TTB Aile Hekimliği Kolu, Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Gölbaşı Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan aile hekimlerini işten atmasına ve konuyla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. TTB Aile Hekimliği Kolu'ndan yapılan açıklamada, aile hekimlerinin ve birinci basamak sağlık çalışanlarının özlük hakları ve toplumun sağlık hakkı için mücadeleyi sürdürmekte kararlı olduğu belirtilerek, "Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz" denildi.  

AİLE HEKİMLERİNİN İŞTEN ATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

Sağlık Bakanlığı'nın, 2016 yılına ait ilk ‘müjdesini’ duydunuz mu?

Sağlık Bakanlığı, Ankara Gölbaşı’da Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Aile Hekimlerini işten attığını ‘müjdelemek’ için yılın son günü yoğun çaba sarf etti… Hem de 2015'in son günü 31 Aralık'ta saat 16:30 da…

Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları iki yıldır kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan Cumartesi günleri fazla ve esnek çalışmaya karşı, haklı ve meşru mücadelelerini sürdürüyorlar.

Sağlık çalışanlarının haklarını korumak için var gücüyle koşturan meslek odaları, sendikalar, dernekler ve bunların yöneticileri hedef alınıyor, en başta bu meslektaşlarımızın sözleşmeleri, yargının karşı kararlarına rağmen fesih edilmeye çalışılıyor.

Buna izin vermeyeceğiz…

Aile Hekimleri ve diğer ASM çalışanları, hafta içi her gün 40 saat tüm birinci basamak sağlık hizmetlerinin gerektirdiği görev ve sorumluklarını üstlerine düşen biçimiyle ziyadesiyle yerine getiriyorlar.

Sağlık Bakanlığı'nın, ASM çalışanlarına hafta içi 40 saate ek olarak Cumartesi günleri fazla ve esnek çalışma dayatması, çalışanların haklı ve kararlı direnişiyle yaşam bulamamıştır.

Şimdi ASM çalışanlarını güvencesiz, ağır sözleşme koşullarıyla çalıştıran, ceza puanlarıyla terbiye eden Sağlık Bakanlığı, insani hakları için sesini yükselten Aile Hekimlerini, hemşirelerini, ebelerini, sağlık memurlarını işten atmaya, cezalandırmaya çalışıyor.

Türk Tabipleri Birliği, 07.12.2015 tarihinden beri sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları görüşmek amacıyla yeniden Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu’ndan randevu talep etmiş, fakat hala talebimize bir yanıt verilmemiştir.

Sözleşme fesihlerinin yaşama geçirilmeyeceğine inanıyoruz…

Şayet meslektaşlarımızdan birine sözleşme feshi uygulanmaya başlanırsa, onları katiyen yalnız bırakmayacağımızı, her türlü yetkili birimlerle görüşme yapıp, yasal tüm olanakları sonuna dek kullanarak fesihlerin gerçekleşmesine izin vermeyeceğimizi tekrar hatırlatırız.

Sözleşme feshi gerçekleşirse, her ilimizde Tabip Odalarımızın öncülüğünde halk sağlığı müdürlükleri önlerinde eylem başlatacağımızı, sendika ve derneklerimizin alacağı kararlardan uygun olanları sahipleneceğimizi bildiririz.

Yargının vermiş olduğu çalışanları haklı gören kararlar Aile Hekimlerinin, kazanılmış hakları için sürdürdükleri haklı ve meşru eylemleri güçlendirmiştir. Bu kararları gözeterek, çalışanların kararlılığıyla aylardır devam eden eylemler Sağlık Bakanlığı tarafından görmemezlikten gelinmektedir. Bakanlığın görmediği sağlık çalışanlarının kararlılığı ve sırt sırta birbirlerine verdiği destektir. Bu sağlam dayanışma artık baskı aracı olarak kullanılan ceza puanlarını etkisiz, sözleşme feshi için bazı arkadaşlarımızın aranmasını anlamsız kılmaktadır. Bu sürecin kazanıldığını ilan ediyoruz.

Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak sağlık çalışanları, kendi özlük hakları ve toplumun sağlık hakkı için mücadelesini her alanda, her koşulda tüm sağlık örgütleriyle birlikte sürdürmeye kararlıdır.

Saygılarımızla.
TTB AİLE HEKİMLİĞİ KOLU