaları ve değerlerini göz önüne alarak bu konudaki görüş ve önerilerini ilgili kurumlara aktarmış ve uzmanlık alanı ile ilgili yapılan güncelleme çalışmalarını olumlu olarak değerlendirmiştir.

Yine aynı yasa kapsamında tanımlanmış olan fitofarmasi uzmanlığı konusunda TTB farklı görüşlere sahiptir. TTB, konuya ilişkin görüşlerini EUK, Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), Türk Eczacılar Birliği başta olmak üzere ilgili olduğunu düşündüğü bütün kurumsal yapılara ve temsilcilerine farklı zamanlarda iletmiştir. TTB, bu konudaki çalışmalarını Kasım 2016 tarihinden bu yana tıpta uzmanlık derneklerinin de katkılarıyla sürdürmektedir.

TUK bu dönemde, TTB’nin bu konudaki görüşleri ile de uyumlu olarak, fitofarmasi uzmanlığı müfredat içeriğinin hekimlik uygulamaları, hekimlik mesleğinin değerleri, birey ve toplum sağlığı açısından olumsuz yönleri olduğunu değerlendirmiş ve söz konusu müfredatın içeriğinde değişikliklerin olması konusunda çalışmalarını sürdürmüştür.

Fitofarmasi konusunda çalışmaların kanıta dayalı zeminde sürdürülmesinin gerekliliği açıktır. Fitofarmasinin yeni tanımlanmış olan bir uzmanlık alanı olması, bitkisel ürünlerle ilgili kanıta dayalı bilimsel çalışmaların geliştirilmesine olan gereksinim, bu alanın bir doktora düzeyinde bir eğitim kurgusu içinde sürdürülmesi ve bu alanda mevcut doktora programlarının desteklenmesi gerektiğini düşündürmektedir. Bu konudaki görüşlerimiz ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yaklaşık bir yıldır süren çabaların sonuçsuz kalması sonrasında, fitofarmasi çekirdek eğitim müfredatının iptali ve dayanağı yasa maddesinin Anayasa Mahkemesi’ne taşınması talebiyle, birey ve toplum sağlığı ve hekimlik değerlerinin de verdiği sorumlulukla yasal bir süreci başlatmış bulunuyoruz.

Konuya ilişkin her türlü geliştirici görüşe ve çalışmaya açık olduğumuzu bir kez daha paylaşır, saygılarımızı sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi