Uygulanmaya başladığı 2012 yılından bu yana sağlık çalışanlarının "not vererek" değerlendirdiği Kamu Hastane Birlikleri (KHB) sistemi bu yıl da sınıfta kaldı.

Önceki yıllarda olduğu gibi hekimlerden diş hekimlerine, eczacılardan hemşirelere, laborantlardan taşeron sağlık çalışanlarına kadar sağlık hizmeti üreten tüm çalışanlar, sağlık alanında görev yapan emek ve meslek örgütlerinin çağrısıyla çalıştıkları KHB'ye not verdiler. 

Her biri için 0 ile 5 arasında puan verilen toplam 20 kriter, toplam 100 puan üzerinden ve internet aracılığıyla değerlendirildi. Değerlendirmeye 1139'u hekim, 69'u hemşire ve 20'si diş hekimi olmak üzere toplam 1315 sağlık çalışanı yanıt verdi. Buna göre; KHB yöneticileri (CEO) 100 üzerinden ortalama 27.51 ile bu yıl da sınıfta kaldı. 

Sağlık çalışanlarının KHB sistemine ilişkin değerlendirmelerinin ayrıntılı sonuçları Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD) ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından 9 Şubat 2016 Salı günü TTB'de düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Sekreteri Mehmet Can Özkaya ve Türk Hemşireler Derneği yöneticileri Şengül Duygulu ile Azize Atlı Özbaş katıldılar. Açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan yaptı.

İlhan, "Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak kamu hastane birlikleri ve kâr amaçlı CEO düzenine itiraz ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı bu yanlıştan dönmeye, devlet hastanelerini şirket gibi değil, halkın yararına olacak birsisteme göre yönetmeye çağırıyoruz" diye konuştu. 

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, KHB ve CEO sisteminin Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ayaklarından biri olduğunu belirterek, bu sistemin yanlışlığını ve sağlık çalışanlarının karşı olduğunu 2002'den bu yana dile getirdiklerini vurguladı. Şu anda sağlık alanında tam bir kaos yaşandığını ve pek çok sorunun içinden çıkılmaz hale geldiğne dikkat çeken Erden, tüm bu yanlışlardan geri dönülmesi gerektiğini belirtirken, "Toplum sağlığı önceliğinde eşit, ücretsiz ve anadilinde sağlık talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

SHUD Genel Sekreteri Mehmet Can Özkaya, sağlık sisteminin insan ve sağlık hakkı odaklı olması gerektiğini vurguladı. 

THD temsilcilerinden Azize Atlı Özbaş sağlık alanında ekonomik kaygıların değil, insani kaygıların ön planda olduğu bir ortama duydukları özlemi dile getirirken, Şengül Duygulu da halkın sağlığı için hizmet veren sağlık profesyonellerinin sağlığının da dikkate alınması ve güvenli ortamlarda çalışmalarının sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Basın açıklaması ve değerlendirme sonuçları için tıklayınız.