Türk Tabipleri Birliği, Ocak 2015 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden bazılarının hukuka aykırılığı nedeniyle iptal davası açmıştı. Danıştay 15.Dairesi iki konuda yürütmeyi durdurma kararı vermiştir:

1- Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan Planlama İstihdam Komisyonu üye bileşimi içinde Türk Tabipleri Birliği temsilcisine yer verilmemesi hukuka aykırı bulunmuştur. Bu Komisyon, sağlık hizmetlerinin planlanması kapsamında ruhsat verilecek özel sağlık kuruluşlarının, özel sağlık kuruluşlarına verilecek hekim ve sağlık çalışanı kadrolarının belirlenmesi; bu kapsamda örneğin yan dal uzmanlarına ana dal uzmanlığında çalışma izni verilip verilmemesi gibi konularda karar vermektedir.

2- Özel hastanelere, hastane dışında farklı yerlerde muayene ve kontrol birimi adı altında muayenehane açma izni verilmesine ilişkin yönetmelik hükmü, bu tür yerleri 1219 sayılı Yasa uyarınca yalnızca hekimlerin açıp mesleki faaliyette bulunabileceği gerekçesi ile hukuka aykırı bulunmuştur.

Danıştay kararı için tıklayınız.

Türk Tabipleri Birliği,  6023 sayılı Yasa ile halk sağlığı alanında çalışmalar yapmak, mesleğin yürütülüşünü kamu denetimine almak, toplum yararı ile hekimlerin haklarını bir arada gözetip savunmakla yükümlüdür. Bu kapsamda hekimlerin çalışma haklarını ve toplum sağlığını ilgilendiren  konularda yürütülen çalışmalara katkı sunmak Birliğimizin hem yasal görevi hem de sorumluluğudur. Sağlık Bakanlığı’nın Yargı tarafından saptanan hukuka aykırılıkları ivedilikle gidermesi, Planlama İstihdam Komisyonu toplantılarına Türk Tabipleri Birliği temsilcisini davet etmesi için gerekli girişimler tarafımızdan yürütülecektir. Saygıyla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı için tıklayınız.