Danıştay 8. Dairesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son yıllarda çıkartılan yasalarla ortadan kalktığını iddia ettiği işyeri hekimlerinin tabip odası onayı alması zorunluluğunun halen devam ettiğine karar verirken, aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği’nin asgari ücret belirleme yetkisi bulunduğuna da hükmetti.

Kararda işyeri hekimlerine çalışma onayı verilmesi konusunda; 6009 sayılı Yasa ile değişik 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 5.maddesi ile tabip odaları yönetim kurullarına verilen yetkiyi yürürlükten kaldıran bir düzenleme içermediği, Çalışma Bakanlığı ile TTB’nin işyeri hekimleri hakkında yapacağı değerlendirmelerin birbirinden farklı hususlara ilişkin olduğu belirtilmektedir.

Bu kararda ayrıca TTB’nin üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve hekimler arasında rekabet yaratılarak sağlık hizmeti sunumunda niteliğin düşmesinin önüne geçilmesini sağlamak amacıyla asgari ücret tespit edebileceğinde kuşku bulunmadığı, hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi ve kamu yararı açısından zorunluluk olduğu vurgulanmakta; bu belirlemenin, hekimler ile işveren arasında asgari ücretin altında olmamak şartıyla serbestçe ücret belirlenmesine engel oluşturmadığı ifade edilmektedir.

Daha önce Danıştay 10. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği benzer kararlara ek olarak bu kararla da yıllardır Çalışma Bakanlığının tabip odası onayı olmadan işyeri hekimi yetkilendirmesinde bulunmasının hukuka aykırı olduğu saptanmıştır.

Bu nedenle işyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızın, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin ve işyeri hekimi istihdam eden ya da görevlendirilen işyerlerinin işyeri hekimlerinin çalışma durumlarıyla ilgili bilgileri tabip odaları ile paylaşmalarının ve onay almalarının Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca zorunlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Diğer taraftan tabip odalarımızın bölgelerindeki işyerleri ve işyeri hekimlerine ulaşarak öncelikle oda üyeliğini kontrol etmeleri, işyeri hekiminin çalışma yerlerine ilişkin bilgileri kayıt altına almaları daha sonra yapılacak değerlendirmeler için yararlı olacaktır.

Karar için tıklayınız.