Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlik faaliyeti yürütmek amacıyla kurulan şirketlerin yıllık aidata ek olarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) ticari bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat ödemesi ile ilgili olarak 9 Kasım 2022’de yürütmenin durdurulması ve düzenlemenin iptali istemiyle dava açmıştı. Hekimlerin şirket kurmasının bir çalışma biçimi sonucu olduğu belirtilen dava dilekçesinde, Gelir Vergisi Kanunu’na göre hekimlik faaliyetlerinin ticari kazanç kapsamında olmadığına dikkat çekilmiş ve hekimlik mesleğinin ticari faaliyet olarak değerlendirilemeyeceğine ilişkin Danıştay kararına da yer verilmişti.

Hekimler tacir, hekimlik faaliyeti ticaret ve hekimlerin sağlık hizmeti sunumu sonucunda elde ettiği kazanç ticari kazanç kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu nitelikteki şirketlerin ticaret odasına üye olmaya zorlanması; aidat ve ticari kazanç üzerinden alınan munzam aidatın hekimlerden talep edilmesi kabul edilemez” ifadesine yer verilen dava dilekçesinde, hekimlerin mesleklerini icra etmek amacıyla kurdukları şirketlerden aidat ve munzam aidat alınmasının hukuka aykırı olduğu ifade edilmişti.

Ankara 17. İdare Mahkemesi, TTB’nin açtığı davanın reddine karar verdi. Hekimlerin yürüttükleri faaliyetin sağlık hizmeti olduğu konusunda tereddüt bulunmadığına işaret eden mahkeme, buna rağmen hekimlerin bir araya gelerek kurdukları şirketin ticaret odasına kayıtlı olma zorunluluğunun bulunduğuna ve dava konusu işlemde hukuka aykırılık olmadığına hükmetti.

Mahkeme kararının hekimlik meslek etik ilkeleri ve ilgili mevzuata aykırı olduğu ifade edilen TTB’nin açıklamasında mesleki deontolojiyi ve meslek mensuplarının hak ve yararını koruma sorumluluğuna işaret edilerek mahkeme kararı için istinaf yoluna başvurulacağı belirtildi.