Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı; TTB Merkez Konsey üyelerinin, 34 tabip odası yöneticilerinin, TTB’nin kol, kurul, çalışma grupları ve yayın organlarının temsilcilerinin katılımıyla 24 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 14.30-20.30 arasında çevrimiçi gerçekleştirildi. Türkiye’de ve dünyada endişe veren boyutlara ulaşan Covid-19 pandemisi değerlendirildi, yerellerde yaşanan sıkıntılar ve sağlık çalışanlarının sorunları ele alındı.

GYK’nın açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur yaptı. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü nezdinde Covid-19 dolayısıyla kaybettiğimiz tüm hekimler ve sağlık çalışanları anıldı. Türkiye’de pandeminin genel durumuna ilişkin bilgi aktarımı yapan Korur, Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmesi amacıyla ortak akılla eylemlilik sürecinin başlatılacağını belirtti. Meslek örgütü olarak uzun süredir saldırı altında olduğumuz, daha önce de savaş bir halk sağlığı sorunu dendiği için 11 MK üyemizin gözaltına alındığı, halk sağlığının korunmasının bizim alanımıza bağlı olduğu, Türk Tabipleri Birliği olarak sağlık hakkını her alanda savunmaya devam edeceğimiz vurgularını yaptı. Son olarak tüm katılan arkadaşlarımıza teşekkür ve birlikte güzel bir sağlık ortamı dileyerek konuşmasını sona erdirdi.

TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut’un Merkez Konsey’in 1 aylık çalışma planını aktaran bir sunum yapması ve Covid-19’un meslek hastalığı sayılması konusunda Merkez Konsey üyemiz Dr. İbrahim Akkurt meslek hastalıklarının işçi sınıfı, çalışanlar için çok yönlü kazanımlarının tarihsel süreci hakkında genel bilgiler verilmesini takiben TTB avukatlarımız Av. Mustafa Güler ve Av. Ziynet Özçelik tarafından konunun mevcut yasal durumu sunuldu. Ardından kol, kurul temsilcileri ve tabip odalarının temsilcileri aktarımlarını yaptı. Toplantı sonucunda aşağıdaki sorun tespitleri ve yol haritaları çıkarıldı.

  1. COVID-19 hastalığı, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Düzenleme geriye dönük olarak da geçerli olmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın "COVID-19 ile enfekte olan sağlık çalışanları kaydının" doğrudan SGK için bir illiyet bağı olarak kabul edileceği bir yasal düzenlemeyi hazırlamak, bunun savunuculuğunu yapma gerekliliği, odaların da üyelerine enfekte sağlık çalışanlarını kayıt altına alması, iş kazası başvurularının yapılması için bilgilendirme yapmasına,
  2. Salgının sosyal/sınıfsal yönüne dair vurgu yapılması gerekliliğine ve pandemi sürecinde fazladan ölümlere dikkat çekilmesine,
  3. Aile Sağlığı Birimleri başta olmak üzere tüm illerde koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığı bilgisine binaen özellikle ASM’lere düzenli, yeterli ve nitelikli koruyucu ekipman temin edilmesi için çalışma yapılmasına,
  4. Tüm sağlık çalışanlarının şartlarının düzenlenmesi için talepte bulunulmasına, özellikle filyasyon ekiplerinin çalışma koşulları için diğer sağlık meslek örgütleri ile ortak çalışılmasına,
  5. Meslek örgütlerine yönelik saldırılara yönelik ulusal ve uluslararası desteği artırmaya, tüm odalarımızın Türk Tabipleri Birliği’ne yönelik saldırılara birlikte yanıt vermesi gerekliliğine karar verildi.