Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler 16.06.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1)     Yönetmeliğin Geçici 1.maddesinde hekimler dahil Suriye Uyruklu Sağlık Meslek mensupları yönünden önemli değişiklikler yapılmıştır.

a) Önceki düzenlemede Suriye Uyruklu hekimler dahil sağlık meslek mensuplarına bir takım koşullardan muaf olarak yalnızca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan barınma merkezlerinde meslek icrasına izin veriliyordu. Özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyen Suriye Uyruklu kişilerin diğer yabancı sağlık meslek mensupları ile aynı koşulları taşıması şart koşuluyordu.

Barınma merkezlerinde çalışacak yabancı sağlık meslek mensupları aşağıdaki koşullardan muaf tutuluyordu;

·         Denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescili yapılmış diploma ve/veya uzmanlık belgesine sahip olmak,

·         Mesleği icra etmeye kanunen engel hali bulunmamak,

·         Türkçe bilmek

·          Zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak(hekimler için),

       b) Muafiyet tanımak için aranan Suriye uyruklu olmak ve barınma merkezlerinde koşulları değiştirilmiştir. Geçici Koruma Yönetmeliği uyarınca “geçici koruma” statüsüne sahip sağlık meslek                mensuplarının belirli koşullardan muaf olarak “Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kuruluşlarında” çalışmalarına izin verilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Muaf tutulacak koşullar              şunlardır;

·         Denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescili yapılmış diploma ve/veya uzmanlık belgesine sahip olmak,

·         Mesleği icra etmeye kanunen engel hali bulunmamak,

Şu anda geçici koruma Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mültecilere sağlanabilmektedir[1].

Bu durumdaki sağlık meslek mensupları için Türkçe bilmek ve hekimler için zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak şartlarının ise aranacağı belirtilmiştir.

       c) Son olarak; eskiden madde kapsamına giren Suriye uyruklu sağlık meslek mensuplarının mesleğini icraya yetkili olduğuna dair belge ibraz etmesi muafiyet kazanmasına yeterliyken, yürürlüğe        konulan düzenleme ile geçici koruma altındaki kişilerin ibraz ettiği yetki belgesinin ilgili mevzuata göre Bakanlıkça onaylanması şartı aranacağı belirtilmiştir. Ancak denklik muafiyeti hala sürmekte          olduğundan bunun nasıl anlaşılıp uygulanacağı belirsizdir.

Bütün bu düzenlemelerden anlaşılmaktadır ki hekimlere, hemşirelere, ebelere Sağlık Bakanlığı diploma denkliği ve mesleğini icra etmeye kanunen engel hali olup olmadığını aramaksızın Türk vatandaşlarının hizmet aldığı özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni vermeye hazırlanmaktadır.

2)     Yönetmeliğin 2. Maddesinde yapılan değişiklikle yabancı ve Türk soylu ebelerin Türkiye’de mesleklerini icra etmesine izin verilmiştir. Türk soylu ebeler değişiklik öncesinde 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun’a göre Türkiye’de mesleklerini icra edebiliyorken bundan sonra, Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik’e göre icra edeceklerdir. Dolayısıyla hem yabancı hem Türk soylu ebeler Yönetmelik kapsamına dahil edilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği toplum sağlığı ve hekimlerin özlük haklarını ilgilendiren bu düzenlemelerle ilgili gerekli girişimlerde bulunacaktır.

Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi[1] Geçici Koruma Yönetmeliği’nin Geçici 1.Maddesine göre; 28/4/2011 tarihinden itibaren Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen veya Türkiye’ye gelmiş ve 20/3/2016 tarihinden sonra ülkemiz üzerinden düzensiz yollarla Ege adalarına geçmesine rağmen ülkemize geri kabul edilmiş olan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile vatansızlar ve mültecilere geçici koruma sağlanabilmektedir.

 

Değişiklik yönetmeliği için tıklayınız.

Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.