Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Çalışma Grupları Yönergesi

TANIMLAMA

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kuruluna (TTB-UDEK) bağlı olarak oluşturulan çalışma gruplarının kuruluş, amaç, görev ve işleyişini düzenlemektedir. Bu yönerge TTB-UDEK Çalışma Gruplarının örgütlenmesinde yer alan yapıları kapsar.

Bu yönergede geçen:

TTB: Türk Tabipleri Birliği'ni temsil eder.

Uzmanlık Dernekleri: Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan, eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki çalışmaları ve uzmanlık dalları ile ilgili hastalıklarda en yüksek düzeyde sağlık hizmeti (koruma, tanı, tedavi) sağlanmasını hedefleyen kuruluşlardır.

TTB-UDEK: Türk Tabipleri Birliği bünyesinde yer alan Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK), uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, hasta bakımı ve halk sağlığı alanındaki etkinliklerinin izlenmesi, iyileştirilmesi, yönlendirilmesi ve bu etkinliklerin eşgüdümünden sorumludur. Ek olarak Avrupa Tıp Uzmanları Birliği ile uzmanlık derneklerinin ilişkilerini düzenler.

Çalışma Grupları: Çalışma grupları, TTB-UDEK Yürütme Kurulu kararıyla sağlıkta insangücü planlaması, toplum sağlığını geliştirme, etik, sürekli tıp eğitimi-sürekli mesleki gelişim, bilimsel araştırma, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, ilaç ve teknoloji, e-sağlık, vb. alanlarda oluşturulan, uzmanlık derneklerinin çalışma yapılan alanla ilgili temsilcilerinin katıldığı yapıları temsil eder.

AMAÇLAR

Madde 2- Çalışma grupları kendi çalışma alanlarında uzmanlık derneklerinin mevcut durumunu (etkinlikleri, tüzükleri, bu konudaki bilgi ve tutumları vb.) gözden geçirerek değerlendirir ve bu konudaki sorun ve engelleri tanımlar.

Madde 3- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili olarak TTB-UDEK'in ve uzmanlık derneklerinin sahip olmaları gereken politikaları belirler ve bu politikalar çerçevesinde gereksinimleri ve kaynakları tanımlar.

Madde 4- Çalışma grupları kendi çalışma alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli bir eylem planı hazırlar, bu eylem planının yürütülmesi için gerekli insangücü, finans ve diğer gereksinimleri belirler, çalışma ilkelerini oluşturur.

Madde 5- TTB-UDEK Genel Kurulu'nda bu politika ve eylem planları onaylandıktan sonra, bu politikaların benimsenmesi ve yaşama geçirilmesi için rehberler hazırlar, tanıtım etkinliklerinde bulunur, dernek yürütme organları ile toplantılar düzenler, derneklerde bu konudan sorumlu birimlerin oluşturulmasını ve tüzüklerinde gerekli değişiklikler yapılmasını teşvik eder, derneklerin ulusal kongrelerde tanıtım etkinliklerinde bulunur.

Madde 6- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili politikaların hayata geçirilip geçirilmediğini nesnel ölçütlerle belirli aralarla izler, eksikleri ve sorunları belirler, eksikliklerin giderilmesi için teşvik eder, sorunların giderilmesinde ulusal ve uluslararası deneyimleri dikkate alır.

Madde 7- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel gelişmeleri yakından izler, yorumlar ve paylaşıma açar.

Madde 8- Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili güncel ve sağlık ortamı ile ilgili gelişmeleri yakından izler, yorumlar ve paylaşıma açar.

Madde 9-  Çalışma grupları kendi çalışma alanları ile ilgili bilimsel ve sağlık ortamı ile ilgili gelişmeler ışığında politikalarını gözden geçirir ve yeniler.

Madde 10- TTB-UDEK Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunca verilen görevleri yerine getirir.

YAPILANMA, GÖREV VE İŞLEYİŞ

Madde 11- Çalışma grupları, TTB-UDEK'e üye uzmanlık dernekleri tarafından söz konusu çalışma grubuna ait alanla ilgili bir asıl, bir yedek olarak bildirilen uzmanlık derneği temsilcilerinden oluşur. Uzmanlık derneği temsilcileri; dernek yönetim kurulu ya da derneğin o alandaki çalışma grubu üyesi olan ya da söz konusu çalışma alanında deneyim ve birikime sahip, o alanda çalışmaları olan dernek üyeleri arasından seçilir.

Madde 12- Çalışma gruplarında görev yapacak olan uzmanlık dernekleri temsilcileri, uzmanlık derneklerinin yönetim kurulları tarafından TTB-UDEK Seçimli Genel Kurulu'nun sonrasında, 2 yıl için seçilirler. Uzmanlık derneği temsilcileri aynı göreve tekrar seçilebilirler.

Madde 13- Çalışma grupları, uzmanlık derneklerinin eğitim, araştırma, toplum sağlığı ve etik alanlarında çalışmalar yapmasını ve o uzmanlık dalına ilişkin hastalıklarda koruma, tanı koyma ve tedavi etmeye yönelik sağlık hizmetlerinin mümkün olan en yüksek düzeye çıkartılmasını ve çalışma gruplarının faaliyet alanlarında yapılan çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümün oluşturulmasını sağlarlar.

Madde 14-  Çalışma grupları, aldıkları kararların uzmanlık derneği çalışma grubu temsilcileri aracılığıyla uzmanlık derneklerine iletilerek gündeme alınmasını sağlar; uzmanlık derneğinde benzer çalışma gruplarının kurulması ve TTB-UDEK Çalışma Gruplarının faaliyetlerine koşut çalışmaların yapılması için çaba gösterirler.

Madde 15- Çalışma grupları, uzmanlık derneklerinin çalışma gruplarının faaliyet alanlarıyla ilgili görüş ve önerilerini ve o alandaki uygulamalarıyla ilgili bilgileri gündemine alarak değerlendirirler.

Madde 16- TTB-UDEK bünyesinde insan gücü planlaması, toplum sağlığını geliştirme, etik, sürekli tıp eğitimi-sürekli mesleki gelişim, bilimsel araştırma ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi alanlarında çalışma grupları oluşturulur. Çalışma gruplarının sayısında TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun kararıyla değişiklik yapılabilir.

a)Etik Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin etik eğitimi, sürekli tıp eğitimi etkinliklerinde etik, hasta bakımının etik yönleri, bilimsel araştırmalar ve etik, hekim-endüstri ilişkilerinde etik konularının genel toplumda ve kendi uzmanlık alanı başta olmak üzere sağlık ortamında geçerliliği ve sürekliliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapar ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

b)Sürekli Tıp Eğitimi (STE) / Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin tüm üyelerine ulaşan düzenli ve nitelikli STE/SMG etkinlikleri yürütmesine ve uzmanlık dernekleri için STE/SMG ile ilgili ulusal politikanın belirlenmesine yönelik çalışmalar yapar ve uzmanlık derneklerince yürütülen STE/SMG etkinliklerini izlemeyi, iyileştirmeyi, yönlendirmeyi ve bu etkinliklerin eşgüdümünü sağlar.

c)Sağlıkta İnsangücü Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin sağlıkta insan gücünün en önemli bileşeni olan hekimlerin branşlara göre dağılımlarını saptama ve bu verilerden yararlanılarak gelecek ile ilgili öngörüler hazırlama çalışmaları yapar ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

d)Bilimsel Araştırmalar Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin alanları ile ilgili bilimsel araştırmaların yeterli nitelikte ve düzeyde yapılabilirliğine, bilimsel araştırmalar konusunda stratejik planlama geliştirmesine, bilimsel araştırma politikalarının oluşumu ve olumlu yönlendirilmesine katkıda bulunma ve uzmanlık dernekleri arasında işbirliğini sağlayarak bu alanda etkinliği artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

e)Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin alanları ile ilgili hastalıklar için en yüksek düzeyde klinik bakım (tanı, tedavi, koruma) hizmetlerinin verilmesini sağlamak üzere; araştırma ve çalışmalar yapmasına, standartlar oluşturulmasına katkıda bulunur; her düzeyde verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği, maliyeti ve sağlık politikaları konusunda araştırma, izlem ve değerlendirme yapılmasını destekler ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

f)Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin toplum sağlığını koruma ve geliştirme konularında yaptıkları çalışmaları destekler ve yönlendirir, bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

g)İlaç ve Teknoloji Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin, sağlık hizmetinin ayrılmaz bileşenleri olarak ilaç ve sağlık teknolojisinin kullanımında; güncel, geçerli ve bilimsel temelde bir hekimlik uygulaması için güvenilir bilgi kaynağı oluşturma, toplum sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik yaklaşım geliştirme, görüş oluşturma ve rehber niteliğinde döküman hazırlamasını destekler ve bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

h)E-sağlık Çalışma Grubu; uzmanlık derneklerinin elektronik ortamda gelişen ve süren uygulamalarında yaşanılan sorunların saptanması, çözümler üretilmesi; bu uygulama alanlarında yaklaşım geliştirmesi, görüş oluşturması ve rehber niteliğinde döküman hazırlamasını destekler, bu çalışmalarda uzmanlık dernekleri arasında eşgüdümü sağlar.

Madde 17 - TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu;

a)TTB-UDEK bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışma gruplarının üyeleri ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşur.

b)TTB-UDEK Başkanının çağrısı üzerine yılda en az 1 kez toplanır.

c)Toplantı tarihi ve gündemi TTB-UDEK Genel Sekreteri tarafından tüm üyelere en az bir ay öncesinden bildirilir.

Madde 18- TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a)Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulunun amaçlarını gerçekleştirmek için temel ilkeleri ve gerekli işleyiş kurallarını belirlemek,

b)Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulunun çalışmalarını değerlendirmek, önerilerde bulunmak ve gerekli kararları almak.

Madde 19 - TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu;

a)TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarına atadığı koordinatörlerden, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun başkanı, TTB-UDEK Genel Sekreteri ve TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarının çalışmalarından sorumlu üyesinden oluşur.

b)TTB-UDEK Başkanı, Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'na başkanlık eder.

c)TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun çalışma gruplarının çalışmalarından sorumlu üyesi, Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nda sekreterlik görevini üstlenir.

d)Yılda en az 2 kez toplanır.

e)Toplantı tarih ve gündemi, TTB-UDEK Yürütme Kurulunun çalışma gruplarından sorumlu üyesi tarafından tüm üyelere toplantıdan en az 15 gün öncesinden bildirilir.

f)Görüşülen konularla ilgili kişiler veya kurum temsilcileri toplantılara davet edilebilirler.

g)TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nun görev süresi, TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nun görev süresi ile eşzamanlı olarak iki yıldır.

Madde 20- TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nun görevleri şunlardır:

a)Çalışma grupları arasındaki ilişkileri düzenlemek ve eşgüdümü sağlamak,

b)Çalışma grupları ile uzmanlık dernekleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

c)Uzmanlık derneklerin çatısı altında çalışma gruplarının kurulması için çalışmalar yapmak; bu konularda uzmanlık dernekleri arasında iletişimi sağlamak,

d)Çalışma gruplarının faaliyetleri konusunda raporlar hazırlamak ve Çalışma Grupları Genel Kurulu'nda sunmak,

e)TTB -UDEK Yürütme Kuruluna her yıl çalışma raporu vermek,

f)TTB-UDEK Çalışma Grupları Genel Kurulu'nun kararlarının çalışma gruplarında uygulanmasını sağlamak.

Madde 21 - TTB-UDEK Çalışma Grubu Koordinatörleri;

a)TTB-UDEK Yürütme Kurulu çalışma gruplarına o alanla ilgili çalışmalarını dikkate alarak gerekli gördüğü sayıda koordinatör atar.

b)Çalışma grubunun amaçlarına ulaşmak için yaptıkları etkinliklerde, çalışma grubu üyeleri arasında iletişimi sağlarlar.

c)TTB-UDEK Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu'nda çalışma gruplarını temsil ederler.

d)Çalışma Grubu Koordinatörlerinin görev süresi TTB-UDEK Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi ile eşzamanlı olarak iki yıldır. İki yılın sonunda TTB-UDEK Yürütme Kurulu, Çalışma Grubu Koordinatörlerinin yeni dönem için atamasını yapar. Çalışma Grubu Koordinatörleri aynı göreve tekrar getirilebilirler.

e)Çalışma Grupları Koordinatörler Kurulu toplantılarına iki kez üst üste mazeret bildirmeden katılmayan çalışma grubu koordinatörünün yerine, TTB-UDEK Yürütme Kurulu tarafından çalışma döneminin sonuna kadar yeni bir koordinatör görevlendirilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 22 - Bu yönerge TTB-UDEK Yürütme Kurulu'nda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 23 - Bu yönergeyi TTB-UDEK Yürütme Kurulu yürütür.