Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı ve 16.06.2016 günü yeniden düzenlenmiş hali  Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere Türk Tabipleri Birliği tarafından yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe karşı açılan davada önce Danıştay 15.Dairesi iki madde hakkında yürütmeyi durdurma kararı vermişti. İtirazımız üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu(İDDK), Yönetmeliğin bir bütün olarak yürütmesinin durdurulmasına kararı vermişti. http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-6135.html

Bu gelişmelerden sonra söz konusu Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılarak yeniden Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönetmelikte yapılan değişikler şunlardır:

1.     Danıştay İDDK, tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini doğrudan etkileyen bu düzenlemenin Yükseköğretim Kurulu ile müştereken hazırlanması gerekirken Yalnızca Bakanlık tarafından hazırlanarak yürürlüğe konulmasını hukuka aykırı bulmuştu. Yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken hazırlanarak Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilmekle birlikte;  bu kadar kısa sürede “müşterekliğin” esasta değil yalnızca sözle sağlandığı anlaşılmaktadır. YÖK’e bağlı tıp fakültelerinden ve özellikle birlikte kullanılan tıp fakülteleri ve EAH’nden görüş alarak hazırlanma sürecine ilişkin öğretim üyelerinden TTB’ye aktarılan herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

2.     Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4.maddesine (h) bendi ile “YÖK: Yükseköğretim Kurulu” tanımı eklenmiştir.

3.     Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin “Uygulama ve planlama usul ve esasları” başlıklı 5.maddesinin (g) bendinin ikinci cümlesinde; birlikte kullanım protokolü imzalanacak hastane sayısının dal hastaneleri hariç ikiden fazla olamayacağı belirtilmişti. Yeni Yönetmelikte ise iki hastane sınırına istisna tutulan dal hastanelerinin yanında Sağlık Bilimleri Üniversitesi de eklenmiştir.

4.     Danıştay 15. Dairesi,  hastane yöneticisinin almakla yetkili olduğu tedbirlerin sınırının eğitim hizmetlerinin aksatılmaması olduğu, ancak Yönetmelikte bu durumu güvence altına alan düzenlemelerin bulunmadığını belirterek Yönetmeliğin 7.maddesinin 2.fıkrasını hukuka aykırı bulmuştu. Yeni Yönetmelikte hastane yöneticisinin sağlık hizmetlerini aksatmama sorumluğuna sağlık hizmetlerinin”  yanında eğitim hizmetleri de eklenmiştir. Böylece Sağlık Bakanlığı tarafından atanan hastane yöneticisi hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri almaya yetkili kılınmıştır. Ne yazık ki bu düzenlemenin Danıştay kararında belirtilen hukuka aykırılığın giderilmesi ile  bir ilgisi bulunmamaktadır.

5.     Danıştay 15. Dairesi, birlikte kullanılan yerlerde eğitim hizmetlerinden Anabilim ve Bilim Dalı başkanlarının sorumlu olacağı açıklıkla belirtilmesine rağmen; eğitim hizmetlerinin nitelikli olarak verilmesini güvence altına alacak bir biçimde eğitim hizmetleri sorumlusu ile idari sorumlunun yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin çakışma ve çatışma alanlarını giderecek, işleyişe açıklık getiren düzenleme olmaması nedeniyle Yönetmeliğin 8.maddesinin 1.fıkrasını hukuka aykırı bulmuştu.

Yeni Yönetmelikte  Danıştay tarafından saptanan hukuka aykırılık giderilmediği gibi Anabilim Dalı ve Bilim Dalı başkanlarının eğitim sorumlusu olduklarına dair düzenleme Yönetmelikten çıkarılmış, Sağlık Bakanlığı tarafından atanan hastane yöneticisine başhekimin de görüşünü alarak  eğitim sorumlusu ile bir idari sorumluyu birlikte ya da ayrı ayrı görevlendirme yetkisi verilmiştir. Yükseköğretim Kurulu’nun, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı Akademik Kurulları ile Başkanlarına verilen yetki ve görevlerin dayanağı olan  Anayasa’nın 130.maddesi, 2547 sayılı Kanun ve bağlı mevzuatta belirlenen yetkileri göz ardı ederek  bu Yönetmeliği nasıl bir “müştereklik” ile çıkardığı anlaşılamamaktadır.

6.     Yönetmeliğin 12.maddesi ile yürütmesi durdurulan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, geçici 1.maddede, 12. maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre imzalanmış olan protokollerin yürürlüğünün bu Yönetmelik hükümlerine göre devam edeceği belirtilmiştir.

7.     14.madde de, bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanının müştereken yürüteceği ifade edilmiştir.

Bu müdahaleler Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitiminin ihtiyaçlarına bütünüyle aykırıdır. Akademisyenlerin, Eğitim Görevlilerinin ve Asistanların özlük haklarını çalışma koşullarını içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Anayasa ve Kanun ile toplum adına sorumluluk alan kurumlar yetkilerini toplum zararına kullanmaktadır. Türk Tabipleri Birliği konuya ilişkin bilgiler ile tıp ve uzmanlık eğitiminin toplum yararına düzeltilmesi için girişimlerini sürdürme kararlılığını üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Saygılarımızla.

TTB Merkez Konseyi

Yönetmelik için tıklayınız.