Türkiye’nin dört bir yanından hekimler ve sağlık çalışanları, İzmir Valiliği tarafından açığa alınan TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi talebiyle 9 Nisan 2016 Cumartesi günü İzmir Valiliği önünde basın açıklaması yaptı. Bilindiği gibi, Fatih Sürenkök'ün 15 Aralık 2015 tarihinde yaptığı konuşmanın videosu İzmir Tabip Odası internet sitesinde yayınlanmış, ardından Sürenkök Valilik tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Filiz Ünal, Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Hande Arpat, Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. İsmail Bulca, Prof. Dr. Nilay Etiler ve Dr. Fatih Sürenkök, 20 tabip odasından temsilciler, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK, TMMOB, SES, Mimarlar Odası, Eğitim Sen ve Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcilerinin yanı sıra CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Musa Çam ve Atilla Sertel katıldılar. Açıklamaya pek çok siyasi parti, emek ve meslek örgütü temsilcisinin yanı sıra Sürenkök’ün hastaları ve yine geçtiğimiz hafta görevden alınan Eğitim Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bahri Akkan destek verdi.

Hekimler Fatih Sürenkök’ün yanında!

Açıklamada Dr. Fatih Sürenkök'ün aday olduğu İzmir Tabip Odası seçimlerine 18 gün kala ilgisiz biçimde hastanedeki görevinden uzaklaştırılması ve kendisinin terörle ilişkilendirilmeye çalışılmasının önce tabip odası sonra TTB seçimlerine iktidarın açık bir siyasi müdahalesi anlamına geldiği belirtildi. Yandaş gazeteler ve hekim kadrolarının da bu saldırıların bir parçası olduğu kaydedilirken, “Hekimler tüm bu saldırılara boyun eğmeyecekler. Hekimler Dr. Fatih Sürenkök’ün ve hekimlik değerlerinin yanında olmaya devam edecekler” denildi.

 

09.04.2016

BASIN AÇIKLAMASI

Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır

Dr. Fatih Sürenkök, 29 Mart 2016 günü hukuksuz bir biçimde çalıştığı hastanedeki görevinden, hastalarından, sağlık hizmetinden uzaklaştırıldı.

Dr. Sürenkök. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesidir. İzmir Tabip Odası eski Başkanlarından olan Dr. Sürenkök, aynı zamanda TTB Yüksek Onur Kurulu’nun önceki dönem üyelerinden biridir.

Dr. Sürenkök, yaşamını hekimlik değerlerine, hekimliğin kişi ve toplum yararına uygulanıp geliştirilmesine adamış, iyi bir hekim. Ameliyat edip yaşamını güzelleştirdiği binlerce çocuk var.

Ülkemizin Güneydoğusunda aylardır süren sokağa çıkma yasakları sırasında halkın sağlık hizmetlerine erişim sorunlarına, sağlık çalışanlarının, hekimlerin durumuna değindiği için ifadesi dahi alınmadan görevinden uzaklaştırıldı.

TTB Merkez Konseyi üyesi olarak, hastanedeki göreviyle bir ilişkisi olmayan, mesai saati dışında yaptığı bir açıklama nedeniyle soruşturuluyor.  Bu durumun hukukla, insafla, verdiği hizmetin özellikleriyle açıklanabilecek bir yanı yoktur. Yaşanan ağır bir hak ihlalidir.

Buradan sesleniyoruz: Valilik ve Genel Sekreterlik Dr. Sürenkök’ün neden görevden uzaklaştırıldığını derhal kamuoyuna açıklamalıdır.

Soruşturma sürerken Dr. Sürenkök’ün hasta bakmasının soruşturmayı etkilemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla; onun çocuklara bakmasının engellenmesi hukuksuzdur, kanunsuzdur, suçtur. Bu eylemle Genel Sekreterlik ve Valilik görevlerini kötüye kullanmıştır. Soruşturma ceza olarak kullanılmıştır. Üstelik bu eylemle randevularını almış ve aylardır ameliyat olmayı bekleyen hasta çocuklar da cezalandırılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri,

Bir demokratik kitle örgütü olarak TTB’nin topluma karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar iyi hekimlik değerlerinin yanı sıra, insan hakları ve evrensel hakların savunuculuğunu da kapsar. İnsan hakları ihlallerinin arttığı dönemlerde bu görev daha da önem kazanır. TTB demek çağdaş, laik, demokratik, emeğin değerini bulduğu, barış içinde bir Türkiye mücadelesi demektir. TTB demek halkın sağlık hakkı demektir. TTB her dönemde halkın sağlığı için doğruları söyler. Sağlık hakkını savunurken dil, din, ırk, siyasi görüş gözetmez.

Fatih Sürenkök’ün aday olduğu İzmir Tabip Odası seçimlerine 18 gün kala ilgisiz biçimde hastanedeki görevinden uzaklaştırılması, kendisinin terörle ilişkilendirilmeye çalışılması önce tabip odası sonra TTB seçimlerine iktidarın açık bir siyasi müdahalesidir. İş o kadar büyümüştür ki siyasi iktidar meslek kuruluşlarının seçimine çeşitli açıklamalarla müdahale etmektedir. Yandaş gazeteler ve hekim kadroları da bu saldırıların bir parçası olmaktadırlar.

Hekimler tüm bu saldırılara boyun eğmeyecekler. Hekimler Dr. Fatih Sürenkök’ün ve hekimlik değerlerinin yanında olmaya devam edecekler.

Buradan Onu görevden alan İzmir Valisi’ne sesleniyoruz.

Fatih Sürenkök’ü derhal görevine iade edin.

Hekimlik için, insanlık için, hastaları için.

Hukuk için…

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi