Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin bir kısım kurallarının iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği’nin birlikte açtıkları davada karar verildi.

Danıştay 11. Daire tarafından verilen Karara göre;

-Sağlık hizmetlerinin sunulduğu birimlerde yapılan işlemlere göre belirlenen birim performans katsayısının yönerge ile belirlenmesi,

-Tıbbi işlemleri inceleme heyetinin yasal dayanağı olmamasına karşın yönetmelik veya yönerge ile düzenlenmesi,

- Tıbbi işlemleri inceleme heyetinin raporunun esas alındığı disiplin işlemleri sebebiyle ek ödemede kesinti yapılması,

Döner sermaye komisyonunun hekim ve dişhekimi üyelerinin başhekim tarafından belirlenmesine ilişkin hükümler iptal edildi.

Bunlar dışında kalan iptal istemleri ise reddedildi.

Reddedilen hükümlerle ilgili olarak Danıştay İdari Dava Dairelerinde temyiz talebinde bulunulacaktır.

Kararın iptal ve redde ilişkin ayrıntılarına buradan erişebilirsiniz.

Karara buradan erişebilirsiniz.

Dava dilekçesine buradan erişebilirsiniz.