Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin bir kısım maddelerinin iptali istemiyle açılan davada verilen ilk karara yapılan itirazlar 20.01.2016 tarihinde karara bağlandı. Kararın içeriği ise henüz tam olarak bilinmemektedir.

İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) tarafından verilen karar Türk Tabipleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı'nın itirazlarının birlikte değerlendirilip sonuçlandığı bir karardır. Bu karar ile yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığına ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hekimlerin atama ve nakillerinde eş durumu mazeretinden yararlanmalarına ilişkin olarak Yürütmenin Durdurulması Kararı halen geçerlidir ve Bakanlık işlemlerini buna göre yapmaya devam edecektir.

Hatırlanacağı üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin çeşitli maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Tabipleri Birliği tarafından dava açılmıştı.

Davada, Danıştay 16. Daire, Yönetmeliğin, hekimlerin eş durumu mazeretinden yararlanmalarını kısıtlayan hükmünün yürütmesini durdurmuş; 4, 11, 16, 25, 30 ve 31. maddelere ilişkin yürütmenin durdurulması istemini ise reddetmişti.

Yürütmenin durdurulması kararına karşı Sağlık Bakanlığı, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin karara karşı da Türk Tabipleri Birliği itirazda bulunmuştu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dün yaptığı görüşmede dosyayı ele almış ve itirazın kısmen kabul kısmen reddine karar vermiştir. UYAP sisteminde bu sonuç açıklanmış olmakla birlikte gerekçeli karar henüz yazılıp imzalanmadığından itirazlardan hangilerinin kabul edildiğine ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararlarının içeriği, karar gerekçesinin yazılıp bütün üyeler tarafından imzalanmasından sonra öğrenilmektedir. Söz konusu süreç ise genel olarak iki aydan önce tamamlanamamaktadır.

Kararın içeriğine ilişkin bilgi alındığında ayrıca paylaşılacaktır.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

 

İlgili belgeler

Dava dilekçesi

Yürütmeyi durdurma kararı

Türk Tabipleri Birliği itiraz dilekçesi

Sağlık Bakanlığı itiraz dilekçesi

Danıştay İDDK kararına ilişkin internet görüntüsü